Học phần: Lịch sử các học thuyết kinh tế

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
HỌC PHẦN:

1. Mã số:
2. Tên môn học: Lịch sử các học thuyết kinh tế
3. Tổng số tín chỉ: 02
 Số tín chỉ lý thuyết: 1,5
 Số tín chỉ thực hành: 0,5
4. Danh sách giảng viên:
-TS, Nguyễn Minh Tuấn
-TS. Hoàng An Quốc
-TS, Nguyễn Văn Sáng
-Nguyễn Tiến Dũng
-PGS.TS. Nguyễn Văn Trình
5. Mô tả môn học
Môn học phân tích chuyên sâu nội dung và quá trình phát triển của các học thuyết kinh tế cơ bản, có ảnh hưởng đến sự phát triển của các lý thuyết kinh tế hiện đại. Giúp cho sinh viên hiểu rõ nguồn gốc của các lý thuyết kinh tế chính thống, thấy được tính đa dạng của các học thuyết kinh tế, đồng thời cung cấp những kiến thức kinh tế khác nhau để ứng dụng vào thực tiễn, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể.

6. Mục tiêu môn học
Trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về quá trình ra đời, hình thành và phát triển của các học thuyết kinh tế và ảnh hưởng của nó đến các giai đoạn phát triển kinh tế. Trang bị cho người học tư duy và phương pháp luận kinh tế để có thể giải quyết những vấn đề kinh tế cụ thể của thực tiễn.
7. Nội dung chi tiết

Chuyên đề 1: CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ TƯ SẢN CỔ ĐIỂN

I/ Hoàn cảnh ra đời, đặc điểm và phương pháp luận của các học thuyết kinh tế Tư sản cổ điển:
1. Hoàn cảnh ra đời.
2. Đặc điểm và phương pháp luận.
II/ Các học thuyết kinh tế trong giai đoạn phát triển của kinh tế học tư sản cổ điển.
1. Học thuyết kinh tế của Adam. Smith (1723 – 1790).
1.1 Tiểu sử và phương pháp luận nghiên cứu của A. Smith.
1.2 Nội dung học thuyết kinh tế của A. Smith.
2. Học thuyết kinh tế của David Ricardo.
2.1 Tiểu sử và phương pháp luận nghiên cứu.
2.2 Nội dung học thuyết kinh tế của D. Ricardo.
II/ Các học thuyết kinh tế giai đoạn hậu cổ điển
1.Học Thuyết kinh tế của Thomas Robert Malthus (1766-1834)
1.1 Sơ lược tiểu sử và tác phẩm.
1.2 Nội dung học thuyết kinh tế của T.R.Malthus.
2. Học thuyết kinh tế của Jean Baptiste Say (1767-1832).
1.1 Sơ lược tiểu sử và phương pháp luận.
1.2 Nội dung học thuyết kinh tế của Say.

 

Chuyên đề 2: CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA
TRƯỜNG PHÁI TÂN CỔ ĐIỂN
I/ Hoàn cảnh ra đời và phương pháp luận nghiên cứu của trường phái Tân cổ điển:
1. Hoàn cảnh ra đời.
2. Phương pháp luận nghiên cứu.
II/ Các học thuyết chủ yếu:
1. Học thuyết kinh tế của trường phái Thành Vienne (Ao)
2. Các học thuyết kinh tế của trường phái Colombia (Mỹ).
3. Học thuyết kinh tế của trường phái Thành Lausanne (Thụy Sĩ)
4. Học thuyết kinh tế của trường phái Cambridge (Anh).

Chuyên đề 3: HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA TRƯỜNG PHÁI KEYNES
I/ Hoàn cảnh ra đời và phương pháp luận nghiên cứu:
1. Hoàn cảnh ra đời.
2. Tiểu sử và phương pháp luận nghiên cứu.
II/ Nội dung học thuyết kinh tế của J.M. Keynes:
1. Nội dung cơ bản của lý thuyết “việc làm”.
2. Lý thuyết về điều chỉnh nền kinh tế của nhà nước theo học thuyết Keynes .
III/ Học thuyết kinh tế của trường phái Keynes mới:
1. Trường phái Keynes mới ở Mỹ.
2. Trường phái Keynes mới ở Pháp.
3. Phê phán học thuyết Keynes từ những nhà kinh tế học tư sản.
Chuyên đề 4: CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA
TRƯỜNG PHÁI TỰ DO MỚI
I/ Khái quát chung.
1. Hoàn cảnh ra đời.
2. đặc điểm.
II/ Các học thuyết kinh tế chủ chủ nghĩa tư do mới
1. Học thuyết về nền Kinh tế thị trưỡng xã hội.
2. Học thuyết kinh tế của Fridrich August von Heyek
3. Học thuyết trọng tiền hiện đại ở Mỹ.
4. Học thuyết kinh tế vĩ mô về những “dự kiến hợp lý”ở Mỹ.
5. Học thuyết kinh tế trọng cung ở Mỹ.

Chuyên đề 5: HỌC THUYẾT NỀN KINH TẾ HỖN HỢP
I/ Hoàn cảnh ra đời và phương pháp luận nghiên cứu
1. Hoàn cảnh ra đời.
2. Phương pháp luận nghiên cứu.
II/ Nội dung học thuyết nền kinh tế hỗn hợp.
1. Thị trường và cơ chế thị trường.
2. Vai trò của nhà nước.
III/ Một số lý thuyết cơ bản của học thuyết nền kinh tế hỗn hợp.
1. Lý thuyết về “sự khan hiếm và giới hạn của các nguồn lực”.
2. Lý thuyết về thất nghiệp.
3. Lý thuyết về tiền tệ và lạm phát.

8. Tài liệu học tập
8.1. Tài liệu bắt buộc
– Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế-Trường Đại học Kinh tế, Khoa . NXB Đại học Quốc gia; năm 2009
– Lịch sử các học thuyết kinh tế; GS.TS.Mai Ngọc Cường; NXB Lý luận Chính trị; năm 2006.
8.2. Tài liệu tham khảo
– Lịch sử các học thuyết kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Nhà xuất bản Thống kê năm 2005.
– Maurice Baslé; Francoise Benhamon; Bernand Havance; Alain Gélédan; Jean Léobal; Alian Lipietz Lịch sử tư tưởng kinh tế (2 tập). Nhà xuất bản khoa học xã hội. Năm 1996.
– Lịch sử các học thuyết kinh tế; Robert. B. Ekelund; Robert F. Hebert; NXB Thống Kê; năm 2005.
– 50 nhà kinh tế tiêu biểu; Steven Pressman; NXB Lao Động; Năm 2004
9. Phương pháp đánh giá
 Điểm quá trình: 30% tổng điểm môn học.
 Kiểm tra cuối học phần: 70% tổng điểm môn học.

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Comments are closed.