Môn học: Ngân hàng trung ương

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BẬC CAO HỌC

HỌC PHẦN NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

SỐ TÍN CHỈ:3

  1. 1. Giảng viên phụ trách

Học hàm, học vị họ và tên

Bộ môn

Email liên lạc

  1. PGS. TS Trần Huy Hoàng

Quản trị Ngân hàng

hoangth@ueh.edu.vn

  1. PGS. TS Trương Thị Hồng

Quản trị Ngân hàng

tshongkdtt@yahoo.com

  1. PGS. TS. Trầm Thị Xuân Hương

Kinh doanh tiền tệ

txhuong@ueh.edu.vn

2. Điều kiện tiên quyết (các môn học phải học trước): Kinh tế vĩ mô, Nhập môn lý thuyết tài chính tiền tệ, Thị trường tài chính, Tài chính doanh nghiệp, Quản trị Ngân hàng.

3. Giới thiệu môn học:

Đối với bậc cao học, môn học Ngân hàng Trung ương là môn học tự chọn của chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng cung cấp các kiến thức cơ bản và nền tảng các hoạt động điều hành chính sách tiền tệ, cơ chế vận dụng các công cụ của Chính sách tiền tệ của NHTW, đây chính là nội dung cơ sở lý luận giúp cho học viên cao học tham khảo trong quá trình thực hiện luận văn cao học.

4. Các mục tiêu của môn học:

Môn Ngân hàng trung ương hướng đến các mục tiêu sau đây:

– Hiểu được bản chất chức năng và vai trò của ngân hàng Trung ương đối với hệ thống Ngân hàng quốc gia.

– Nắm vững các nghiệp vụ của ngân hàng Trung ương để vận dụng vào thực tiễn thực thi chính sách tiền tệ.

  1. 5. Phương pháp giảng dạy và học tập

Đối với hệ cao học, chính sách giảng dạy và học tập được thiết kế theo hướng khuyến khích người học tự nghiên cứu, ứng dụng các nội dung lý thuyết vào thực tiễn, các phương pháp giảng dạy mang tính linh hoạt kết hợp đối thoại trực tiếp với người học, nghiên cứu tình huống, bài tập nhóm và thuyết trình…

6. Tài liệu học tập và giảng day

– Sách, giáo trình chính: Ngân hàng Trung ương – Bộ Quản trị ngân hàng khoa Ngân Hàng, Đại học Kinh Tế TP. HCM.

Sách tham khảo:

– Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Luật số 01/1997/QH10)

– Tiền tệ Ngân hàng và thị trường tài chính – Frederis S.Mishkin NXB Khoa học và kỹ thuật

– Tiền tệ & Họat động Ngân hàng–Lê Vinh Danh. NXB Chính trị Quốc Gia

– Các báo cáo thường niên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

– Khác: Thông tin trên trang web của Ngân hàng nhà nước, các Ngân hàng thương mại Việt Nam

7. Cách thức đánh giá kết quả học tập

Nội dung đánh giá

Tỷ lệ đánh giá

I .Đánh giá quá trình

50%

  1. Chuyên cần
  2. Thảo luận, thuyết trình, bài tập trên lớp
  3. Báo cáo thu hoạch, tiểu luận
  4. Kiểm tra giữa kỳ

30%

10%

30%

30%

II. Thi cuối kỳ

50%

Tổng cộng

100%

8. Các chính sách giảng dạy, học tập của môn học

Đối với giảng dạy môn Ngân hàng trung ương được thực hiện theo hướng áp dụng các phương pháp dạy học mới chủ yếu khuyến khích nâng cao tính sáng tạo và tinh thần tự nghiên cứu của người học nên tỷ lệ điểm quá trình lên đến 50% ( bao gồm các cột điểm về chuyên cần, thảo luận, thuyết trình, báo cáo thu hoạch, làm tiểu luận).

9. Những thông tin khác (nếu có):

Học viên: Tham dự học, thảo luận, kiểm tra theo quy chế học vụ hiện hành của nhà trường.

– Dự lớp: Tham dự đầy đủ các buổi học trên lớp

– Học viên nghiên các tình huống, thảo luận các câu hỏi và thuyết trình các đề tài theo yêu cầu của giảng viên.

10. Nội dung chi tiết môn học

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
1.1 Quá trình ra đời và bản chất của NHTW
1.2 Chức năng và nhiệm vụ của NHTW
1.3 Mô hình NHTW
1.4 Hệ thống tổ chức NHNN Việt Nam
CHƯƠNG 2: NGHIỆP VỤ PHÁT HÀNH TIỀN
2.1. Một số vấn đề chung
2.2. Nguyên tắc phát hành tiền
2.3. Các kênh phát hành tiền
2.4. Một số vấn đề về chống rửa tiền
CHƯƠNG 3: NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
3.1. Những vấn đề chung trong hoạt động tín dụng của NHTW
3.2. Hoạt động tín dụng của NHTW
CHƯƠNG 4: NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH THỊ TRƯỜNG MỞ
4.1. Những vấn đề chung về thị trường mở
4.2. Các nghiệp vụ trên thị trường mở
CHƯƠNG 5: NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI
5.1. Ngoại hối và quản lý ngoại hối
5.2. Chính sách quản lý ngoại hối
5.3. Nghiệp vụ quản lý ngoại hối của NHTW

CHƯƠNG 6: HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN

6.1. Một số vấn đề chung về hệ thống thanh toán qua ngân hàng
6.2. Các phương thức thanh toán qua ngân hàng
6.3. Điều hành hoạt động thanh toán của NHTW

CHƯƠNG 7: ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ QUỐC GIA

7.1. Mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia
7.2. Các công cụ để điều hành chính sách tiền tệ quốc gia
7.3. Quan hệ giữa chính sách tiền tệ quốc gia và chính sách tài chính

CHƯƠNG 8: HOẠT ĐỘNG THANH TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA NHTW

8.1 Hoạt động thanh tra
8.2. Hoạt động giám sát
8.3. Kiểm soát nội bộ

Phân chia thời gian giảng dạy và thuyết trình cụ thể như sau:

Ngày

(số tiết)

Nội dung giảng dạy

(Tên chương, phần, phương pháp giảng dạy)

Chuẩn bị của sinh viên

(Bài tập, thuyết trình, giải quyết tình huống…)

 

 

3 tiết

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
1.1. Quá trình ra đời và bản chất của NHTW
1.2. Chức năng và nhiệm vụ của NHTW
1.3. Mô hình NHTW
1.4. Hệ thống tổ chức NHNN Việt Nam

 

1/ Tham khảo tài liệu;

2/ Tham khảo luật NHNN Việt Nam

3/ Truy cập vào website của NHNN và các NHTM để tìm hiểu thông tin về phát hành tiền, tội phạm rửa tiền.

 

4 tiết

 

CHƯƠNG 2: NGHIỆP VỤ PHÁT HÀNH TIỀN
2.1. Một số vấn đề chung
2.2. Nguyên tắc phát hành tiền
2.3. Các kênh phát hành tiền
2.4. Một số vấn đề về chống rửa tiền

 

1/ Tham khảo tài liệu;

2/ Tham khảo VB pháp lý về huy động vốn;

3/ Thảo luận các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng phát hành tiền của ngân hàng trung ương;

4/ Thảo luận đề tài: Tác động của nghiệp vụ phát hành tiền của NHTW

 

 

 

4 tiết

CHƯƠNG 3: NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
3.1. Những vấn đề chung trong hoạt động tín dụng của NHTW
3.2. Hoạt động tín dụng của NHTW

 

1/ Ôn tập lại kiến thức cơ sở về tín dụng ngân hàng;

2/ Tham khảo quy trình cho vay của NHTW đối với ngân hàng thương mại;

3/ Thảo luận các câu hỏi:liên quan đến cấp tín dụng theo luật NHNN VN.

 

 

4 tiết

CHƯƠNG 4: NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH THỊ TRƯỜNG MỞ
4.1. Những vấn đề chung về thị trường mở
4.2. Các nghiệp vụ trên thị trường mở

 

1/ Tham khảo tài liệu

2/ Tham khảo VB pháp lý về OMO tại Việt Nam

3/ Thuyết trình đề tài: Tác động OMO đến khối lượng tiền trong nền kinh tế.

 

 

 

 

2 tiết

CHƯƠNG 5: NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI
5.1. Ngoại hối và quản lý ngoại hối
5.2. Chính sách quản lý ngoại hối
5.3. Nghiệp vụ quản lý ngoại hối của NHTW

1/ Đọc trước giáo trình và tài liệu tham khảo;

2/ Thuyết trình đề tài: Thục trạng quản lý ngoại hối tại Việt Nam

 

 

4 tiết

 

CHƯƠNG 6: HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN
Một số vấn đề chung về hệ thống thanh toán qua ngân hàng
Các phương thức thanh toán qua ngân hàng
Điều hành hoạt động thanh toán của NHTW

1/ Đọc trước giáo trình và tài liệu tham khảo, các VB Pháp lý có liên quan;

2/ Thảo luận đề tài: Hoàn thiện dịch vụ thanh toán qua NHTW Việt Nam.

3/ Thảo luận tình huống dẫn đến rủi ro phát sinh trong giao dịch ngân hàng điện tử.

 

 

4 tiết

CHƯƠNG 7: ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ QUỐC GIA
7.1. Mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia
7.2. Các công cụ để điều hành chính sách tiền tệ quốc gia
7.3. Quan hệ giữa chính sách Tiền tệ Quốc gia và chính sách Tài chính

1/ Đọc trước giáo trình và tài liệu tham khảo, các VB Pháp lý có liên quan;

3/ Thảo luận tình huống liên quan đến điều hành chính sách tiền tệ.

4/ Thuyết trình đề tài: Chính sách tiền tệ và điều hành CSTT tại Việt Nam

 

3 tiết

CHƯƠNG 8: HOẠT ĐỘNG THANH TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA NHTW
8.1 Hoạt động thanh tra
8.2. Hoạt động giám sát
8.3. Kiểm soát nội bộ

1/ Tham khảo tài liệu;

2/ Thảo luận:Vai trò và tác dụng của hoạt động thanh tra, giám sát tại Việt Nam.

 

 

Cộng: 30 tiết

Lưu ý: Số lượng các đề tài thuyết trình có thể sẽ thay đổi tùy theo số lượng học viên trong từng lớp.

Comments are closed.