Học phần: Hệ thống thông tin kế toán

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

 1. Mã số học phần:  KTTT 503

2. Số tín chỉ: 3 tín chỉ (2, 1)

3. Bộ môn phụ trách:

STT

HỌ VÀ TÊN

BỘ MÔN

Email

1 ThS. Nguyễn Phước Bảo Ấn Hệ thống TT Kế toán baoan@ueh.edu.vn
2 ThS. Nguyễn Bích Liên Hệ thống TT Kế toán ngblien97@yahoo.com
3 ThS. Bùi Quang Hùng Hệ thống TT Kế toán bqhung@ueh.edu.vn

 4.  Giới thiệu học phần

–   Học phần HTTTKT đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp kiến thức và kỹ năng làm việc cho các chuyên gia Kế toán Kiểm toán đáp ứng các yêu cầu tác nghiệp một cách hữu hiệu và hiệu quả trong môi trường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý doanh nghiệp.

–   Môn học cung cấp kiến thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán, kiểm toán; hỗ trợ các nhà quản lý trong lĩnh vực tổ chức, kiểm soát hệ thống kế toán máy tính.

–   Nội dung chủ yếu của môn học bao gồm các vấn đề về công nghệ thông tin, ảnh hưởng của công nghệ thông tin đối với công tác kế toán, tổ chức kiểm soát hệ thống thông tin kế toán trong môi trường tin học hóa công tác kế toán hoặc tin học hóa công tác quản lý. Môn học cũng đồng thời cung cấp cách thức tiếp cận hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp theo các chu trình, giúp liên kết chặt chẽ các môn học ứng dụng trong quản lý doanh nghiệp. Cách thức và phương pháp tiếp cận xây dựng hệ thống thông tin kế toán mới hay tái cấu trúc hệ thống kế toán doanh nghiệp trong điều kiện doanh nghiệp triển khai, ứng dụng các hệ thống quản trị các nguồn lực doanh nghiệp cũng là một nội dung quan trọng của môn học.

–   Môn học HTTTKT không phải là môn học về công nghệ thông tin mà định hướng đến việc khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý toàn diện doanh nghiệp. Môn học cũng đề cập đến ảnh hưởng của các cách thức tổ chức kinh doanh thương mại điện tử đới với kế toán trong doanh nghiệp.

Trước khi học học phần này, học viên cần trang bị kiến thức:

–   về Lý thuyết Kế toán, Kế toán tài chính nâng cao, Kế toán quản trị nâng cao thuộc chương trình Cao học.

–   các kiến thức, kỹ năng nghiên cứu, làm việc nhóm, đọc hiểu các tài liệu môn học bằng tiếng Anh.

–   kiến thức căn bản về cơ sở dữ liệu và kỹ năng làm việc với máy tính, internet.

5. Mục tiêu học tập

–         Học viên nắm vững kiến thức về vai trò của công nghệ thông tin và ảnh hưởng của công nghệ thông tin trong hoạt động kế toán và hoạt động quản lý doanh nghiệp.

–         Học viên có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán, trong việc đánh giá, kiểm soát một hệ thống kế toán máy.

–         Học viên có kỹ năng và kiến thức thực hiện công việc, trách nhiệm của một chuyên viên phân tích, thiết kế hệ thống kế toán máy.

–         Học viên am hiểu và có khả năng ứng dụng các phương pháp, kỹ thuật xây dựng- khai khác cơ sở dữ liệu kế toán máy tính hữu hiệu.

–         Học viên có khả năng thiết lập cách chính sách kiểm soát nội bộ hữu hiệu và hiệu quả trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin.

6. Nội dung chi tiết học phần

Học phần HTTTKT dành cho bậc cao học bao gồm 5 chuyên đề:

Chuyên đề

Buổi

Nội dung

Chuẩn bị

1. Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán

1,2

–    Cấu trúc hệ thống thông tin doanh nghiệp

–    Vị trí, vai trò hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp

–    Tiếp cận phân tích hoạt động kinh tế để tổ chức hệ thống thông tin kế toán

–    Công cụ mô tả hệ thống

Đọc tài liệu tham khảo: Chapter 1, 2

(1), (2)

2. Ứng dụng CNTT trong HTTTKT

3,4

–    Tổ chức dữ liệu trong hệ thống kế toán

 • Tổ chức dữ liệu
 • Xử lý dữ liệu
 • Mã hóa dữ liệu

–    Data Warehouse, datamining, OLAP và ứng dụng trong HTTTKT

–    Thương mại điện tử và các ảnh hưởng đến HTTTKT

–    Thảo luận về TMĐT

Tìm hiểu về data warehouse, datamining, OLAP và TMĐT

 

3. Kiểm soát HTTTKT

5,6,7

–    Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán

Rủi ro trong môi trường ứng dụng CNTT

Kiểm soát chung và kiểm soát ứng dụng

–    Tiếp cận KS công nghệ thông tin theo COBIT

–    Thuyết trình đề tài 5

Đọc tài liệu tham khảo:

Chapter 8 (2)

Chapter 8,9 (2)

COBIT® Student Book (3)

Chuẩn bị nội dung và câu hỏi liên quan đến đề tài thuyết trình

4. ERP và AIS trong môi trường ERP

8,9

–    Nội dung cơ bản hệ thống ERP

–    Ảnh hưởng ERP đến hệ thống thông tin  kế toán

–    Thuyết trình đề tài 4, đề tài 9

Tìm hiểu về ERP.

Chuẩn bị các câu hỏi thảo luận về ERP

Chuẩn bị đề tài thuyết trình

5. Tổ chức AIS trong điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán.

10

Tổng quan về tổ chức AIS trong điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán

Thảo luận về các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức AIS trong điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán.

Tìm hiểu về các lý thuyết phát triển hệ thống.

Đọc tài liệu tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

11

Tổ chức thu thập dữ liệu, xử lý, cung cấp thông tin kế toán trong điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán Chuẩn bị câu hỏi thảo luận về quá trình thu thập, xử lý dữ liệu, cung cấp thông tin kế toán trong doanh nghiệp.

 7. Tài liệu học tập, tham khảo

–         Accounting Information Systems, Ulric J. Gelinas, Jr, Steve G. Sutton, 5e (1)

–         Accounting Information Systems, Marshall B.Romney, 10e (2)

–         COBIT® Student Book, IT Governance Institute, Information Systems Audit and Control Association (3)

 8. Cách thức đánh giá kết quả học tập

Phương pháp giảng dạy được áp dụng trong học phần như sau:

Bài giảng và thảo luận trên lớp: 50% thời lượng

Nghiên cứu tính huống, bài tập:20% thời lượng

Tiểu luận và thuyết trình: 30% thời lượng

Khuyến khích học viên tìm hiểu và thực hành các phần mềm kế toán, phần mềm ERP; đọc thêm các tài liệu tiếng Anh về các vấn đề liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán hay công tác quản lý doanh nghiệp

Kết quả học phần được đánh giá như sau:

–         Quá trình học: 40%

 • Thuyết trình 20% điểm môn học: Thuyết trình theo nhóm- mỗi nhóm không quá 5 học viên, chọn 1 trong các đề tài gợi ý của giảng viên. Đề tài thuyết trình được các nhóm đăng ký trước và dùng chung cho bài tiểu luận. Nhóm không đăng ký thuyết trình được tính điểm dựa trên các câu hỏi chất vấn và các đóng góp cho bài thuyết trình.
 • Tiểu luận 20% điểm môn học. Bài tiểu luận nộp sau khi kết thúc môn học.
  • Tiểu luận làm theo nhóm, mỗi nhóm không quá 5 học viên.
  • Đề tài chọn 1 trong các đề tài gợi ý.
  • Hình thức: in trên giấy A4, không quá 30 trang (không kể bảng biểu, hình ảnh, sơ đồ), font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, chừa lề trên, dưới, phải, trái 1inch, dãn dòng1.5 lines.

–         Thi hết môn: 60%

 • Hình thức thi: thi tự luận, không sử dụng tài liệu.
 • Thời gian làm bài: 75 phút

9. Chính sách và quy định giảng dạy áp dụng trong môn học:

–         Không được vắng mặt quá 30% số giờ lên lớp

–         Không được vắng mặt trong các giờ học có thuyết trình hay thảo luận nhóm.

–         Không ăn, uống trong giờ học, không sử dụng điện thoại trong giảng đường, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

–         Đến lớp đúng giờ, tôn trọng lớp trong thời gian GV giảng. Nghỉ học báo trước bằng văn bản hợp lệ.

10. Thông tin khác

–         Các tài liệu tham khảo có thể bổ sung, thay đổi tùy vào điểu kiện và khả năng tiếp cận của học viên.

–         Đề tài tiểu luận- thuyết trình: Chọn một trong các đề tài sau để làm đề tài tiểu luật, thuyết trình.

 1. 1.      Chọn và mô tả hệ thống kế toán tổ chức cho chu trình doanh thu tại 1 DN thực tế trong môi trường xử lý bằng máy.
 2. 2.      Chọn và mô tả hệ thống kế toán tổ chức cho chu trình chi phí tại 1 DN thực tế trong môi trường xử lý bằng máy.
 3. 3.      Chọn và mô tả hệ thống kế toán tổ chức cho chu trình sản xuất tại 1 DN thực tế trong môi trường xử lý bằng máy.
 4. 4.      Trình bày về một phần mềm ERP và vấn đề tổ chức kế toán trong bối cảnh ứng dụng hệ thống ERP này.
 5. 5.      Ảnh hưởng của Công nghệ thông tin đến chức năng xử lý thông tin của hệ thống thông tin kế toán  và vai trò của người kế toán .
 6. 6.      Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ERP
 7. 7.      Nhận dạng các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của quá trình tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng CNTT.
 8. Nhận dạng các tiêu chuẩn để đánh giá và lựa chọn phần mềm kế toán tại các DN ở Việt Nam (TP.HCM
 9. 9.      Tìm hiểu hoạt động kinh doanh thương mại điện tử tại một doanh nghiệp thực tế và trình bày các vấn đề đặt ra đối với AIS tại doanh nghiệp đó.

10. Xây dựng và ứng dụng Cobit cho một doanh nghiệp

Comments are closed.