Môn học: Nguyên lý thẩm định giá

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC BẬC CAO HỌC

 HỌC PHẦN: NGUYÊN LÝ THẨM ĐỊNH GIÁ

SỐ TÍN CHỈ: 2

 1. Giảng viên phụ trách

Học hàm/học vị, họ và tên

Bộ môn/Ban

Email liên lạc

TS.    HAY SINH

KINH TẾ HỌC

haysinh1212@yahoo.com

 

Th.S  TRẦN BÍCH VÂN

KINH TẾ QUỐC TẾ

Tran_bvan@yahoo.com

 

 

 1. Điều kiện tiên quyết: 
  1. Kinh tế vi mô 1, 2.
  2. Phương pháp nghiên cứu kinh tế
 1. Giới thiệu môn học  

Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên cái nhìn tổng quát về sự phát triển của ngành thẩm định giá trên thế giới và Việt Nam; cung cấp kiến thức cơ bản liên quan đến thẩm định giá như cơ sở về giá trị, nguyên tắc, phương pháp, quy trình và tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế và Việt Nam làm cơ sở cho việc thẩm định giá trị tài sản. Đây là môn học cơ bản của chuyên ngành kinh tế thẩm định giá, làm nền tảng cho các môn học chuyên sâu như thẩm định giá trị các loại tài sản (bất động sản, máymóc thiết bị, thương hiệu, doanh nghiệp) trong nền kinh tế.

 1. Các mục tiêu học tập 

Qua môn học này, chương trình sẽ cung cấp cho người học:

 • Kiến thức tổng quát về nghề nghiệp thẩm định giá ở các nước trên thế giới và ở Việt Nam.
 • Hiểu được những lý thuyết giá trị được vận dụng trong lĩnh vực thẩm định giá.
 • Biết được qui trình thẩm định giá, những nguyên tắc và các phương pháp phổ biến để thẩm định giá trị tài sản như bất động sản, máy móc thiết bị, thương hiệu và doanh nghiệp.
 • Học viên có khả năng thu thập thông tin phục vụ cho họat động thẩm định giá tài sản và thẩm định được giá trị một số tài sản đơn giản.
 1. Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giảng dạy được áp dụng:

 • Giảng viên hướng dẫn phần lý thuyết, các văn bản pháp lý liên quan đến thẩm định giá, những phương pháp và kỹ năng thu thập thông tin về tài sản cần thẩm định.
 • Hướng dẫn sinh viên các bài tập thực hành theo cá nhân và theo nhóm. Các kết quả thực hành sẽ được trình bày trên lớp theo nhóm. Công việc cụ thể như sau:
  • Hướng dẫn sinh viên tiếp cận các tài liệu thực tế như: giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất, giấy chứng nhận xuất xứ của máy móc thiết bị, bảng báo cáo tài chính của doanh nghiệp, giấy chứng nhận quyền sở hữu thương hiệu, trí tuệ, phát minh sáng chế và những giấy tờ khác.
  • Hướng dẫn sinh viên thực hành báo cáo kết quả thẩm định giá và chứng thư thẩm định giá một số tài sản đơn giản.
 1. Tài liệu học tập, tham khảo
 1. Giáo trình Nguyên lý thẩm định giá – Biên soạn: TS Hay Sinh và Th.S Trần Bích Vân,  2011
 2. Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế 2005, Nhà xuất bản Tài chính 2006, Trường Đại học BC Marketing biên dịch “The International Valuation Standards copyright © 2005 by The International Valuation Standards Committee”
 3. Apprisal Institute, The Appraisal of Real Estate (book 1&2) , Twelfth Edition
 4. Quy trình thẩm định giá căn bản. Viện Thẩm định giá Hoa Kỳ (12/2006).
 5. Pháp lệnh giá và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bộ tài chính – Trung tâm thông tin và thẩm định giá miền Nam, Nhà xuất bản tổng hợp TP.HCM năm 2006.
 6. 12 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam
 7. Tài liệu bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn chuyên ngành thẩm định giá , quyển 1 và 2, Bộ tài chính – Cục Quản lý giá – Nhà xuất bản Hà Nội 2007.
 8. Tạp chí thẩm định giá và thị trường, Trung tâm thông tin và thẩm định giá miền Nam, nhà xuất bản Tổng hợp.
 9. Các trang web liên quan.

 

 1. Cách thức đánh giá kết quả học tập

Nội dung đánh giá

Tỷ lệ đánh giá

 1. Đánh giá quá trình 

50%

(1a) Hoạt động cá nhân trên lớp:

 • Tham gia học tập
 • Phát biểu trên lớp
 • Làm bài tập ở nhà
 • Các hình thức khác theo qui định của giảng viên

10%

(1b) Hoạt động nhóm:

 • Bài tập nhóm, giải quyết tình huống theo nhóm
 • Thuyết trình theo nhóm
 • Tiểu luận theo nhóm
 • Các hình thức khác theo qui định của giảng viên

(Lưu ý: chấm điểm riêng từng cá nhân đối với hoạt động nhóm)

20%

(1c) Kiểm tra giữa kỳ

20%

2. Thi cuối kỳ 

 • Hình thức: tự luận.
 • Nội dung: toàn bộ các nội dung đã học
 • Được sử dụng tài liệu.

50%

Tổng cộng

100%

 

 1. Các chính sách giảng dạy áp dụng trong môn học
 • Áp dụng theo qui định của nhà trường về số giờ tham gia học tập, thái độ, tác phong.
 • Đối với những bài tập, hoặc bài tiểu luận, thuyết trình phải nộp cho giảng viên trước ít nhất là 24 giờ của ngày phải làm việc. Đến ngày làm việc học viên cần in ra giấy những bài tiểu luận hoặc bài thuyết trình đó để nộp lại cho giảng viên.
 1. Những thông tin khác (nếu có)
 2. Nội dung chi tiết

 

 

Trình tự thời gian (4tiết/buổi)

Nội dung giảng dạy

Chuẩn bị của học viên (đọc tài liệu gì, chuẩn bị thuyết trình, thảo luận nhóm, bài tập tại lớp……

Tuần 1

(số tiết. 4…)

Chương 1: Tổng quan về thẩm định giá.

Tóm tắt nội dung: chương này giới thiệu tổng quan về ngành thẩm định giá bao gồm sự phát triển ngành thẩm định giá Việt Nam và một số tổ chức thẩm định giá trên thế giới.

Đọc tài liệu 1, chương 1.

Đọc tài liệu 2

Tuần 2

Chương 2. Phân loại tài sản

Chương 3. Cơ sở giá trị và các nguyên tắc thẩm định giá

 

Tóm tắt nội dung: biết rõ các loại tài sản cần thẩm định có những đạc trưng và tính chất, đồng thời cần hiểu kỹ lý thuyết cơ sở giá trị và nguyên tắc thẩm định giá để ước tính giá trị tài sản.

Đọc tài liệu 1, chương 2,3

Đọc tài liệu 2, 3, 4, 6 (tiêu chuẩn thẩm định giá số 1, 2, 5, 12)

– Yêu cầu người học tìm hiểu hiểu những hồ sơ giấy tờ pháp lý.

 

Tuần 3

Chương 4. Những quy tắc đạo đức hành nghề thẩm định giá

Chương 5. Thực trạng ngành thẩm định giá ở VN hiện nay.

 

Tóm tắt nội dung:  Nghề thẩm định giá là một hoạt động nghề nghiệp có điều kiện. Hang nghề thẩm định giá phải tuân thủ các nguyên tắc về trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời qua chương 5, cho thấy những thuận lợi khó khăn của hoạt động thẩm định giá ở VN

Đọc tài liệu 1, chương 4, 5.

Đọc tài liệu 2, 3, 4, 6 (tiêu chuẩn thẩm định giá số 3, 4)

 

-Yêu cầu người học thuyết trình chương 3.

Tuần 4

Chương 6. Cách tiếp cận dựa vào thị trường. 

 

Tóm tắt nội dung: Đây là cách tiếp cận cơ bản dựa vào những giao dịch của các tài sản tượng tự hoặc thay thế và dữ liệu thị trường để ước tính giá trị tài sản thẩm định.

Đọc tài liệu 1, chương 6.

Đọc tài liệu 2, 3, 4, 6 (tiêu chuẩn thẩm định giá số 7)

 

Làm những bài tập nhỏ trên lớp

Tuần 5

Chương 7. Cách tiếp cận dựa vào chi phí

 

Tóm tắt nội dung:  Đây là cách ước tính giá trị của những tài sản ít hoặc chưa có giao dịch trên thị trường nhằm phục vụ cho mục đích bảo hiểm hay kiểm tra đối chiếu với những phương pháp khác.

Đọc tài liệu 1, chương 7.

Đọc tài liệu 2, 3, 4, 6 (tiêu chuẩn thẩm định giá số 8)

 

Làm những bài tập nhỏ trên lớp

Tuần 6

Chương 8. Cách tiếp cận dựa vào thu nhập

 

Tóm tắt nội dung: Đây là cách ước tính những tài sản đang tạo ra thu nhập và kề cả những tài sản sẽ có tiềm năng tạo ra thu nhập trong tương lai.

Đọc tài liệu 1, chương 8.

Đọc tài liệu 2, 3, 4, 6 (tiêu chuẩn thẩm định giá số 9,10,11)

 

Làm những bài tập nhỏ trên lớp

Tuần 7

Chương 9. Qui trình thẩm định giá

 

Tóm tắt nội dung: Chương này thể hiện được tính chuyên nghiệp của nghề thẩm định giá, thông qua được qui trình khoa học thực hiện thẩm định, viết báo cáo kết quả thẩm định và hòan thành chứng thư thẩm định giá.

Đọc tài liệu 1, chương 9.

Đọc tài liệu 2, 3, 4, 6 (tiêu chuẩn thẩm định giá số 4, 5)

 

Thực hành báo cáo kết quả thẩm định theo phương pháp so sánh

 

Tuần 8

Thực hành báo cáo kết quả thẩm định theo phương pháp chi phí và thu nhập

 

 

Comments are closed.