Thông báo V/v thời gian đào tạo của học viên cao học Khóa 27 (2017-2019) hướng ứng dụng

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 2958/QĐ-ĐHKT-VSĐH ngày 06/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc công nhận học viên cao học Khóa 27 (2017-2019);

Căn cứ Kế hoạch đào tạo của học viên cao học Khóa 27 (2017-2019) hướng ứng dụng;

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến học viên cao học Khóa 27 (2017-2019) hướng ứng dụng thời gian đào tạo đến ngày 20/6/2019. Học viên phải nộp luận văn tại Viện Đào tạo Sau đại học đến hết ngày 20/6/2019 với đủ các điều kiện cần thiết, bao gồm: hoàn thành chương trình đào tạo với điểm trung bình chung từ 5.5 trở lên, đạt trình độ ngoại ngữ đầu ra, được giảng viên hướng dẫn cho phép bảo vệ luận văn.

Sau thời gian trên, học viên chưa hoàn thành luận văn và chương trình đào tạo có lý do chính đáng (minh chứng kèm theo) sẽ phải làm thủ tục gia hạn thời gian đào tạo.

Trân trọng.

Comments are closed.