Học phần: Khoa học quản lý

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
MÔN HỌC:
1. Mã số:
2. Tên môn học: Khoa học quản lý
3. Tổng số tín chỉ: 02
 Số tín chỉ lý thuyết: 1,5
 Số tín chỉ thực hành: 0,5
4. Danh sách giảng viên:
– PGS, TS, Hồ Trọng Viện
– PGS, TS, Nguyễn Văn Trình
– TS, Phạm Hùng
5. Mô tả môn học: Cung cấp cho người học cơ sở hình thành môn Khoa học quản lý, trang bị những kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế trong điều kiện kinh tế thị trường.
6. Mục tiêu môn học: Sau khi học xong phần này học viên có thể vận dụng kiến thức Khoa học quản lý vào thực tiễn, đặc biệt trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN.
7. Nội dung chi tiết

CHƯƠNG I
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
MÔN KHOA HỌC QUẢN LÝ
I / Quản lý và vai trò của quản lý trong đời sống xã hội
1.1- Khái niệm về quản lý
1.2- Vai trò của quản lý.
II / Đối tượng của khoa học quản lý
III / Đặc điểm của khoa học quản lý
3.1- KHQL là môn khoa học mang tính ứng dụng cao
3.2- KHQL là môn khoa học mang tính liên ngành
3.3- Quản lý vừa là khoa học vừa là nghệ thuật
3.4- KHQL là môn khoa học phát triển nhanh cả về cơ sở lý thuyết và cơ sở kỹ thuật- công nghệ .
IV / Phương pháp của khoa học quản lý .

CHƯƠNG II

KHÁI LƯỢC VỀ LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG QUẢN LÝ
I / Vai trò của tư tưởng quản lý trong lịch sử
II / Sơ lược lịch sử ra đời, phát triển các tư tưởng quản lý
2.1- Tư tưởng quản lý trước CNTB
2.2- Tư tưởng quàn lý trong CNTB
2.3- Tư tưởng quản lý Mac – Lenin

 

CHƯƠNG III

CHỨC NĂNG CỦA QUẢN LÝ
I / Khái quát chung về chức năng quản lý
1.1- Khái niệm chức năng quản lý
1.2- Ý nghĩa của chức năng quản lý
II / Các chức năng cơ bản của quản lý
2.1- Dự đoán
2.2- Kế hoạch hóa
2.3- Tổ chức
2.4- Động viên
2.5- Điều chỉnh
2.6- Kiểm tra
2.7- Đánh giá , tổng kết

CHƯƠNG IV

CÁC NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ
I / Nhận thức và vận dụng quy luật- cơ sở của nguyên tắc quản lý.
II / Các nguyên tắc cơ bản của quản lý
2.1- Nguyên tắc tập trung dân chủ
2.2- Nguyên tắc kết hợp hài hòa các lợi ích
2.3- Sử dụng và kết hợp đồng bộ các phương pháp quản lý
2.4- Nắm khái quát, toàn diện tập trung xử lý khâu yếu
2.5- Nguyên tăc hiệu quả

CHƯƠNG V
MỤC TIÊU VÀ ĐỘNG LỰC TRONG QUẢN LÝ
I./ Khái niệm về mục tiêu và động lực trong quản lý
1.1- Mục tiêu quản lý
1.2- Động lực trong quản lý
II / Phát huy nhân tố con người trong quản lý
2.1- Quản lý là tác động đến con người nhằm phục vụ con người
2.2- Quan hệ giữa con người với con người trong hệ thống quản lý
III / Mục tiêu và động lực kinh tế trong quản lý
3.1- mục tiêu
3.2- động lực
3.3- mối quan hệ biện chứng giữa mục tiêu kinh tế và động lực kinh tế

 
CHƯƠNG VI

CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ

I / Lý luận chung về phương pháp quản lý
1.1- khái niêm
1.2- Những đặc trưng cơ bản của phương pháp quản lý
1.3- Vai trò của phương pháp quản lý
1.4- Phân loại phương pháp quản lý
II / Các phương pháp quản lý chủ yếu
2.1- Phương pháp tổ chức- hành chính
2.2- Phương pháp kinh tế
2.3- Phương pháp tâm lý- giáo dục
III / Vận dụng các phương pháp quản lý trong thực tiễn
3.1- Một số yêu cầu về vận dụng các phương pháp quản lý
3.2- Vân dụng các phương pháp quản lý trong điều kiện Việt nam hiện nay

CHƯƠNG VII
CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ
I / Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, phân loại công cụ quản lý
1.1- Vai trò của công cụ quản lý
1.2- Đặc điểm chủ yếu của các công cụ quản lý
1.3- Cơ cấu và phân loại các công cụ quản lý
II / Xây dựng và vận hành các công cụ quản lý trong hoạt động kinh tế xã hội
2.1- Xây dựng hệ thống công cụ quản lý
2.2- Vân hành công cụ quản lý trong thực tiễn
III / Đổi mới và nâng cao năng lực vận hành hệ thống công cụ quản lý ờ nước ta hiên nay
3.1- Yêu cầy khach quan , bức thiết
3.2- Nội dung cơ bản của đổi mới, nâng cao hệ thống công cụ quản lý và năng lực vận hành

CHƯƠNG VIII
CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ
I / Cơ sở hình thành cơ cấu tổ chức quản lý
1.1- Khái niêm cơ cấu tổ chức quản lý
1.2- Những nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức quản lý
1.3- Những yêu cầu cơ bản đối với cơ cấu tổ chức quản lý
II / Các loại hình cơ cấu tổ chức quản lý cơ bản
2.1- Cơ cấu trực tuyến
2.2- Cơ cấu chức năng
2.3- Cơ cấu kết hợp
2.4- Cơ cấu theo chương trình mục tiêu
2.5- Cơ cấu ma trận
III / Các giai đoạn và phương hướng xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý
3.1- Các giai đoạn hình thành cơ cấu tổ chức quản lý
3.2- Các phương pháp xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý

CHƯƠNG IX
THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ
I / Khái niệm và phân loại thông tin
1.1- Khái niệm về thông tin quản lý
1.2- Phân loại thông tin quản lý
II / Đảm bảo thông tin trong hệ thống quản lý
2.1- Khái niệm và nội dung bảo đảm thông tin quản lý
2.2- Những nguyên lý về tổ chức bảo đảm thông tin quản lý
2.3- Những trở ngại trong bảo đảm thông tin quản lý

CHƯƠNG X
QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ
I / Một số vấn đề chung về quyết định quản lý
1.1- Vai trò, đặc điểm của quyết định quản lý
1.2- Yêu cầu cơ bản đối với quyết định quản lý
II / Qúa trình xây dựng và ra quyết định quản lý
2.1- Những cơ sở để ra quyết định quản lý
2.2- Các bước ra quyết định quản lý
2.3- Các phương pháp ra quyết định quản lý
III / Qúa trình tổ chức thực hiện quyết định quản lý
3.1- Truyền đạt quyết định
3.2- Lập kế hoạch thực hiện quyết định
3.3- Bố trí nguồn lực thực hiện quyết định
3.4- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quyết định
3.5- Điều chỉnh quyết định
3.6- Tổng kết việc thực hiện quyết định

CHƯƠNG XI
LAO ĐỘNG QUẢN LÝ
I / Khái niệm, đặc điểm, phân loại lao động quản lý
1.1- Khái niệm lao động quản lý
1.2- Đặc điểm lao động quản lý
1.3- Phân loại lao động quản lý
II / Tổ chức khoa học lao động quản lý
2.1- Yêu cầu đối với tổ chức khoa học lao động quản lý
2.2- Nội dung tổ chức khoa học lao động quản lý

CHƯƠNG XII
CÁN BỘ QUẢN LÝ
1 / Vai trò của cán bộ quản lý
1.1 – Khái niệm, phân loại cán bộ quản lý
1.2 – Vai trò của cán bộ quản lý
1.3- Các yêu cầu cơ bản đối với cán bộ quản lý
II / Xây dựng đội ngủ cán bộ quản lý
2.1- Kế hoạch hóa đội ngủ cán bộ quản lý
2.2- Phân định rõ chức năng, quyền hạn, trách nhiệm của cán bộ quản lý
2.3- Lựa chọn cán bộ quản lý
2.4- Đánh giá cán bộ quản lý
2.5- Đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ quản lý
2.6- Bố trí, sử dụng cán bộ quản lý
CHƯƠNG XIII
QUẢN LÝ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG QUÁ TRÌNH
ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM
I / Khoa học, công nghệ và vai trò của nó trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
1.1- Khía niệm khoa học, kỹ thuật, công nghệ
1.2- Vị trí, vai trò của khoa học, công nghệ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
II / Quản lý khoa học, công nghệ trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước
2.1- Đặc điểm của hoạt động khoa học, công nghệ và cuộc cách mạng KHCN hiện đại
2.2 – Nội dung quản lý KHCN trong quá trình đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước
III / Vấn đề đổi mới,nâng cao hiệu quà quản lý KHCN trong quá trình đẩy mạnh CNH,HĐH ở nước ta hiện nay
3.1- Thực trang về quản lý KHCN ở nước ta hiện nay
3.2- Mục tiêu và phương hướng
3.3- nội dung nhiệm vụ chủ yếu
3.4- một số giả pháp lớn trong thực hiên.

8. Tài liệu tham khảo
8.1. Tài liệu bắt buộc
-Cơ sở khoa học của quản lý . Nxb CTQG.H. 1997
8.2. Tài liệu tham khảo khác
-Đổi mới chính sách và cơ chế quản lý kinh tế …. Nxb CTQG.H 1996 .
-Đổi mới và thực hiện đồng bộ các chính sách, cơ chế quản lý kinh tế . Nxb.CTQG.H. 1997
-Nhà nước và các công cụ kinh tế vĩ mô. Nxb Thống kê .H. 1995
-Quản lý khoa học và công nghệ .Nxb.Khoa học và Kỹ thuật H.1997
-Harold Koontz, Cyril Odonnell và Heinz Weihrich: Những vấn đề cốt yếu của quản lý Nxb.khoa học và kỹ thuật H.1994
9. Phương pháp đánh giá
 Tiểu luận : 30% tổng điểm môn học.
 Kiểm tra cuối học phần: 70% tổng điểm môn học.

 

Bài viết liên quan

Comments are closed.