Môn học: Kinh tế học ứng dụng

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC BẬC CAO HỌC

HỌC PHẦN KINH TẾ HỌC ỨNG DỤNG

SỐ TÍN CHỈ: 2

 1. Giảng viên phụ trách

Phạm Khánh Nam, Tiến sĩ, Khoa Kinh tế Phát triển, ĐH Kinh tế Tp. HCM

Lê Văn Chơn, Tiến sĩ, Khoa Kinh tế Phát triển, ĐH Kinh tế Tp. HCM

Nguyễn Hòang Bảo, Tiến sĩ, Khoa Kinh tế Phát triển, ĐH Kinh tế Tp. HCM

2. Mô tả môn học

 Môn học này mô tả cách thức các nhà kinh tế học sử dụng các công cụ phân tích kinh tế để nghiên cứu và ly giải các hiện tượng kinh tế và từ đó đưa ra các đề nghị chính sách. Môn học cung cấp các cách thức tiêu biểu đề mô hình hóa các ly thuyết, khái niệm kinh tế học, chủ yếu thông qua  các công cụ định lượng.

Mỗi bài học sẽ giới thiệu các chủ đề nghiên cứu quan trọng trong kinh tế học, các công cụ phân tích chủ yếu để nghiên cứu chủ đề đó và các ứng dụng điển hình. Học viên sẽ được tiếp cận với nhiều nghiên cứu được thực hiện tại Việt Nam, minh họa cho việc mô hình hóa các khái niệm kinh tế học, việc sử dụng và phân tích dữ liệu, và giải thích kết quả.

Bên cạnh việc cung cấp các  y tưởng nghiên cứu, cách thức chuyển từ khái niệm kinh tế học thành các biến số sử dụng trong mô hình phân tích, môn học còn cung cấp cho học viên các bài đọc, bài nghiên cứu điển hình để có thể hiểu sâu hơn về chủ đề và phương pháp nghiên cứu được trình bày.

Môn học giúp học viên hiểu được cách thức chuyển các khái niệm và ly thuyết kinh tế học thành chủ đề nghiên cứu, hiều được cách thức dùng các phương pháp định lượng để giải quyết các câu hỏi nghiên cứu.

 

3. Mục tiêu của môn học

 

 • Trình bày những chủ đề nghiên cứu kinh tế học quan trọng
 • Trình bày những nghiên cứu điển hình trong từng chủ đề
 • Giải thích cách thức chuyển từ ly thuyết kinh tế học thành đề tài nghiên cứu kinh tế học

 

4. Tài liệu tham khảo (bài đọc và tài liệu giảng viên sẽ cung cấp tại từng buổi học)

 

5. Đánh giá học phần

 

(1) Tiểu luận và trình bày bài đọc (nhóm): 50%

(2) Tiểu luận và trình bày đề cương nghiên cứu: 50%

 

 

Thời lượng: Khóa học bao gồm 12 buổi, gồm 10 buổi bài giảng và 2 buổi trình bày bài đọc và tiểu luận

 

 

Buổi

Chủ đề

Giảng viên

1

 • Giới thiệu tổng quan môn học
 • Phương pháp nghiên cứu kinh tế học

Phạm Khánh Nam

2

 • Hàng hóa công
 • Nghiên cứu minh họa: Đóng góp tư nhân cho hàng hóa công

Phạm Khánh Nam

3

 • Hiệu năng sản xuất
 • Nghiên cứu minh họa: Hiệu năng sản xuất của ngành công nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam

Lê Văn Chơn

4

 • Hiệu năng sản xuất
 • Nghiên cứu minh họa: Hiệu năng sản xuất trong ngành công nghiệp năng lượng Hoa Kỳ

Lê Văn Chơn

5

 • Hàm sản xuất trong nông nghiệp
 • Nghiên cứu minh họa: Tác động của biến đổi khí hậu lên sản xuất nông nghiệp ở ĐBSCL

Lê Thị Diễm Phúc

6

 • Sự ưa thích của người tiêu dùng
 • Nghiên cứu minh họa: sự thỏa mãn về môn học của học viên cao học

 

Nguyễn Khánh Duy

7

 • Vốn xã hội
 • Nghiên cứu minh họa: Vốn xã hội và hành vi thích ứng biến đổi khí hậu

Phạm Khánh Nam

8

 • Thu nhập và việc làm
 • Nghiên cứu minh họa: sử dụng mô hình IO phân tích mối quan hệ giữa thu nhập và việc làm ở Việt Nam

Nguyễn Hòang Bảo

9

 • Lạm phát
 • Nghiên cứu minh họa: Các yếu tố tác động đến lạm phát ở Việt Nam giai đọan 1995 – 2007

Nguyễn Hòai Bảo

10

 • Tăng trưởng kinh tế
 • Nghiên cứu minh họa: Vai trò của FDI và tự do kinh tế trong tăng trưởng kinh tế

Đỗ Hòang Minh

11

 • Trình bày bài đọc

Học viên

Phạm Khánh Nam

Nguyễn Hòang Bảo

Lê Văn Chơn

12

 • Trình bày đề cương nghiên cứu

 

Học viên

Phạm Khánh Nam

Nguyễn Hòang Bảo

Lê Văn Chơn

 

 

Bài đọc:

 

Abbott, P., Wu, C. and F. Tarp (2011) Transmission of World Prices to the Domestic Market in Vietnam. Purdue University Working Paper.

 

Anwara, S. and N. Lan (2011) Foreign direct investment and export spillovers: Evidence from Vietnam. International Business Review, 20, 177 – 193.

 

Ha, N., Kant, S. and V. MacLaren (2004) The Contribution of Social Capital to Household Welfare in a Paper-Recycling Craft Village in Vietnam. The Journal of Environment & Development, 13, 371 – 399.

 

Larsen, A., Rand, J. and N. Torm (2011) Do Recruitment Ties Affect Wages? An Analysis using Matched Employer–Employee Data from Vietnam. Journal of Development Economics,15 (3), 541 – 555.

 

Loc, T., Lanjouw, G. and R. Lensink (2006) The impact of privatization on firm performance in a transition economy: the case of Vietnam. Economies of Transition. 14 (2), 349 – 389.

 

McCaig, B. (2011) Exporting out of poverty: Provincial poverty in Vietnam and U.S. market access. Journal of International Economics, 85, 102 – 113.

 

Noy, I and V. Tam (2010) The economics of natural disasters in a developing country:

The case of Vietnam. Journal of Asian Economics, 21, 345 – 354.

 

Tra, P. and R. Lensink (2007) Lending policies of informal, formal and semiformal lenders: Evidence from Vietnam. Economics of Transition, 15 (2), 181 – 209.

 

Wagstaff, A. (2007) The economic consequences of health shocks: Evidence from Vietnam. Journal of Health Economics, 26, 82 – 100.

 

Walder, A. and N. Giang (2008) Ownership, Organization, and Income Inequality: Market Transition in Rural Vietnam. American Sociological Review, 73, 251–269

Comments are closed.