Thông báo

    

Thông báo v/v xóa tên nghiên cứu sinh

Căn cứ thông báo số 483/TB-ĐHKT-VSĐH ngày 12/3/2018, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo sẽ xóa tên các nghiên cứu sinh sau do nợ học phí/học phí gia hạn...
Xem tiếp