Học phần: Kinh tế nông nghiệp

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
MÔN HỌC:
1. Mã số môn học:
2. Tên môn học: Kinh tế nông nghiệp
3. Tổng số tín chỉ của môn học: 2
Trong đó: – Số tín chỉ lý thuyết: 1,5
– Số tín chỉ thực hành: 0,5
Danh sáchGiảng viên
-PGS.TS. ĐINH PHI HỔ
-TS, Lê Cao Thanh
5. Mô tả môn học
Môn học này nghiên cứu hoạt động nông nghiệp dưới góc độ của kinh tế học. Môn học tập trung vào các nguyên lý của tăng trưởng và phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Môn học còn chỉ ra những yếu tố tác động đến tăng trưởng, năng suất lao động, kiến thức và thu nhập của nông dân và tình trạng nghèo ở nông thôn vốn là cơ sở cho những biện pháp điều chỉnh của chính phủ hướng đến phát triển bền vững.
6. Mục tiêu của môn học
Môn học trang bị cho Học viên cao học, Nghiên cứu sinh nền tảng của lý thuyết kinh tế học nông nghiệp bền vững, phương pháp định lượng nhằm đủ năng lực nghiên cứu các vấn đề kinh tế Nông nghiệp.
Sau khi hoàn tất môn học, sinh viên có thể:
Hiểu được bản chất các vấn đề kinh tế nông nghiệp mà xã hội đang phải đối mặt
Ứng dụng lý thuyết kinh tế trong các vấn đề thực tế.
Đủ năng lực thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học
7. Nội dung chi tiết
Phần 1. NÔNG NGHIỆP VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
1. MÔ HÌNH LÝ THUYẾT
Lý thuyết tăng trưởng nông nghiệp.
Lý thuyết phát triển nông nghiệp
Lý thuyết chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Lý thuyết phát triển nông nghiệp bền vững
Lý thuyết vai trò nông nghiệp trong tăng trưởng và phát triển
2. MÔ HÌNH ĐỊNH LƯỢNG
Ứng dụng mô hình hồi quy (Regression model) và sử dụng phần mềm SPSS
Mô hình Hwa Erh – Cheng
Mô hình Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán taêng tröôûng noâng nghieäp Vieät nam
Mô hình phát triển nông nghiệp bền vững
Phần 2. THAY ĐỔI VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG NÔNG NGHIỆP
1. MÔ HÌNH LÝ THUYẾT
Lý thuyết về thay đổi công nghệ
Lý thuyết chuyển giao công nghệ
Lý thuyết dịch chuyển rủi ro trong nông nghiệp
Hệ thống thước đo phân tích hiệu quả kinh tế
2. MÔ HÌNH ĐỊNH LƯỢNG
Ứng dụng mô hình phân tích nhân tố (Factor Analysis) và sử dụng phần mềm SPSS
Mô hình: Ảnh hưởng của các yếu tố tiến bộ kỹ thuật đối với thu nhập
Mô hình kiến thức nông nghiệp ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân.
Mô hình dánh giá mức độ hài lòng của nông dân: ứng dụng cho các lớp tập huấn chuyển giao công nghệ mới
Mô hình: Đánh giá hài lòng của khách hàng: Ứng dụng cho Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn ở TP.HCM.
Phần 3. NGHÈO ĐÓI Ở NÔNG THÔN
1. MÔ HÌNH LÝ THUYẾT
Khái niệm và thước đo
Mô hình Gillis – Perkins – Roemer- Snodgrass
Mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến nghèo đói ở Việt Nam
2. MÔ HÌNH ĐỊNH LƯỢNG
Mô hình hồi quy Binary Logistic phân tích những yếu tố tác động đến khả năng nghèo của hộ gia đình nông thôn
8. Tài liệu tham khảo
[1]. Tài liệu tham khảo bắt buộc: Đinh Phi Hổ (2008). Kinh tế học nông nghiệp bền vững. Nxb Phương Đông.
Tài liệu tham khảo bắt buộc khác
[2]. Sách Kinh tế nông nghiệp của các tác giả khác
[3]. Mỗi phần có tài liệu tham khảo riêng
9. Phương pháp đánh giá môn học
 Điểm quá trình: 30% tổng điểm môn học.
 Kiểm tra cuối học phần: 70% tổng điểm môn học.

 

Bài viết liên quan

Comments are closed.