Môn học: Phân tích đầu tư chứng khoán

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC BẬC CAO HỌC

HỌC PHẦN PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

SỐ TÍN CHỈ : 3

1- Giảng viên phụ trách :

Học hàm, học vị, họ tên

Bộ môn

Email liên lạc

PGS TS Bùi Kim Yến

Chứng khoán

yen.kim@yahoo.com.vn

2- Điều kiện tiên quyết

Thị trường tài chính , tài chính doanh nghiệp .

3- Giới thiệu môn học

Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bản cần thiết về phân tích công ty niêm yết , phân tích ngành, phân tích vĩ mô, phân tích kỹ thuật , phân tích định giá chứng khoán .

4- Mục tiêu tổng quát

+ Nắm được các kiến thức, lý luận chung về phân tích thị trường chứng khoán .

+ Huấn luyện các kỹ năng phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật .

+ Áp dụng để định giá trái phiếu cổ phiếu cũng như đo lường lợi suất đầu tư vào chứng khoán .

5- Phương pháp giảng dạy

+ Giảng viên trình bày những kiến thức cơ bản trên lớp, giao lưu với học viên qua các câu hỏi, các gợi ý, học viên chuẩn bị trước những kiến thức có liên quan và sẽ phát biểu theo gợi ý của giáo viên, cũng như đặt câu hỏi.

+ Học viên cần chuẩn bị trước khi đến lớp bằng cách đọc các tài liệu có liên quan đến bài học trên các phương tiện thông tin hay các tài liệu tham khảo.

+ Sau mỗi bài giảng đều có những câu hỏi, những bài tập tình huống hoặc các bài thuyết trình cho nhóm làm việc.

+ Sẽ có bài tiểu luận với đề tài được giao cho mỗi nhóm, chuẩn bị trước trong quá trình học, trình bày trước lớp, giáo viên và các học viên khác góp ý, phản biện,. Sau đó nhóm sẽ hoàn thiện và nộp vào cuối môn học.

6- Đánh giá

Quá trình : 30%

+ Điểm chuyên cần

+ Tham gia thảo luận, thuyết trình

+ Làm bài tập

Hết môn : 70% (tự luận)

7- Tài liệu tham khảo

1- Phân tích và đầu tư chứng khoán – Trung tâm nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng nghiệp vụ chứng khoán .

2- Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoán – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước – Trung tâm nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng nghiệp vụ chứng khoán – ThS Lê Thị Mai Linh – NXB Chính trị quốc gia .

3- Investment Analysis Portfolio Management – Frank K. Relly & Keith C. Brown .

4- Securities Market Series 7

5- Principles of Money, Banking and Financial Markets – Lawrence S. Ritter – William L. Silber – Gregory F. Udell .

6- Financial Statement Analysis and Security Valuation – Stephen H.Penman.

7- Corporate Finance Fundanentals – Ross + Westerfield + Jordan.

8- Phân tích và đầu tư chứng khoán – PGS TS Bùi Kim Yến.

NỘI DUNG CHI TIẾT

Trình tự thời gian

Nội dung giảng dạy

Chuẩn bị của học viên

Tuần 1 (4 tiết)

Bài 1: Lợi nhuận và rủi ro trong đầu tư chứng khoán .

Tóm tắt: Các phương pháp đo lường lợi nhuận và rủi ro . Từ đó so sánh các phương án đầu tư, lựa chọn phương án đầu tư tốt nhất.

Đọc trước tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt và tiếng Anh về phân tích đầu tư chứng khoán .

Thảo luận tại lớp.

Làm bài tập.

Tuần 2 (4 tiết)

Bài 2: Phân tích kinh tế vĩ mô

Tóm tắt: Phân tích các nhân tố kinh tế vĩ mô như môi trường kinh tế , chính trị, xã hội, pháp luật ảnh hưởng đến đầu tư chứng khoán .

Đọc trước tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt và tiếng Anh về Phân tích kinh tế vĩ mô .

Thảo luận tại lớp.

Các nhóm chuẩn bị thuyết trình.

Tuần 3 (4 tiết)

Bài 2 : Phân tích kinh tế vĩ mô (tiếp theo)

Các nhóm thuyết trình về các nhân tố vĩ mô .

– Nhân tố kinh tế

– Nhân tố phi kinh tế

Tuần 4 (4tiết)

Bài 3: Phân tích ngành

Tóm tắt: Các ngành kinh tế với các đặc điểm khác biệt mang tính chu kỳ hoặc khác biệt về cấu trúc sẽ có những ảnh hưởng khác nhau đến TTCK.

Đọc trước tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt và tiếng Anh về Phân tích chứng khoán.

Thảo luận tại lớp.

Các nhóm thuyết trình về các ngành kinh tế khác nhau ảnh hưởng như thế nào đến TTCK.

Tuần 5 (4tiết)

Bài 4: Phân tích công ty niêm yết

Tóm tắt: Phân tích cơ bản chú trọng vào công ty niêm yết dựa trên các bản báo cáo tài chính của công ty và các tài liệu có liên quan, để đánh giá tình hình tài chính của công ty .

Đọc trước tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt và tiếng Anh về Phân tích công ty.

Thảo luận tại lớp.

Làm bài tập phân tích .

Các nhóm chuẩn bị thuyết trình.

Tuần 6 (4tiết)

Bài 4 (tiếp theo)

Các nhóm thuyết trình , lựa chọn các công ty niêm yết điển hình trên HNX và HOSE để phân tích tình hình tài chính và bình luận.

Tuần 7 (4tiết)

Bài 5: Phân tích lựa chọn cổ phiếu

Tóm tắt: Nhà đầu tư chọn lựa cổ phiếu căn cứ vào tình trạng kinh doanh của công ty phát hành và giá của cổ phiếu trên thị trường để tính toán ra dòng tiền trong tương lai.

Đọc trước tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt và tiếng Anh về phân tích định giá cổ phiếu .

Thảo luận tại lớp.

Làm bài tập định giá cổ phiếu .

Tuần 8 (4 tiết)

Bài 5 (tiếp theo)

Tóm tắt: các phương pháp định giá cổ phiếu .

Làm bài tập định giá cổ phiếu .

Tuần 9 (4 tiết)

Bài 6: Phân tích kỹ thuật

Tóm tắt : Một số các công cụ phân tích kỹ thuật như các dạng thức, biểu đồ, chỉ số giúp nhà đầu tư thấy được sự chuyển biến của giá cả cổ phiếu trên thị trường và xu hướng của nó.

Các nhóm lựa chọn cổ phiếu để phân tích kỹ thuật .

Tuần 10 (4 tiết)

Bài 7: Phân tích lựa chọn trái phiếu

Tóm tắt: Phân tích các loại trái phiếu với những đặc điểm khác nhau về mặt giá trị , lợi tức và rủi ro .

Đọc trước tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt và tiếng Anh về phân tích định giá trái phiếu .

Thảo luận tại lớp.

Làm bài tập định giá trái phiếu .

Tuần 11 (4 tiết)

Bài 7: Phân tích lựa chọn trái phiếu (tiếp theo)

Tóm tắt: Phương pháp chủ yếu để định giá các loại trái phiếu là phương pháp chiết khấu dòng tiền. Nghiên cứu sự biến động giá trái phiếu bằng Duration và Convexity.

Các nhóm làm bài tập nhóm về định giá các loại trái phiếu và sự biến động giá trái phiếu .

Comments are closed.