Học phần: Quản trị nguồn nhân lực

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
HỌC PHẦN:
1. Mã số:
2.Tên môn học: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
3. Tổng số tín chỉ môn học: 2
Trong đó: – Số tín chỉ lý thuyết: 1,5
– Số tín chỉ thực hành: 0,5
4. Danh sách giảng viên:
TS. Bùi Thị Thanh
PGS, TS, Nguyễn Thị Kim Dung
5. Mô tả môn học

Các tổ chức hiện đại đang đối mặt với một môi trường cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt được thúc đẩy bởi sự thay đổi nhanh chóng của khoa học, công nghệ, những đòi hỏi từ những khách hàng ngày càng khó tính hơn, người lao động độc lập và khó quản lý hơn. Điều này đã đòi hỏi các quản trị gia Việt Nam phải tiếp cận được các quan điểm hiện đại cũng như nắm vững các kỹ năng về quản trị con người để phát triển tổ chức bền vững và quản trị cấp dưới hiệu quả trong môi trường kinh doanh đầy năng động.
Môn học quản trị nguồn nhân lực nhằm phát triển những hiểu biết tốt hơn về những thách thức, những kỹ thuật, những công cụ để quản lý nhân viên và phát triển tổ chức nhằm tạo ra một tổ chức sống động thích ứng tốt với những môi trường thay đổi và cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.

6. Mục tiêu môn học
Môn học được thiết kế nhằm giúp những người tham gia sau khi học xong sẽ có khả năng tốt hơn trong việc:
– Nhận thức được vai trò then chốt của nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực trong các tổ chức hoạt động trong bối cảnh môi trường kinh doanh cạnh tranh và thay đổi nhanh
– Nắm được những kiến thức cơ bản và phát triển các kỹ năng: phân tích công việc, tuyển chọn, đào tạo, đánh giá kết quả công việc và quản lý hệ thống lương, … trong tổ chức
– Phát triển khả năng làm việc theo nhóm, trình bày, tự học, tự nghiên cứu,…
7. Nội dung chi tiết
Chương 1: Xu hướng mới và những thách thức của quản trị nguồn nhân lực.
Mục tiêu:
– Hiểu được những xu hướng, quan điểm nhận thức mới và những thách thức trong quản trị nguồn nhân lực.
– Hiểu được mối quan hệ giữa chiến lược nguồn nhân lực và chiến lược công ty
Nội dung:
– Nhận thức mới về quản trị nguồn nhân lực.
– Những thách thức trong quản trị nguồn nhân lực
– Chiến lược nguồn nhân lực và chiến lược công ty

Chương 2: Phân tích và thiết kế công việc
Mục tiêu:
– Biết thiết lập dòng công việc
– Biết cách lập bản chức năng nhiệm vụ cho phòng ban và mô tả́ công việc cá nhân phù hợp với mục tiêu của tổ chức.
Nội dung:
– Thiết kế dòng công việc
– Xác định chức năng nhiệm vụ cho phòng ban, bộ phận.
– Phân tích công việc

Chương 3: Hoạch định nguồn nhân lực
Mục tiêu:
– Hiểu rõ lợi ích và quy trình hoạch định nguồn nhân lực
– Phát triển kỹ năng hoạch định nguồn nhân lực trong tổ chức
Nội dung:
– Mối quan hệ giữa chiến lược kinh doanh và chiến lược nguồn nhân lực
– Kỹ thuật dự báo nhu cầu nhân lực

Chương 4: Tuyển chọn nhân viên
Mục tiêu:
– Hiểu rõ chính sách, quy trình tuyển chọn nhân viên
– Phát triển các kỹ năng tuyển: viết quảng cáo, trắc nghiệm, phỏng vấn…
Nội dung:
– Chiến lược, chính sách tuyển chọn nhân viên
– Các kỹ năng tuyển chọn nhân viên

Chương 5: Huấn luyện và phát triển nhân viên
Mục tiêu:
– Hiểu rõ lợi ích và quy trình huấn luyện nhân viên
– Phát triển các kỹ năng huấn luyện nhân viên
Nội dung:
– Quy trình huấn luyện nhân viên
– Đánh giá hiệu quả chương trình huấn luyện nhân viên
– Các kỹ năng huấn luyện nhân viên
Chương 6: Đánh giá kết quả công việc của nhân viên
Mục tiêu:
– Hiểu rõ quy trình và các phương pháp đánh giá kết quả công việc của nhân viên
– Phát triển các kỹ năng đánh giá kết quả công việc của nhân viên
Nội dung:
– Thiết lập mục tiêu bộ phận và mục tiêu cá nhân.
– Đo lường kết quả thực hiện công việc của nhân viên theo mục tiêu chiến lược của tổ chức

Chương 7: Trả công lao động
Mục tiêu:
– Hiểu rõ các hình thức trả lương
– Quản lý hệ thống tiền lương của doanh nghiệp

Nội dung:
– Quan điểm, chính sách trả lương
– Các hình thức trả lương
– Thiết lập hệ thống lương trong doanh nghiệp

8. Tài liệu tham khảo
Tài liệu tham khảo bắt buộc
• Trần Kim Dung. (2009). Quản trị nguồn nhân lực. NXB Thống kê.
• Nguyễn Văn Điềm và Nguyễn Ngọc Quân. (2007). Giáo trình Quản trị nhân lực. NXB Đại học Kinh tế Quốc dân. Hà Nội.
Tài liệu tham khảo khác

• Michael Hammer và James Champy. Tái lập công ty. Tuyên ngôn của cuộc cách mạng trong kinh doanh. NXB TP Hồ Chí Minh. 1996.
• George t. Milkovich, Joh W. Boudreau. 2002. Quản trị nguồn nhân lực. NXB Lao động – Xã hội.
• Raymond Stone. (2008). Managing Human Resources 2 ed. John Wiley & sons. Australia.
• Nguyễn Hữu Thân (2008). Quản trị nhân sự. NXB Lao động – Xã hội.
• http://www.workforce.com

9. Phương pháp đánh giá

• Điểm giữa kỳ: 50%
Trong đó: – Bài tập trên lớp: 20%
– Kiểm tra giữa kỳ: 30%
• Điểm thi cuối kỳ: 50%
• Tổng số: 100%

 

Bài viết liên quan

Comments are closed.