Môn học: Kiểm soát, Kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại

 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

HỌC PHẦN KIỂM SOÁT, KIỂM TOÁN NỘI BỘ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

SỐ TÍN CHỈ: 2

1.  Tên môn học:  Kiểm soát, kiểm toán nội bộ Ngân hàng thương mại

2.  Giảng viên:

Họ và tên

Học vị

 Trương Thị Hồng

PGS TS

Trầm Thị Xuân Hương

PGS. TS

 3.  Bậc đào tạo:  Sau Đại học       Hệ đào tạo: Tập trung và không tập trung

4.  Thời lượng:  2 tín chỉ

Đối với học viên chuyên ngành ngân hàng thời lượng 30 tiết tương đương 2 tín chỉ, bao gồm:

–      Số giờ lý thuyết trên lớp:   20 tiết

–      Thuyết trình, bài tập tình huống: 10 tiết

5.  Điều kiện tiên quyết :

        Để tiếp thu tốt môn học này học viên cần phải được trang bị các kiến thức cơ bản về lý thuyết tài chính – tiền tệ, Nghiệp vụ Ngân hàng, Quản trị Ngân hàng thương mại, Kế toán Ngân hàng.

6. Mô tả vắn tắt học phần:

          Phần I : Kiểm soát nội bộ

–         Chương 1:Tổng quan  veà kiểm soát nội  bộ  NHTM

–         Chương 2: Kiểm soát các hoạt động của NHTM

–         Chương 3: Lập và xử l‎ý báo cáo kiểm soát nội bộ

Phần II: Kiểm toán nội bộ

–         Chương 4: Tổng quan  veà kiểm toán nội  bộ  NHTM

–         Chương 5: Kiểm toán nội bộ các họat động của NHTM

–         Chương 6: Đánh giá các rủi ro cơ bản trong quá trình thực hiện kiểm toán nội bộ.

            –    Chương 7: Lập kế hoạch và báo cáo kiểm toán nội bộ

7. Mục tiêu:

     Môn học Kiểm soát, kiểm toán nội bộ  NHTM là một môn học tự chọn của chuyên ngành Ngân hàng dành cho chương trình Sau Đại học tại trường Đại học kinh tế TP HCM, với mục tiêu chính:

–  Trang bị cho sinh viên đầy đủ kiến thức về kiểm sóat, kiểm tóan nội bộ các nghiệp vụ của NHTM như : Ngân quỹ, huy động vốn, cho vay, bảo lãnh, chiết khấu, hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu, kinh doanh ngoại hối, các dịch vụ thanh toán và những nghiệp vụ khác …

–  Đồng thời tạo điều kiện học viên, nhân viên tại các NHTM có khả năng ứng dụng các kỹ thuật kiểm soát, kiểm toán trong thực tiễn nhằm hạn chế rủi ro trong họat động kinh doanh Ngân hàng.

8. Phương pháp giảng dạy:

– Nhằm tạo điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo với phương châm học đi đối với hành, kết hợp giữa lý thuyết với thực tiễn, phương pháp giảng dạy cần phải có sự kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp phân tích, so sánh, khảo sát và tiếp cận thực tế  thể hiện cách đặt vấn đề từ tổng quát đến chi tiết.

– Kết hợp bài giảng trên lớp với việc đặt ra câu hỏi và bài tập tình huống và trả lời.

– Để tiếp thu đầy đủ kiến thức môn học, học viên tham khảo tài liệu và làm đầy đủ câu hỏi và bài tập trước khi đến lớp.

9. Phương pháp đánh giá :

– Thi giữa kỳ kết hợp với bài tập tình huống và thảo luận: 30%

–  Thi cuối khóa: 70%.

10. Tài liệu:

Văn bản pháp lý  liên quan đến kiểm soát và kiểm toán nội bộ

–  Kiểm toán Ngân hàng của Trường Đại học Ngân hàng, do Ths Lâm Thị Hồng Hoa chủ biên,  nhà xuất bản thống kê năm 2002.

– Tham khảo trang web của Ngân hàng Nhà nước www.sbv.gov.vn và các trang web của các NHTM Việt Nam.

11.  Đề cương : Môn học gồm 2 phần, có 7 chương

Đề cương môn học

      Kiểm soát và Kiểm toán nội bộ Ngân hàng thương mại

Phần 1 : Kiểm soát nội bộ

   Chương 1 : Tổng quan về kiểm soát nội bộ

      I. Các vấn đề cơ bản về kiểm soát nội bộ

1.Khái niệm

2.Đặc điểm

3.Mục tiêu

4. Nguyên tắc

4.Vai trò

II Cơ cấu tổ chức hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ

 1. Cơ cấu tổ chức
 2. Trách nhiệm của các đối tượng liên quan

III. Quy trình kiểm soát nội bộ

IV. Phương pháp kiểm soát

1. Kiểm soát, giám sát thường xuyên

2. Kiểm soát, giám sát định kỳ

3 Kiểm soát, giám sát đột xuất

4. Kết hợp các hình thức kiểm soát, giám sát

      V. Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ

       VI Lập kế hoạch kiểm soát nội bộ

    Chương 2 : Kiểm soát các hoạt động của ngân hàng

 1. I.                   Kiểm soát ngân quỹ

 1. Mục tiêu

 2. Nguyên tắc

 3. Nội dung

II. Kiểm soát hoạt động huy động vốn

  1. Mục tiêu

  2. Nguyên tắc

  3. Nội dung

III.Kiểm soát hoạt động tín dụng

  1. Mục tiêu

  2. Nguyên tắc

  3. Nội dung

IV. Kiểm soát tình hình chi tiêu nội bộ

  1. Mục tiêu

  2. Nguyên tắc

  3. Nội dung

V. Kiểm soát các hoạt động khác.

   1.  Kiểm soát các họat động đầu tư

   2   Kiểm soát kinh doanh ngoại tệ, vàng

   2.  Kiểm soát hoạt động thanh toán quốc tế

   3.  Kiểm soát mua sắm quản l‎ý TSCD

   4.  Kiểm soát mua sắm quản l‎ý CCDC

   5.  Kiểm soát tổ chức công tác kế toán

   6. Kiểm soát quản l‎y và lưu trữ chứng từ.

   7. Kiểm soát các vấn đề khác có liên quan.

 

Chương 3 : Lập và xử l‎ý báo cáo kiểm soát nội bộ

       I. Lập báo cáo kiểm soát nội bộ

 1. Yêu cầu của việc lập báo cáo

 2. Tài liệu lập báo cáo

 3. Nội dung của báo cáo

 II. Xừ l‎ý báo cáo kiểm soát nội bộ

 1. Gửi báo cáo đến các đối tượng có liên quan.
 2. Báo cáo kết quả xử lý  của đơn vị có liên quan.
 3. Phúc tra kết quả xử lý báo báo kiểm soát nội bộ

Phần 2 : Kiểm toán nội bộ

Chương 4 : Tổng quan về kiểm toán nội bộ

I. Những vấn đề cơ bản về kiểm toán nội bộ

1. Khái niệm

2. Sự cần thiết

3. Mục tiêu

 II. Cơ cấu tổ chức họat động của kiểm toán nội bộ

1.Cơ cấu tổ chức

2.Trách nhiệm của các đối tượng liên quan

 III. Quy trình kiểm toán nội bộ

IV Phương pháp kiểm toán nội bộ

V Điều kiện cần thiết để đảm bảo họat động kiểm toán nội bộ

  Chương 5 : Kiểm toán nội bộ  các hoạt động của ngân hàng

I. Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ

II. Kiểm toán các hoạt động của Ngân hàng

 1. Mục tiêu

 2. Nguyên tắc

 3. Nội dung

 Chương 6: Đánh giá các rủi ro cơ bản trong quá trình thực hiện kiểm toán nội bộ

I Các rủi ro cơ bản trong kiểm toán nội bộ

1. Rủi ro chiến lược

2. Rủi ro tác nghiệp

3. Rủi ro tài chính

4.Rủi ro pháp lý và tuân thủ

5. Rủi ro trong họat động kinh doanh

 II. Đánh giá rủi ro – Biện pháp xử l‎ý  

 1. Đánh giá rủi ro
 2. Biện pháp  xử l‎ý

 Chương 7 : Lập kế họach và báo cáo kiểm toán nội bộ

 1. I.                   Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ
 2. Tài liệu lập kế họach
 3. Yêu cầu
 4. Nội dung

 II.               Báo cáo kiểm toán nội bộ

1        Tài liệu lập báo cáo kiểm toán nội bộ

2        Yêu cầu của báo cáo kiểm toán nội bộ

3        Gửi báo cáo kiểm toán nội bộ

                                                                                                                       

                                                                             

 

Comments are closed.