Học phần: Chuyên đề kinh tế chính trị

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
MÔN HỌC: CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ CHÍNH TRỊ

1. Mã số:
2. Tên môn học: Chuyên đề Kinh tế chính trị Mác – Lênin (nâng cao)
3. Tổng số tín chỉ môn học: 4
Trong đó:
– Số tín chỉ lý thuyết: 2,5
– Số tín chỉ thực hành; 1,5
4. Danh sách Giảng Viên:
1) TS Nguyễn Minh Tuấn
2) PGS. TS Vũ Anh Tuấn
3) TS Lưu Thị Kim Hoa
4) TS Hoàng An Quốc
5) TS Nguyễn Văn Sáng
5. Mô tả môn học: Môn học trang bị cho người học những kiến thức về chiến lược, chính sách phát triển kinh tế trong thời quá độ lên CNXH ở Việt Nam qua nghiên cứu các chuyên đề nâng cao của môn Kinh tế chính trị Mác – Lênin
6. Mục tiêu môn học: Nâng cao nhận thức, hiểu biết sâu về những định hướng cơ bản, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt nam. Học xong môn này học viên có năng lực phân tích, đánh giá những vấn đề Kinh tế, chính trị một cách sâu sắc.
7. Nội dung môn học:
Chuyên đề 1
SỞ HỮU TƯ LIỆU SẢN XUẤT
VÀ CƠ CẤU KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN
TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM

I. Lý luận về sở hữu tư liệu sản xuất
1. Bản chất sở hữu tư liệu sản xuất và vai trò của nó.
2. Cơ cấu sở hữu tư liệu sản xuất trong TKQĐ lên CNXH ở VN
II. Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong TKQĐ lên CNXH ở VN
1. Tính tất yếu khách quan và vai trò của việc tồn tại nhiều thành phần kinh tế trong TKQĐ lên CNXH ở VN
2. Các thành phần kinh tế trong TKQĐ lên CNXH ở VN
3. Tính thống nhất và mâu thuẫn giữa các thành phần kinh tế

Chuyên đề 2
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN

I. Những lý luận về CNH, HĐH
1. Quan điểm của CN Mác – Lênin về CNH
2. Những lý luận về CNH, HĐH trên thế giới
3. Xu hướng phát triển của CNH, HĐH trên thế giới và bài học kinh nghiệm của các nước
II. CNH, HĐH ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên CNXH
1. Quan điểm của ĐCSVN về CNH, HĐH
2. Thực trạng CNH, HĐH ở nước ta, thành tựu, hạn chế, và bài bài học kinh nghiệm
3. Định hướng phát triển CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
Chuyên đề 3
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM

I. Những lý luận về kinh tế thị trường
1. Lý luận của CN Mác – Lênin về kinh tế thị trường
2. Những lý luận về kinh tế thị trường trên thế giới
3. Xu hướng phát triển kinh tế thị trường trên thế giới và bài học kinh nghiệm phát triển kinh tế thị trường của các nước
II. Phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở Việt Nam
1. Quan điểm của ĐCSVN về phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN
2. Đặc trưng, bản chất của kinh tế thị trường định hướng XHCN
3. Thực trạng kinh tế thị trường ở nước ta, thành tựu, tồn tại và bài học kinh nghiệm
4. Vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta
5. Đinh hướng tiếp tục phát triển KTTT theo định hướng XHCN ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên CNXH

Chuyên đề 4: Lợi ích kinh tế và phân phối thu nhập trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
1. Lợi ích kinh tế
1.1. Bản chất của lợi ích kinh tế
1.2. Hệ thống lợi ích kinh tế trong TKQĐ lên CNXH ở VN
1.3. Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa các lợi ích kinh tế
2. Phân phối thu nhập trong TKQĐ lên CNXH ở VN
2.1. Vai trò, vị trí của phân phối
2.2. Các hình thức phân phối thu nhập trong TKQĐ lên CNXH ở VN
3. Thực hiện công bằng trong phân phố thu nhập

Chuyên đề 5
TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
CỦA VIỆT NAM
I. Những vấn đề lý luận về toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế
1. Quan điểm của CN Mác – Lênin về quốc tế hóa (quốc tế hóa là tiền đề của toàn cầu hóa)
2. Lý luận về toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế trên thế giới
3. Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế: xu thế, thời cơ và thách thức
4. Kinh nghiệm hội nhập của các nước trên thế giới
II. Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa
1. Quan điểm của ĐCSVN về toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế
2. Thành tựu, tồn tại, và bài học kinh nghiệm của nước ta về hội nhập kinh tế quốc tế
3. Thời cơ và thách thức của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế
4. Định hướng thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
8. Tài liệu tham khảo:
. Tài liệu tham khảo bắt buộc:
– Giáo trình kinh tế chính trị Mác – Lênin( dùng cho khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh), Nxb CTQG, Năm 2007
– Giáo trình kinh tế chính trị Mác – Lênin- Hội đồng Lý luận Trung ương- Nxb CTQG, Năm 2006
. Tài liệu tham khảo khác:
– Văn kiện Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam khóa VII, VIII, IX, X
– Nghị quyết TW 5 khóa VII
– PGS.TS Phương Ngọc Thạch, Những biện pháp thúc đẩy CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu long, Nxb CTQG, Năm 2007
– Nguyễn Văn Bích, Chu Tiến Quang, Chính sách kinh tế và vai trò của nó đối với phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn Việt Nam, Nxb CTQG
– TS Nguyễn Minh Tuấn, Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước trong hội nhập kinh tế quốc tế, Nxb ĐHQG TP HCM, Năm 2010
– TS Nguyễn Thanh, TS Nguyễn Văn Hà, PGS.TS Vũ Anh Tuấn, Các quan điểm khác nhau về CNH, HĐH và đặc điểm, nội dung CNH, HĐH ở Việt Nam, Nxb TK 2004
– PGS.TS Vũ Anh Tuấn, Phát triển thị trường khoa học – công nghệ ở TP HCM, Nxb TK 2006
– PGS.TS Phan Thanh Phố, Vũ Anh Tuấn, CNH,HĐH và kinh tế thị trường ở Việt Nam, Nxb TK 1997
– Các Mác, Tư Bản, quyển 1, tập 1&3
– Vũ Văn Phúc, Trần Minh Châu, Một số vấn đề về kinh tế thị trường
Định hướng XHCN ở nước ta, Nxb CTQG 2001
– Lê Văn Sang (chủ biên), Các mô hình kinh tế thị trường trên thế giới, Nxb TK 1996
9. Phương pháp đánh giá môn học:

– Giáo viên giới thiệu chuyên đề cho học viên tự nghiên cứu, mỗi chuyên đề học viên làm một tiểu luận và sau đó lấy điểm trung bình của các tiểu luận.
– Mỗi giáo viên ra một đề thi mở, thời gian 90 phút cho chuyên đề của mình, sau đó sẽ bắt thăm một đề để thi.
– Điểm cuối khóa gồm: điểm tiểu luận 50% + điểm thi 50%
– Điểm chấm theo thang điểm 10.

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Comments are closed.