Môn học: Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

ĐỀ CƯƠNG BẬC CAO HỌC

HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

SỐ TÍN CHỈ: 3

 1. 1. Giảng viên phụ trách

Học hàm, học vị họ và tên

Bộ môn

Email liên lạc

 1. PGS. TS Trần Huy Hoàng

Quản trị Ngân hàng

hoangth@ueh.edu.vn

 1. PGS. TS Hoàng Đức

Kinh doanh tiền tệ

duc@ueh.edu.vn

 1. PGS. TS. Trầm Thị Xuân Hương

Kinh doanh tiền tệ

txhuong@ueh.edu.vn

 1. TS. Lại Tiến Dĩnh

Kinh doanh tiền tệ

dinhlai@ueh,edu.vn

 1. TS. Nguyễn Thanh Phong

Kinh doanh tiền tệ

phongnt@ueh.edu.vn

2. Điều kiện tiên quyết (các môn học phải học trước): Nhập môn lý thuyết tài chính tiền tệ, Thị trường tài chính, Tài chính doanh nghiệp, Quản trị Ngân hàng.

3. Giới thiệu môn học:

Đối với bậc cao học môn học nghiệp vụ NHTM thuộc kiến thức ngành của chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng cung cấp các kiến thức cơ bản và nền tảng các hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, đây chính là nội dung cơ sở lý luận giúp cho học viên cao học tham khảo trong quá trình thực hiện luận văn cao học.

4. Các mục tiêu của môn học:

Mục tiêu của môn học này trang bị cho học viên kiến thức về cơ bản về các nghiệp vụ kinh doanh của NHTM trên cơ sở ứng dụng các nghiệp vụ này vào thực tiễn hoạt động kinh doanh tại các NHTM Việt Nam. Đồng thời nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến các mặt hoạt động của NHTM thông qua mô tả các tình huống cụ thể.

 1. 5. Phương pháp giảng dạy và học tập

Đối với hệ cao học, chính sách giảng dạy và học tập được thiết kế theo hướng khuyến khích người học tự nghiên cứu, ứng dụng các nội dung lý thuyết vào thực tiễn, các phương pháp giảng dạy mang tính linh hoạt kết hợp đối thoại trực tiếp với người học, nghiên cứu tình huống, bài tập nhóm và thuyết trình…

6. Tài liệu học tập và giảng day

Sách, giáo trình chính: Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – của Bộ môn Kinh doanh tiền tệ.

– Sách tham khảo:

Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại – Nguyễn Đăng Dờn chủ biên, nhà xuất bản Thống kê năm 2009.

Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại – Nguyễn Minh Kiều chủ biên, nhà xuất bản Thống kê năm 2009.

Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại – Nguyễn Thị Mùi chủ biên, nhà xuất bản Thống kê năm 2005

Tiền tệ – ngân hàng và thị trường tài chính – Frederic S.Mishkin, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật năm 1993.

Commercial bank Management- Peter S. Rose, 2.000.

Commercial banking _Benton E. Gup, Jame W.Kolari , Jone Wiley & Sons (ASIA) Pte Ltd Sigapore

– Khác: Thông tin trên trang web của Ngân hàng nhà nước, các Ngân hàng thương mại Việt Nam

7. Cách thức đánh giá kết quả học tập

Nội dung đánh giá

Tỷ lệ đánh giá

I .Đánh giá quá trình

50%

 1. Chuyên cần
 2. Thảo luận, thuyết trình, bài tập trên lớp
 3. Báo cáo thu hoạch, tiểu luận
 4. Kiểm tra giữa kỳ

30%

10%

30%

30%

II. Thi cuối kỳ

50%

Tổng cộng

100%

8. Các chính sách giảng dạy, học tập của môn học

Đối với giảng dạy môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại được thực hiện theo hướng áp dụng các phương pháp dạy học mới chủ yếu khuyến khích nâng cao tính sáng tạo và tinh thần tự nghiên cứu của người học nên tỷ lệ điểm quá trình lên đến 50% ( bao gồm các cột điểm về chuyên cần, thảo luận, thuyết trình, báo cáo thu hoạch, làm tiểu luận).

9. Những thông tin khác (nếu có):

Học viên: Tham dự học, thảo luận, kiểm tra theo quy chế học vụ hiện hành của nhà trường.

– Dự lớp: Tham dự đầy đủ các buổi học trên lớp

– Học viên nghiên các tình huống, thảo luận các câu hỏi và thuyết trình các đề tài theo yêu cầu của giảng viên.

10. Nội dung chi tiết môn học

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NHTM

I. Khái niệm ngân hàng thương mại:

1. Khái niệm.

2. Đặc điểm.

3. Bản chất.

4. Phân loại

II. Chức năng của ngân hàng thương mại:

1. Trung gian tín dụng.

2. Trung gian thanh toán.

3. Tạo bút tệ.

III. Các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại:

1. Nghiệp vụ nguồn vốn:

2. Nghiệp vụ sử dụng vốn:

3. Nghiệp vụ trung gian:

 • Dịch vụ tài khoản.
 • Dịch vụ thanh toán.
 • Kinh doanh ngoại hối.

Căn cứ vào nhóm sản phẩm cung ứng:

1. Khách hàng doanh nghiệp.

2. Khách hàng cá nhân.

IV. Hệ thống ngân hàng thương mại Việt nam:

1. Lịch sử ngân hàng Việt Nam.

2. Cơ cấu tổ chức và mạng lưới hoạt động.

Chương 2: NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN

I. Những vấn đề liên quan đến huy động vốn:

1. Khái niệm.

2. Đặc điểm.

3. Vai trò

4. Phân loại

II. Các hình thức huy động vốn:

1. Huy động thường xuyên

 • Tiền gửi không kỳ hạn.
 • Tiền gửi có kỳ hạn.
 • Tiền gửi tiết kiệm.

2. Huy động không thường xuyên

 • Phát hành chứng từ có giá.

III. Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động của NHTM.

Chương 3: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

I. Khái niệm – phân loại tín dụng ngân hàng:

1. Khái niệm.

2. Phân loại.

II. Nguyên tắc – điều kiện:

1. Nguyên tắc.

2. Điều kiện.

III. Lãi suất tín dụng:

1. Khái niệm lãi suất.

2. Phân loại lãi suất.

3. Các yếu tố tác động đến lãi suất.

IV. Đảm bảo tín dụng:

1. Khái niệm đảm bảo tín dụng.

2. Ý nghĩa của đảm bảo tín dụng.

3. Các hình thức đảm bảo tín dụng.

V. Quy trình tín dụng.

Chương 4: NGHIỆP VỤ CHO VAY

I. Những vấn đề liên quan đến nghiệp vụ cho vay:

 1. Khái niệm
 2. Nguyên tắc
 3. Điều kiện
 4. Phương thức cho vay
 5. Quy trình cho vay
 6. Một số thuật ngữ khác.

II. Cho vay bổ sung vốn lưu động:

 1. Khái niệm
 2. Vai trò
 3. Các hình thức cho vay bổ sung vốn lưu động:

a. Cho vay theo hạn mức:

v Điều kiện.

v Đặc điểm.

v Hồ sơ vay

v Cách xác định hạn mức tín dụng

v Giải ngân, thu nợ và thanh lý hợp đồng.

b. Cho vay thông thường:

v Điều kiện.

v Đặc điểm.

v Hồ sơ vay

v Cách xác định mức cho vay

v Giải ngân, thu nợ và tất toán nợ vay

III. Cho vay dự án đầu tư:

 1. Khái niệm
 2. Nguyên tắc
 3. Đặc điểm
 4. Vai trò
 5. Hạn mức tín dụng
 6. Thời hạn cho vay
 7. Giải ngân và thu nợ
 8. Hình thức:

– Cho vay dự án đầu tư

– Cho vay dự án đầu tư thông qua đồng tài trợ

IV. Cho vay tiêu dùng:

 1. Khái niệm
 2. Đặc điểm
 3. Vai trò
 4. Phương thức cho vay
 5. Các sản phẩm cho vay tiêu dùng chủ yếu

V. Cho vay thấu chi

 1. Khái niệm
 2. Đặc điểm.
 3. Ý nghĩa.

Chương 5: NGHIỆP VỤ CHO THUÊ TÀI CHÍNH

I. Những vấn đề cơ bản liên quan đến nghiệp vụ cho thuê tài chính

1. Khái niệm.

2. Đặc điểm.

3.Lợi ích.

II. Quy trình cho thuê tài chính

III. Các hình thức cho thuê tài chính

1. Cho thuê tài chính thuần.

2. Mua và cho thuê lại (bán và tái thuê).

3. Cho thuê tài chính giáp lưng.

IV. Phương pháp tính tiền thuê

Chương 6: NGHIỆP VỤ CHIẾT KHẤU

I. Những vấn đề liên quan đến nghiệp vụ chiết khấu

1. Khái niệm.

2. Ý nghĩa.

3. Điều kiện.

4. Phương thức.

5. Quy trình.

II. Phương pháp tính tiền chiết khấu.

Chương 7: NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH

I. Những vấn đề liên quan đến nghiệp vụ bảo lãnh

1. Khái niệm.

2. Đặc điểm.

3. Vai trò.

4. Điều kiện.

II. Các hình thức bảo lãnh

III. Phương pháp tính phí bảo lãnh

Chương 8: NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN

I. Những vấn đề liên quan đến bao thanh toán

1. Khái niệm.

2. Đặc điểm.

3. Lợi ích.

4. Phân loại.

II. Quy trình bao thanh toán

1. Bao thanh toán trong nước.

2. Bao thanh toán quốc tế.

III. Xác định phí và lãi bao thanh toán

Chương 9: NGHIỆP VỤ TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU.

I. Những vấn đề liên quan đến tài trợ xuất nhập khẩu

1. Khái niệm

2. Ý nghĩa.

3. Phân loại.

a. Căn cứ phương thức thanh toán

b. Căn cứ hợp đồng xuất nhập khẩu.

c. Căn cứ phương tiện thanh toán.

II. Nghiệp vụ tài trợ xuất khẩu

1. Cho vay BSVLĐ tài trợ xuất khẩu.

2. Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu.

3. Cho vay ứng trước BCT hàng xuất.

4. Bao thanh toán.

5. Bảo lãnh

III. Nghiệp vụ tài trợ nhập khẩu

1. Mở L/C

2. Cho vay ký qũy L/C

3. Cho vay thanh toán hàng nhập theo HĐNT

4. Bao thanh toán nhập

5. Bảo lãnh

Chương 10: NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG.

I. Những vấn đề liên quan đến thanh toán qua ngân hàng

1. Khái niệm.

2. Đặc điểm.

3. Vai trò.

4. Một số quy định pháp lý về thanh toán qua ngân hàng.

5. Phương tiện thanh toán

a. Ủy nhiệm chi

b. Ủy nhiệm thu.

c. Séc.

d. Thư tín dụng.

e. Thẻ thanh toán.

II. Các hình thức thanh toán

1 Thanh toán bằng ủy nhiệm chi

2. Thanh toán bằng ủy nhiệm thu.

3. Thanh toán bằng séc.

4. Thanh toán bằng thư tín dụng.

5. Thanh toán bằng thẻ thanh toán.

III. Một số kênh phân phối dịch vụ ngân hàng hiện đại

1. Internet.

2. Điện thoại.

IV.Các phương thức thanh toán giữa các NH

Chương 11. CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH KHÁC

1.Thanh toán quốc tế

2. Kinh doanh ngoại tệ

3. Ngân quỹ

4. Ủy thác

5. Quản lý tài chính

6. Dịch vụ tư vấn

7. Các nghiệp vụ ngân hàng khác

Phân chia thời gian giảng dạy và thuyết trình cụ thể như sau:

Ngày

(số tiết)

Nội dung giảng dạy

(tên chương, phần, phương pháp giảng dạy)

Chuẩn bị của sinh viên

(bài tập, thuyết trình, giải quyết tình huống…)

 

 

4 tiết

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NHTM

I. Khái niệm ngân hàng thương mại

II. Chức năng của ngân hàng thương mại

III. Các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại

IV. Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

 

1/ Tham khảo tài liệu;

2/ Tham khảo luật Tổ chức tín dụng

3/ Truy cập vào website của NHNN và các NHTM để tìm hiểu thông tin về hệ thống ngân hàng, sản phẩm dịch vụ ngân hàng.

4/ Thảo luận cơ cấu tổ chức của ngân hàng thương mại Việt Nam.

5/ Phần quyền kinh doanh của từng cấp quản lý trong hoạt động kinh doanh của NHTM.

 

4 tiết

 

Chương 2: NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN

I. Những vấn đề liên quan đến huy động vốn

II. Các hình thức huy động vốn

III. Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn.

 

1/ Tham khảo tài liệu;

2/ Tham khảo VB pháp lý về huy động vốn;

3/ Thảo luận các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn của ngân hàng;

4/ Thảo luận đề tài: Giải pháp gia tăng huy động vốn trong điều kiện khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

 

 

4 tiết

Chương 3: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

I. Khái niệm – phân loại tín dụng ngân hàng

II. Nguyên tắc – điều kiện

III. Lãi suất tín dụng

IV. Đảm bảo tín dụng

V. Quy trình tín dụng

 

1/ Ôn tập lại kiến thức cơ sở về tín dụng ngân hàng;

2/ Tham khảo quy trình cho vay của một số ngân hàng thương mại;

3/ Thảo luận các câu hỏi:liên quan đến cấp tín dụng theo Luật tổ chức tín dụng.

Thuyết trình đề tài: Vướng mắc về tài sản bản đảm tại các NHTM Việt Nam hiện nay.

Thuyết trình đề tài: Ứng dụng xếp hạng tín nhiệm tại các NHTM Việt Nam hiện nay

 

4 tiết

Chương 4: NGHIỆP VỤ CHO VAY

I. Những vấn đề liên quan đến nghiệp vụ cho vay

II. Cho vay bổ sung vốn lưu động

III. Cho vay dự án đầu tư

IV. Cho vay tiêu dùng

V. Cho vay thấu chi

 

1/ Tham khảo tài liệu

2/ Tham khảo VB pháp lý về tín dụng

3/ Thảo luận câu hỏi về các hình thức cho vay tại các NHTM VN

4/ Thuyết trình đề tài: Nghiên cứu các sản phẩm cho vay mới, sản phẩm trọn gói tại các NHTM Việt Nam .

 

 

4 tiết

Chương 5: NGHIỆP VỤ CHO THUÊ TÀI CHÍNH

I. Những vấn đề cơ bản liên quan đến nghiệp vụ cho thuê tài chính

II. Quy trình cho thuê tài chính

III. Các hình thức cho thuê tài chính

IV. Phương pháp tính tiền thuê

1/ Đọc trước giáo trình và tài liệu tham khảo;

2/ Thuyết trình đề tài: Ứng dụng cho thuê tài chính tại các NHTM VN

 

 

4 tiết

 

Chương 6: NGHIỆP VỤ CHIẾT KHẤU

I. Những vấn đề liên quan đến nghiệp vụ chiết khấu

II. Phương pháp xác định giá trị chiết khấu

1/ Đọc trước giáo trình và tài liệu tham khảo, các văn bản pháp lý có liên quan;

2/ Thảo luận nghiên cứu: Ứng dụng nghiệp vụ chiết khấu tại các NHTM VN;

 

 

4 tiết

Chương 7: NGHIẾP VỤ BẢO LÃNH

I. Những vấn đề liên quan đến nghiệp vụ bảo lãnh

II. Các hình thức bảo lãnh

III. Phương pháp tính phí bảo lãnh

1/ Đọc trước giáo trình và tài liệu tham khảo, các VB Pháp lý có liên quan;

3/ Thảo luận tình huống liên quan đến các hình thức bảo lãnh

4/ Thuyết trình đề tài: Nghiên cứu các hình thức bảo lãnh tại các NHTM Việt Nam

 

4 tiết

Chương 8: NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN

I. Những vấn đề liên quan đến bao thanh toán

II. Quy trình bao thanh toán

III. Xác định phí và lãi bao thanh toán

1/ Tham khảo tài liệu;

2/ Thảo luận:Nghiên cứu ứng dụng phát triển dịch vụ bao thanh toán tại các NHTM VN.

 

 

4 tiết

Chương 9: NGHIỆP VỤ TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU

I. Những vấn đề liên quan đến tài trợ xuất nhập khẩu

II. Nghiệp vụ tài trợ xuất khẩu

III. Nghiệp vụ tài trợ nhập khẩu

 

1/ Đọc trước giáo trình và tài liệu tham khảo, các VB Pháp lý có liên quan;

2/ Thảo luận: nghiên cứu các tình huống cụ thể cho từng sản phẩm tài trợ xuất nhập khẩu tại các NHTM Việt Nam

 

4 tiết

Chương 10: NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

I. Những vấn đề liên quan đến thanh toán qua ngân hàng

II. Các hình thức thanh toán

III. Một số kênh phân phối dịch vụ ngân hàng hiện đại

IV.Các phương thức thanh toán giữa các Ngân hàng.

1/ Đọc trước giáo trình và tài liệu tham khảo, các VB Pháp lý có liên quan;

2/ Thảo luận đề tài: Phát triển dịch vụ thanh toán tại các NHTM Việt Nam.

3/ Thảo luận tình huống dẫn đến rủi ro phát sinh trong giao dịch ngân hàng điện tử.

 

5 tiết

Chương 11. CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH KHÁC

1.Thanh toán quốc tế

2. Kinh doanh ngoại tệ

3. Ngân quỹ

4. Ủy thác

5. Quản lý tài chính

6. Dịch vụ tư vấn…v.v.

7. Các nghiệp vụ ngân hàng khác

 

1/ Đọc trước giáo trình và tài liệu tham khảo, các VB Pháp lý có liên quan;

3/ Thảo luận tình huống, các sản phẩm kinh doanh ngoại tệ của NHTM VN.

4/ Thuyết trình các sản phẩm tư vấn tài chính cho khách hàng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân

TC:

45 tiết

Lưu ý: Số lượng các đề tài thuyết trình có thể sẽ thay đổi tùy theo số lượng học viên trong từng lớp.

Comments are closed.