Thông báo v/v Đăng ký chọn hướng đào tạo của học viên cao học khóa 27

Căn cứ Kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ cho học viên cao học Khóa 27, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến học viên về việc đăng ký chọn hướng đào tạo (hướng nghiên cứu và hướng ứng dụng) như sau:

         Đối tượng đăng ký: học viên cao học Khóa 27 các chuyên ngành:

+        Quản trị kinh doanh

+        Tài chính

+        Ngân hàng

+        Tài chính công

+        Kế toán

+        Kinh doanh quốc tế

+        Kinh doanh thương mại

+        Kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe

+        Quản lý công

         Thời hạn đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/9/2018.

      Hình thức đăng ký: đăng ký thông qua website đăng ký học phần của Viện Đào tạo Sau đại học (http://online.oldsdh.ueh.edu.vn  chọn mục Đăng ký hướng đào tạo, chọn hướng đào tạo mong muốn và lưu dữ liệu).

Kết thúc thời gian đăng ký trang online sẽ tự động khóa chức năng đăng ký chọn hướng đào tạo, những học viên không đăng ký xem như mặc định chọn hướng ứng dụng. Viện Đào tạo Sau đại học không giải quyết những trường hợp đăng ký trễ hạn hoặc thay đổi hướng đào tạo sau thời hạn trên.

Đề nghị học viên cao học Khóa 27 thực hiện đúng thông báo này.

  Trân trọng.     

Comments are closed.