Môn học: Kinh tế bất động sản

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC BẬC CAO HỌC

HỌC PHẦN: KINH TẾ BẤT ĐỘNG SẢN

SỐ TÍN CHỈ: 2

1. Mã số:  PTRE 512

2. Tên môn học: Kinh tế bất động sản (real – estate economics)

3. Tổng tín chỉ của môn học: 2 tín chỉ

4. Danh sách giảng viên:    TS Nguyễn Hoàng Bảo – Khoa Kinh tế Phát triển

 5. Mô tả môn học: Môn học này áp dụng tư duy và nghiên cứu kinh tế để phân tích thị trường bất động sản và dự báo cung cầu.

Bên cạnh cách bài giảng và bài đọc thêm, khóa học bao gồm các bài tập lớn phải làm trên máy tính, bài kiểm tra giữa kỳ và bài thi cuối kỳ. Trong số tính điểm cho cho từng phần được cho ở bên dưới:

 Đánh giá khóa học:

Bài tập: 25%

Kiểm tra giữa kỳ: 25%%

Thi cuối khóa học: 50%

Bài đọc thêm

Tài liệu của môn học bao gồm 2 phần. Phần một bao gồm 12 bài giảng dưới dạng PDF.

DiPasquale, Denise, and William Wheaton (1996). Kinh tế học đô thị và các thị trường bất động sản. Prentice Hall, 1996. ISBN 0132252449.

Tuần Bài giảng Chủ đề Bài đọc thêm 

1 1 Khu vực bất động sản: Thị trường vốn và thị trường bất động DiPasquale và Wheaton. “Giới thiệu, kinh tế và kinh tế vĩ mô” Chương 1 và 2.

2 Phân tích kinh tế vi mô và vĩ mô

2 3 Vị trí và giá cho thuê DiPasquale và Wheaton. “Residential Land Markets.” Chương 3.

Waddell, Paul, Brian J. L. Berry và Irving Hoch. “Residential Property Values in a Multinodal Urban Area: New Evidence on the Implicit Prices of Location.” Journal of Real Estate Finance and Economics 7, no. 2 (September 1993): 117-43.

Bourassa, Steven C., Martin Hoesli và Jian Sun. “The Price of Aesthetic Externalities.” Geneva: Institutional Center for Financial Asset Management and Engineering, 2003.

Meese, Richard và Nancy Wallace. “Testing the Present Value Relation for Housing Prices: Should I Leave My House in San Francisco.” Journal of Urban Economics 35, no. 3 (1994): 45-266.

4 Tăng trưởng đô thị, giá cho thuê và giá nhà

3 5 Vị trí đất sử dụng và mật độ DiPasquale, and Wheaton. “Residential Development.” Chapter 4.

Capozza, Dennis R., and Gordon A. Sick. “Valuing Long-Term Leases: The Option to Redevelop.” Journal of Real Estate Finance and Economics 4, no. 2 (1991): 209-23.

Helms, Andrew C. “Understanding Gentrification: An Empirical Analysis of the Determinants of Urban Housing Renovation.” Journal of Urban Economics 54, no. 3 (2003): 474-98.

Rosenthal, Stuart S., and Robert W. Helsley. “Redevelopment and the Urban Land Price Gradient.” Journal of Urban Economics 35, no. 2 (1994): 182-200.

6 Chuyển đổi sử dụng đất DiPasquale, and Wheaton. “Industrial Location.” Chapter 5.

Shukla, Vibhooti, and Paul Waddell. “Firm Location and Land Use in Discrete Urban Space: A Study of the Spatial Structure of Dallas-Fort Worth.” Regional Science and Urban Economics 21, no. 2 (July 1991): 225-51.

Lockwood, Larry J., and Ronald C. Rutherford. “The Determinants of Industrial Property Value.” Real Estate Economics 24, no. 2 (Summer 1996): 257-72.

Struyk, Raymond J., and Franklin J. James. Intrametropolitan Industrial Location: The Pattern and Process of Change. Lexington Books, 1975. ISBN: 0669998958.

4 7 Lịch sử phát triển và sự thay đổi công nghệ

Vận tải và chi phí vận chuyển hàng hóa

Tác động của thuế và chính sách công DiPasquale, and Wheaton. “Office Location and Edge Cities.” Chapter 5.

Archer, Wayne, and Marc Smith. “Explaining Location Patterns of Suburban Offices.” Real Estate Economics 31, no. 2 (2003): 139-64.

Brennan, T. P., R. E. Cannady, and P. F. Colwell. “Office Rent in the Chicago CBD.” Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association 12, no. 3 (Fall 1984): 243-60.

Gordon, Peter, A. Kumar, and H. W. Richardson. “Influence of Metropolitan Spatial Structure on Commuting Time.” Journal of Urban Economics 26 (September 1989): 138-51.

Shilton, Leon, and Craig Stanley. “Spatial Patterns of Headquarters.” Journal of Real Estate Research 17, no. 3 (1999): 341-64.

5 8 Thị trường văn phòng và thị trường lao động

9 Các lý thuyết về thành phố trung tâm DiPasquale, and Wheaton. “Retail Development.” Chapter 6.

Eppli, Mark J., and John D. Benjamin. “The Evolution of Shopping Center Research: A Review and Analysis.” Journal of Real Estate Research 9, no. 1 (Winter 1994): 5-32.

Wheaton, William. “Percentage Rent in Retail Leasing: The Alignment of Landlord-Tenant Interests.” Real Estate Economics 28, no. 2 (2000): 185-204.

Eppli, Mark J., and James D. Shilling. “How Critical is a Good Location to a Regional Shopping Center?” Journal of Real Estate Research 12, no. 3 (1996): 459-69.

Micheli, Thomas, C. F. Sirmans, and Denise Stake. “Optimal Competition and Allocation of Space in Shopping Centers.” Journal of Real Estate Research 16, 1 (1998): 113-25.

6 10 Các hình mẫu về vận chuyển ban1 lẻ và việc phân phối các cửa hàng

 

 

11 Các trung tâm mua sắm và chuỗi cửa hàng

Kiểm tra giữa kỳ

7 12 Thuế tài sản, chi tiêu công và dịch vụ địa phương, lựa cộng đồng, vốn hóa và sự phân chia thu DiPasquale, and Wheaton. “Land Markets and Local Government.” Chapter 13.

Bogart, William T., and Brian A. Cromwell. “How Much is a Neighborhood School Worth?” Journal of Urban Economics 47, no. 2 (March 2000): 280-306.

Ladd, H. F., and F. Doolittle. “Who Should Take Care of Poor People.” National Tax Journal 35, no. 3 (September 1982).

Wheaton, William. “The Incidence of Interjurisdictional Differences in Commercial Property Taxes.” National Tax Journal 37 (December 1984): 515-28.

Bates, Laurie J., and Rexford E. Santerre. “The Public Demand for Open Space: The Case of Connecticut Communities.” Journal of Urban Economics 50, no. 1 (2001): 97-112.

13 Các chính sách tài khóa cho việc sử dụng đất

8 14 Hàng hóa công và tác động lân cận

Nội sinh hóa các ngoại tác thông qua chính phủ và hợp đồng DiPasquale, and Wheaton. “Externalities, Development Regulation, Infrastructure.” Chapter 14.

Coulson, N. Edward, and Robin M. Leichenko. “The Internal and External Impact of Historical Designation on Property Values.” Journal of Real Estate Finance and Economics 23, no. 1 (2001): 113-24.

Thorsnes, Paul. “Internalizing Neighborhood Externalities: The Effect of Subdivision Size and Zoning on Residential Lot Prices.” Journal of Urban Economics 48, no. 3 (2000): 397-419.

French, H. E., and R. Lafferty. “Effects of the California Coastal Commission on Housing Prices.” Journal of Urban Economics (July 1984).

McCarthy, Patrick, and Richard Tay. “Economic Efficiency vs. Traffic Restraint: A Note on Singapore’s Area License Scheme.” Journal of Urban Economics 34, no. 1 (1993): 96-100.

15 Sự nghẽn mạch, cơ sở hạ tầng của vận tải và kế hoạch phát triển

9 16 Các cá nhân, hộ gia đình và lựa chọn sử hữu  DiPasquale, and Wheaton. “Macro Housing Analysis.” Chapters 8, 9 and 10.

Eppli, Mark J., and Monty J. Childs. “A Descriptive Analysis of U.S. Housing Demand for the 1990s.” Journal of Real Estate Research 10, no. 1 (1995): 69-87.

Baryla, Edward A., and Leonard V. Zumpano. “Buyer Search Duration in the Residential Real Estate Market: The Role of the Real Estate Agent.” Journal of Real Estate Research 10, no. 1 (1995): 1-15.

Gabriel, Stuart A., and Frank E. Nothaft. “Rental Housing Markets, The Incidence and Duration of Vacancy, and The Natural Vacancy Rate.” Journal of Urban Economics 49, no. 1 (2001): 121-50.

Shiller, Robert J., and Allan N. Weiss. “Moral Hazard in Home Equity Conversion.” Real Estate Economics 28, no. 1 (Spring 2000): 1-33.

Somerville, C. Tsuriel. “The Industrial Organization of Housing Supply: Market Activity, Land Supply, and the Size of Homebuilder.” Real Estate Economics 27, no. 4 (1999): 669-95.

17 Thẩm định giá nhà, cầm cố và chi phí của việc sở hữu

10 18 Hoạt động của thị trường những người không cư trú DiPasquale, and Wheaton. “Macro Analysis of Non-Residential Property.” Chapters 11 and 12.

Wheaton, William, and Raymond Torto. “Retail Sales and Retail Real Estate.” Journal of Real Estate Finance 12, no. 1 (Spring 1995): 22-31.

Hakfoort, Jacco, and Robert Lie. “Office Space per Worker: Evidence from Four European Markets.” Journal of Real Estate Research 11, no. 2 (1996): 183-97.

Benjamin, John D., Jarjisu Sa-Aadu, and James D. Shilling. “Influence of Rent Differentials on the Choice between Office Rent Contracts with and without Relocation Provision.” Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association 20, no. 2 (Summer 1992): 289-303.

Benjamin, John D. “Rationales for Real Estate Leasing versus Owning.” Journal of Real Estate Research 15, no. 3 (1998): 223-39.

Bulan, Laarni, Christopher Mayer, and C. Tsur Somerville. “Irreversible Investment, Real Options, and Competition: Evidence from Real Estate Development.” Working Paper No. 391. University of Pennsylvania Wharton School Samuel Zell and Robert Lurie Real Estate Center, 1 July 2003.

11 19 Xu thế dài hạn trong việc sử dụng không gian và nhu cầu

Hành vi bầy đàn và phát triển các trò chơi

20 Chuỗi thời gian của sở hữu nhà ở và thị trường không gian thương mại Markets (No reading from DiPasquale and Wheaton this week).

Wheaton, William, and Raymond Torto. “Office Rent Indices and their Behavior Over Time.” Journal of Urban Economics 35, no. 2 (March 1994): 121-39.

Grenadier, Steven R. “Local and National Determinants of Office Vacancies.” Journal of Urban Economics 37, no. 1 (1995): 57-72.

Wheaton, William. “Real Estate ‘Cycles’: Some Fundamentals.” Real Estate Economics 27, no. 2 (Summer 1999): 209-31.

Wheaton, William, Peter Evans, and Raymond Torto. “The Cyclic Behavior of the Greater London Office Market.” Journal of Real Estate Finance and Economics 15, no. 1 (July 1997): 77-93.

Wheaton, William. “Real Estate Risk: A Forward Looking Approach,” and “Evaluating Real Estate Risk: Debt Applications.” Real Estate Finance 18, no. 3 (2001): 20-42.

Benjamin, John, G. Donald Judd, and Daniel T. Winkler. “The Supply Adjustment Process in Retail Space Markets.” Journal of Real Estate Research 15, no. 3 (1998): 297-308.

12 21 Lý thuyết về dòng lưu chuyển trữ lượngvà chu kỳ bất động sản

22 Kỳ vọng, thông tin và hiệu quả thị trường

Vấn đề: liệu thị trường có thể dự báo được?

13 23 Các nhân tố tác động đến việc tăng trưởng đô thị DiPasquale, and Wheaton. “Regional Growth and Real Estate Markets.” Chapter 7.

Roback, Jennifer. “Wages, Rents and the Quality of Life.” Journal of Political Economy 90, no. 6 (December 1982): 1257-78.

Norton, R. D., and J. Rees. “The Product Cycle and the Spatial Decentralization of American Manufacturing.” Regional Studies 13, no. 2 (1979): 141-51.

Coulson, N. E., and Steven F. Rushen. “Sources of Fluctuations in the Boston Economy.” Journal of Urban Economics 38 (1995): 74-94.

Figlio, David N., and Bruce A. Blonigen. “The Effects of Foreign Direct Investment on Local Communities.” Journal of Urban Economics 48, no. 2 (2000): 338-63.

24 Mô hình phân tích tăng trưởng đô thị

Thi cuối khóa

 

 

 

 

 

Comments are closed.