Học phần: Tài chính công

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
HỌC PHẦN:
1. Mã số:

2. Tên môn học: Tài chính công I

3. Tổng số tín chỉ của môn học: 2
Trong đó:
– Số tín chỉ lý thuyết: 1,5
– Số tín chỉ thực hành: 0,5

4. Danh sách giảng viên
4.1. PGS.TS. Sử Đình Thành
4.2. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hùng
4.3. TS Nguyễn Hồng Thắng

5. Mô tả môn học
Học phần này tập trung nghiên cứu vai trò và quy mô khu vực công, gồm cơ sở lý luận về sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế (thất bại thị trường và tái phân phối); các công cụ phân tích lý thuyết tài chính công; ngoại tác; phân tích chính sách chi tiêu công, gồm các công cụ phân tích ngân sách, hàng hóa công, phân tích lợi ích và chi phí, lựa chọn công.

6. Mục tiêu môn học
Sau khi học xong học phần này, học viên nâng cao kỹ năng sử dụng công cụ lý thuyết và ứng dụng đánh giá tác động chính sách công đến hiệu quả phân bổ, công bằng xã hội và ổn định kinh tế.

7. Nội dung chi tiết

Chương 1: Những nguyên lý phân tích tài chính công

1.1. Kinh tế thị trường và vai trò chính phủ
1.2. Tiêu chuẩn hiệu quả Pareto
1.3. Những đo lường khác nhau về sở thích của công chúng
1.4. Kinh tế học thực chứng và kinh tế tế học chuẩn tắc
1.5. Hiệu quả và công bằng

Chương 2: Ngoại tác

2.1. Lý thuyết ngoại tác
2.2. Những giải pháp của khu vực tư đối với ngoại tác tiêu cực
2.3. Khu vực công và về vấn đề ngoại tác
2.4. Phân biệt giữa cách tiếp cận giá cả và số lượng đối với vấn đề ngoại tác

 

Chương 3: Hàng hóa công

3.1. Cung cấp hàng hóa công tối ưu
3.2. Cung cấp tư nhân về hàng hóa công
3.3. Cung cấp công về hàng hóa công

Chương 4: Phân tích ngân sách

4.1. Soạn lập ngân sách
4.2. Đo lường ngân sách
4.3. Nợ và thâm hụt ngân sách trong bối cảnh kinh tế vĩ mô
4.4. Nghiên cứu tình huống về bội chi ngân sách nhà nước Việt Nam

Chương 5: Phân tích lợi ích và chi phí

6.1. Đo lường chi phí dự án công
6.2. Đo lường lợi ích dự án công
6.3. Kết hợp chi phí và lợi ích
6.4. Các vấn đề khác trong phân tích chi phí và lợi ích

Chương 6: Lựa chọn chính sách công

6.1. Sự nhất trí tuyệt đối về mức độ hàng hóa công
6.2. Cơ chế tổng hợp sở thích cá nhân
6.3. Nền dân chủ đại diện
6.4. Sự thất bại của chính phủ
6.5. Nghiên cứu tình huống tham nhũng của Việt Nam

Chương 7: Phân cấp tài khóa

7.1. Phân cấp tài khóa ở một số quốc gia
7.2. Phân cấp tài khóa tối ưu
7.3. Tái phân phối giữa các cấp chính quyền
7.4. Phân cấp tài khóa các nền kinh tế Đông á
8. Tài liệu học tập
8.1. Tài liệu bắt buộc
1. Tài chính công và phân tích chính sách thuế, chủ biên PGS. TS Sử Đình Thành, Nhà Xuất Bản Lao động, 2009.

8.2. Tài liệu tham khảo khác
2. Public finance, HarveyRosen, Princeton University, 2005
3. Tài chính công, tài liệu dịch của khoa Tài chính Nhà nước, năm 2005.

9. Phương pháp đánh giá
– Tiểu luận : 30% tổng điểm môn học.
– Kiểm tra cuối học phần: 70% tổng điểm môn học.

Bài viết liên quan

Comments are closed.