Môn học: Kinh tế vĩ mô

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

HỌC PHẦN KINH TẾ VĨ MÔ 

1. MÃ SỐ: CBTC 509  Kinh tế Vĩ Mô

2. Số tín chỉ của học phần: 2 tín chỉ (1, 1)

3. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Kinh tế học

4. Mục tiêu của học phần 

Môn kinh tế học vĩ mô III cho bậc cao học được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức chuyên sâu về hệ thống kế tóan quốc gia, tỷ giá hối đoái và chính sách kinh tế vĩ mô quốc tế nhằm giúp cho học viên hiểu được và biết phân tích những vấn đề kinh tế vĩ mô trong xu hướng tòan cầu hóa.

5. Mô tả học phần

Trong môn học này chúng ta sẽ làm rõ các nhân tố ảnh hưởng cũng như mối quan hệ giữa các biến số gộp và bình quân như sản lượng, chỉ số giá, tỷ giá hối đoái, lãi suất và tiền thông qua các mô hình kinh tế vĩ mô.

Hoc viên cần phải học và có kiến thức của học phần này ởi giai đoạn đại học là kinh tế vĩ mô 1 và 2; phải đọc kỹ bài trước khi đến lớp cũng như hòan thành các bài tập cũng như những bài đọc được giao đúng hạn. Sinh viên được khuyến khích thảo luận trên lớp và cần nhớ kinh tế vĩ mô  là môn học giúp cho sinh viên suy nghĩ một cách có hệ thống về những vấn đề kinh tế vĩ mô nên không yêu cầu học thuộc lòng

6. Nội dung được chia làm 3 chương chính:

Chương 1. HOẠCH TOÁN THU NHẬP QUỐC DÂN

Khu vực sản xuất

Khi vực ngân sách

Khu vực tiền tệ

Khu vực bêm ngòai

Tài liệu tham khảo chính:  David Moss 2007 – Chương 1, 5 và chương 6

Chương 2. KINH TẾ HỌC VỀ TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI

  1. Thị trường ngọai hối và tỷ giá hối đóai: Tiếp cận thị trường tài sản
  2. Tiền, lãi suất và tỷ giá
  3. Tỷ giá hối đóai trong dài hạn
  4. Sản lượng và tỷ giá hối đóai trong ngắn hạn
  5. Chế độ tỷ giá hối đóai cố định và sự can thiệp của chính phủ

Tài liệu tham khảo chính:  David Moss 2007 – Chương 2, 7

Chương 3. CHÍNH SÁCH KINH TẾ VĨ MÔ QUỐC TẾ

  1. Hệ thống tiền tệ quốc tế
  2. Sự hợp tác kinh tế vĩ mô dưới chế độ tỷ giá thả nổi
  3. Thị trường vốn quốc tế
  4. Nợ quốc tế và các nước đang phát triển

Tài liệu tham khảo chính:  David Moss 2007 – Chương 2, 3, 5

7. Tài liệu học tập

 • Paul Krugman &Maurice Obstfeld: Kinh tế học quốc tế
 • Maurice Obstfeld & Kenneth Rogoff: Kinh tế vĩ mô quốc tế
 • Sách và đề cương bài giảng của giảng viên
 • David A. Moss, A Concise Guide to Macroeconomics – What Managers, Executives, and Students Need to Know. Harvard Business School Press, 2007. (Moss 2007).

8. Cách thức đánh giá kết quả học tập

 • Bài thi cuối khóa : 70%
 • Bài kiểm tra giữa khóa: 30%

Comments are closed.