Môn học: Ngân hàng quốc tế

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC BẬC CAO HỌC

MÔN HỌC: NGÂN HÀNG QUỐC TẾ

SỐ TÍN CHỈ: 2

 1.      Giảng viên phụ trách

Học hàm/học vị, họ và tên

Bộ môn

Email liên lạc

PGS, TS Trương Quang Thông

Quản trị ngân hàng

truongquangthong@yahoo.com

 2.      Điều kiện tiên quyết: đã học xong các môn Tiền tệ-Ngân hàng, Nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương, Nghiệp vụ Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp.

  1. 3.      Các mục tiêu học tập: Trang bị cho học viên cao học chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng các kiến thức về vị thế, vai trò, cấu trúc tổ chức, các nguyên tắc họat động cùng các kỹ thuật vận hành của các định chế ngân hàng quốc tế với vai trò trụ cột trong việc thanh tóan thương mại tòan cầu cùng các chu chuyển vốn quốc tế. Các chủ đề có liên quan khác như thị trường ngoại hối liên ngân hàng quốc tế, các công cụ phái sinh sử dụng trong quản trị rủi ro ngân hàng quốc tế, phân tích rủi ro quốc gia/nợ quốc gia cũng sẽ  được giới thiệu trong môn học nầy.
  2. 4.      Phương pháp giảng dạy: thuyết giảng kết hợp với thuyết trình và bài tập tình huống.
  3. 5.      Tài liệu học tập tham khảo:
    1.  i.      Sách “Tài chính quốc tế hiện đại” của GS.TS Nguyễn Văn Tiến, NXB Thống kê 2011
    2.  ii.      Giáo trình “Ngân hàng Quốc tế” đang được Bộ môn Quản trị Ngân hàng biên soạn.
  4. 6.      Cách thức đánh giá kết quả học tập: 50% điểm thuyết trình và bài tập tỉnh huồng và 50% kiểm tra hết môn học.
  5. 7.      Các chính sách giảng dạy áp dụng trong môn học: điểm khuyến khích sẽ áp dụng cho những học viên có những đóng góp đặc biệt trong thuyết trình, thảo luận và bài tập tình huống.
  6. 8.      Nội dung chi tiết môn học

Thứ tự chương

Tên chương mục

Mô tả nội dung

1

Cấu trúc và chức năng của ngân hàng quốc tế

–   Lược sử hệ thống ngân hàng quốc tế

–   Hệ thống ngân hàng quốc tế ngày  nay và vai trò của nó

–   Quan hệ ngân hàng đại lý

–   Các trung tâm thanh tóan quốc tế: New-York, Singapore…

2

Thị trường Euro-currency và các trung tâm hải ngoại

–   Lịch sử hình thành thị trường Euro-currency

–   Các trung tâm hải ngoại

–   Vấn đề rửa tiền và các thể chế giám sát

3

Giám sát ngân hàng quốc tế

–   Tính bất ổn của hệ thống ngân hàng quốc tế

–   Các thể chế giám sát

4

Quản trị rủi ro ngân hàng quốc tế

–   Tổng quan về các công cụ phái sinh trong quản trị rủi ro ngân hàng quốc tế

–   Phân tích rủi ro quốc gia và nợ quốc gia

 

 

Comments are closed.