Học phần: Kế toán quốc tế

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

KẾ TOÁN QUỐC TẾ

1. Mã số học phần: KTQT 512

2. Số tín chỉ: 02 tín chỉ (1,5; 0,5)

3. Bộ môn phụ trách:

  • PGS.TS. Mai Thị Hoàng Minh
  • TS. Trần Văn Thảo

4. Mô tả học phần

Môn học này giới thiệu các vấn đề về kế toán quốc tế cơ bản như sự đa dạng và nguyên nhân tồn tại sự khác biệt giữa hệ thống kế toán của các quốc gia, toàn cầu hóa và sự cần thiết của hòa hợp kế toán, đánh giá xu hướng hòa hợp hiện tại. Ngoài ra, môn học này cũng trình bày nội dung kế toán của các vấn đề đặc thù tại các công ty đa quốc gia, phân tích báo cáo tài chíh của các công ty đa quốc gia, các vấn đề quản trị và thuế liên quan đến các công ty đa quốc gia trong môi trường toàn cầu hóa.  Học viên cần có kiến trước Kế toán tài chính cao cấp và Kế toán quản trị cao cấp trước khi học học phần này

5. Mục tiêu học phần

Sau khi kết thúc học phần này, học viên có thể:

  • Nhận dạng sự tương đồng và khác biệt giữa hệ thống kế toán của các quốc gia và hiểu được lý do tạo ra sự đa dạng cũng như sự cần thiết của hòa hợp và hội tụ kế toán trong môi trường toàn cầu hóa.
  • Xử lý kế toán một số các vấn đề đặc thù như chuyển đổi tỷ giá hối đoái hay kế toán lạm phát liên quan đến việc lập báo cáo tài chính tại các công ty đa quốc gia.
  • Phân tích báo cáo tài chính của các công ty đa quốc gia.
  • Hiểu được các vấn đề quản trị đặc thù tại các công ty đa quốc gia.
  • Hiểu và vận dụng các vấn đề thuế quốc tế và chuyển giá

6. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1: Tổng quan về kế toán quốc tế

1.1.           Toàn cầu hóa và kế toán

1.1.1.     Sự khác biệt giữa các hệ thống kế toán quốc gia

1.1.2.     Toàn cầu hóa và các vấn đề đặt ra cho kế toán

1.1.3.     Sự hình thành và phát triển của công ty đa quốc gia

1.1.4.     Thị trường vốn quốc tế và đầu tư xuyên quốc gia

1.1.5.     Hợp nhất kinh doanh xuyên quốc gia

1.2.           Nội dung nghiên cứu của kế toán quốc tế

1.3.           Mục đích việc nghiên cứu kế toán quốc tế

1.4.           Các nội dung cơ bản của kế toán quốc tế

1.4.1.     Kế toán đối chiếu

1.4.2.     Hòa hợp và hội tụ kế toán

1.4.3.     Kế toán công ty đa quốc gia

1.4.4.     Phân tích báo cáo tài chính quốc tế

1.4.5.     Các vấn đề quản trị tại công ty đa quốc gia

1.4.6.     Thuế quốc tế và chuyển giá

Chương 2: Kế toán đối chiếu

2.1. Tổng quan về kế toán đối chiếu

2.1.1. Tầm quan trọng của kế toán đối chiếu

2.1.2. Các nguyên nhân đưa đến sự khác biệt giữa các quốc gia

2.1.3. Lựa chọn các quốc gia để đối chiếu

2.2. Đối chiếu hệ thống kế toán tài chính của 6 quốc gia phát triển

Pháp, Đức, Nhật, Anh, Hoa Kỳ, Hà Lan

2.3. Đối chiếu hệ thống kế toán tài chính của các quốc gia mới phát triển

Cộng hòa Séc, Trung Quốc, Đài Loan, Mexico

Chương 3: Hòa hợp và hội tụ kế toán quốc tế

3.1. Tổng quan

3.2. Các nghiên cứu về sự hòa hợp và hội tụ kế toán

3.2.1. Sự cần thiết của hòa hợp kế toán

3.2.2. Các thách thức của hòa hợp kế toán

3.2.3. Hội tụ kế toán

3.3. Các tổ chức tham gia quá trình hòa hợp và hội tụ kế toán

3.3.1. Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế

3.3.2. Liên minh Châu Âu

3.3.3. Tổ chức quốc tế các ủy ban chứng khoán

3.3.4. Liên đoàn kế toán quốc tế

3.3.5. Các tổ chức Liên hiệp quốc

3.4. Đánh giá quá trình hòa hợp và hội tụ kế toán quốc tế

Chương 4: Kế toán công ty đa quốc gia

4.1. Kế toán chuyển đổi tỷ giá hối đoái

4.1.1. Ảnh hưởng của việc chuyển đổi tỷ giá hối đoái đến báo cáo tài chính

4.1.2. Các phương pháp chuyển đổi tỷ giá

4.1.3. Kế toán chuyển đổi tỷ giá hối đoái theo IAS 21 và FAS No.52

4.1.4. Các hạn chế liên quan đến kế toán chuyển đổi tỷ giá hối đoái

4.2. Kề toán thay đổi mức giá

4.2.1. Khái niệm

4.2.2. Ảnh hưởng của sự thay đổi mức giá đến báo cáo tài chính

4.2.3. Kế toán lạm phát tại một số các quốc gia

4.3. Trình bày báo cáo tài chính

Chương 5: Phân tích báo cáo tài chính quốc tế

5.1. Tổng quan

5.2. Mô hình phân tích kinh doanh

5.2.1. Phân tích chiến lược kinh doanh quốc tế

5.2.2. Phân tích kế toán

5.2.3. Phân tích tài chính

5.2.4. Phân tích dự báo

5.3. Các yếu tố ảnh hưỡng đếu quy trình phân tích

Chương 6: Các vấn đề quản trị tại công ty đa quốc gia

6.1. Tổng quan

6.2. Lập kế hoạch

6.2.1. Thiết kế hệ thống thông tin quản lý

6.2.2. Lập và phân tích tài chính dự án đầu tư

6.2.3. Lập và sự dụng ngân sách tổng hợp

6.2.4. Chiến lược chi phí

6.3. Kiểm soát

6.3.1. Hệ thống kiểm soát đa quốc gia

6.3.2. Phân tích tỷ giá hối đoái

6.4. Đánh giá

6.4.1. Báo cáo kết quả của các hoạt động ở nước ngoài

6.4.2. Các vấn đề cần xem xét

Chương 7: Thuế quốc tế và chuyển giá

7.1. Thuế quốc tế

7.1.1. Khái niệm

7.1.2. Các vấn đề khác biệt cơ bản giữa hệ thống thuế của các quốc gia

7.1.3. Thuế đối với các khoản thu nhập từ nước ngoài

7.2. Chuyển giá

7.2.1. Các vấn đề cần xem xét

7.2.2. Các phương pháp chuyển giá

Chi tiết phân bổ thời gian của học phần

Trình tự thời gian

Nội dung giảng dạy

Chuển bị của học viên

Tuần 1 (Số tiết : 4) Chương 1: Tổng quan KTQT Đọc tài liệu chương 1
Tuần 2 (Số tiết : 4) Chương 2: Kế toán đối chiếu Đọc tài liệu chương 2
Tuần 3 (Số tiết : 4) Chương 3: Hội tụ kế toán Đọc tài liệu chương 3
Tuần 4+5 (Số tiết : 6) Chương 4: Công ty đa quốc gia Đọc tài liệu chương 4
Tuần 5+6 (Số tiết : 4) Chương 5: Phân tích BCTC Đọc tài liệu chương 5
Tuần 7+8 (Số tiết : 4) Chương 6: Vấn đề về quản trị Đọc tài liệu chương 6
Tuần 8 (Số tiết : 4) Chương 7: Thuế và chuyển giá Đọc tài liệu chương 7
Ghi chú: bên cạnh việc đọc tài liệu trước, học viên cần nghiên cứu các bài tập, câu hỏi thảo luận của những nội dung trước, tham gia thuyết trình các đề tài đã cung cấp.

Tổng cộng: 30 tiết

7.  Tài liệu tham khảo

Tài liệu bắt buộc

1)     Nguyễn Thế Lộc, Trần Thị Giang Tân, Vũ Hữu Đức, Kế toán quốc tế.

2)     Frederick D.S.Choi, Gary K.Meek, International Accounting, 2005.

Tài liệu tham khảo

3)     Shehrokh M.Saudagaran, International Accounting: A user perspective, 2004.

4)     Zafar Iqbal, International Accounting, 2002.

5)     Clare Roberts, Development in Financial reporting by multinationals, 2004.

6)     Mark Haskins, International Accounting reporting and analysis, 1999.

8. Cách thức đánh giá kết quả học tập:

Học phần được giảng dạy tại lớp kết hợp với thảo luận và viết tiểu luận môn học. Kết quả học phần được đánh giá như sau:

  • Thảo luận và tham gia bài giảng                30%
  • Tiểu luận                                                       20%
  • Kiểm tra cuối khóa                                      50%

Comments are closed.