Thông báo V/v đăng ký trả nợ học phần trực tuyến khóa 25, 26 (bổ sung) học phần Tài chính doanh nghiệp nâng cao

Căn cứ theo số lượng học viên cao học Khóa 25, Khóa 26 chưa đạt/hoặc chưa học học phần Tài chính doanh nghiệp nâng cao (03 tín chỉ) và có nhu cầu đăng ký học phần này, Viện Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo mở bổ sung học phần, cụ thể:

Tên học phần Mã lớp học phần Số TC Buổi học Thời gian
học
Giảng đường
Tài chính doanh nghiệp nâng cao 18CFIN51101 3 Tối thứ Hai

17g45 -21g10

07/5/2018 đến 20/8/2018 Giảng đường A210

Các ngày nghỉ trong thời gian học:

  • 25/6/2018: thi THPT quốc gia năm 2018;
  • 28/5/2018 đến 10/6/2018: nghỉ giữa kỳ;
  • 23/72018 đến 29/7/2018: nghỉ giữa kỳ;

Học viên có nhu cầu đăng ký vui lòng đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên trang điện tử online của Viện Đào tạo Sau đại học (http://online.oldsdh.ueh.edu.vn) để đăng ký và đóng học phí qua Ngân hàng Phương Đông từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/5/2018.

Comments are closed.