Môn học: Quản trị ngân hàng

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC BẬC CAO HỌC

HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG

SỐ TÍN CHỈ: 3

 1. 1. Giảng viên phụ trách

Học hàm, học vị họ và tên

Bộ môn

Email liên lạc

 1. PGS. TS Trần Huy Hoàng

Quản trị Ngân hàng

hoangth@ueh.edu.vn

 1. PGS. TS Trương Quang Thông

Quản trị Ngân hàng

truongquangthong@yahoo.com

 1. PGS. TS. Trầm Thị Xuân Hương

Kinh doanh tiền tệ

txhuong@ueh.edu.vn

2. Điều kiện tiên quyết (các môn học phải học trước): Kinh tế vĩ mô, Nhập môn lý thuyết tài chính tiền tệ, Thị trường tài chính.

3. Giới thiệu môn học:

Đối với bậc cao học, môn học Quản trị ngân hàng là môn học bắt buộc của chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng. Môn học cung cấp các kiến thức về quản trị ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng trên cơ sở kế thừa các kiến thức ở bậc đại học, bổ sung thêm những nội dung mới và cập nhật những kiến thức cao cấp chưa được giảng dạy ở bậc đại học:

– Cung cấp các phương pháp quản trị về mặt kỹ thuật như quản trị vốn tự có, quản trị tài sản nợ – có, quản trị thanh khoản, quản trị tín dụng và đầu tư của các NHTM và TCTD.

– Phân tích các loại rủi ro chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của NHTM và TCTD về mặt định tính cũng như định lượng như rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất và rủi ro tỷ giá hối đoái.; đồng thời giới thiệu các giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tại ngân hàng của các nước phát triển.

4. Các mục tiêu của môn học:

Nâng cao kiến thức về lý thuyết và thực hành cho sinh viên trong quản trị Ngân hàng Thương mại và các tổ chức tín dụng ở các nước tiên tiến trên thế giới và tại Việt Nam.

 1. 5. Phương pháp giảng dạy và học tập

Đối với hệ cao học, chính sách giảng dạy và học tập được thiết kế theo hướng khuyến khích người học tự nghiên cứu, ứng dụng các nội dung lý thuyết vào thực tiễn, các phương pháp giảng dạy mang tính linh hoạt kết hợp đối thoại trực tiếp với người học, nghiên cứu tình huống, bài tập nhóm và thuyết trình…

6. Tài liệu học tập và giảng day

Sách, giáo trình chính: Giáo trình Quản tri ngân hàng – Chủ biên PGS, TS. Trần Huy Hoàng- Bộ Quản trị ngân hàng khoa Ngân Hàng, Đại học Kinh Tế TP. HCM.

Sách tham khảo:

 1. Commercial Bank Management, Peter S. Rose, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội 2001.
 2. Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính, Frederic S.Mishkin – NXB Khoa học Kỹ thuật 1999.
 3. Joseph F. Sinkey, IR, Commercial Bank Financial Management, Prentice Hall, 1998.
 4. – Khác: Thông tin trên trang web của Ngân hàng Nhà nước www.sbv.gov.vn, các Ngân hàng thương mại Việt Nam

7. Cách thức đánh giá kết quả học tập

Nội dung đánh giá

Tỷ lệ đánh giá

I .Đánh giá quá trình

50%

 1. Chuyên cần
 2. Thảo luận, thuyết trình, bài tập trên lớp
 3. Báo cáo thu hoạch, tiểu luận
 4. Kiểm tra giữa kỳ

30%

10%

30%

30%

II. Thi cuối kỳ

50%

Tổng cộng

100%

8. Các chính sách giảng dạy, học tập của môn học

Đối với giảng dạy môn Quản trị ngân hàng được thực hiện theo hướng áp dụng các phương pháp dạy học mới chủ yếu khuyến khích nâng cao tính sáng tạo và tinh thần tự nghiên cứu của người học nên tỷ lệ điểm quá trình lên đến 50% ( bao gồm các cột điểm về chuyên cần, thảo luận, thuyết trình, báo cáo thu hoạch, làm tiểu luận).

9. Những thông tin khác (nếu có):

Học viên: Tham dự học, thảo luận, kiểm tra theo quy chế học vụ hiện hành của nhà trường.

– Dự lớp: Tham dự đầy đủ các buổi học trên lớp

– Học viên nghiên các tình huống, thảo luận các câu hỏi và thuyết trình các đề tài theo yêu cầu của giảng viên.

10. Nội dung chi tiết môn học

CHƯƠNG I

TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG

1.1. Tổng quan về hoạt động kinh doanh Ngân hàng

1.2. Bản chất của quản trị Ngân hàng

Chương 2

Khung pháp lý điều chỉnh họat động ngân hàng

2.1. Hệ thống khung pháp lý điều chỉnh họat động ngân hàng VN

2.2. Những thay đổi quan trọng trong giai đoạn hiện nay và định hướng tương lai

Chương 3

Tổng quan về chiến lược kinh doanh ngân hàng

3.1. Các khái niệm cơ bản

3.2. Các dạng chiến lược

3.3. Các mô hình phân tích chiến lược

CHƯƠNG 4

HIỆP ƯỚC BASEL VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO THEO CÁC CHUẨN MỰC CỦA BASEL

4.1. Các loại rủi ro ngân hàng theo Basel

Rủi ro tín dụng

Rủi ro thị trường

Rủi ro hoạt động

4.2. Hiệp ước Basel và tiêu chuẩn quản trị rủi ro

4.3. So sánh các hiệp ước Basel I, II và III trong quản trị rủi ro

CHƯƠNG 5

QUẢN TRỊ TÀI SẢN – NỢ

5.1. Các chiến lược quản trị tài sản –nợ

 1. Chiến lược quản trị tài sản
 2. Chiến lược quản trị nợ

5.2. Tiêu điểm quản trị tài sản –nợ

5.3. Các mô hình quản trị tài sản–nợ trong quản trị rủi ro lãi suất

– Mô hình độ lệch tiền tệ:

– Mô hình quản trị độ lệch thời lượng

– Các kỹ thuật khác trong quản trị tài sản –nợ

Phân chia thời gian giảng dạy và thuyết trình cụ thể như sau:

Ngày

(số tiết)

Nội dung giảng dạy

(Tên chương, phần, phương pháp giảng dạy)

Chuẩn bị của sinh viên

(Bài tập, thuyết trình, giải quyết tình huống…)

 

 

5 tiết

CHƯƠNG I

TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG

1.1. Tổng quan về hoạt động kinh doanh Ngân hàng

1.2. Bản chất của quản trị Ngân hàng

 

1/ Tham khảo tài liệu;

2/ Tham khảo luật NHNN Việt Nam

3/ Truy cập vào website của NHNN và các NHTM để tìm hiểu thông tin

 

10 tiết

 

CHƯƠNG 2

Khung pháp lý điều chỉnh họat động ngân hàng

2.1. Hệ thống khung pháp lý điều chỉnh họat động ngân hàng VN

2.2. Những thay đổi quan trọng trong giai đoạn hiện nay và định hướng tương lai

 

1/ Tham khảo tài liệu;

2/ Tham khảo VB pháp lý về hoạt động ngân hàng;

3/ Thảo luận về xu hướng tái cơ cấu hệ thống NHTM VN

 

 

 

10 tiết

Chương 3

Tổng quan về chiến lược kinh doanh ngân hàng

5.4. Các khái niệm cơ bản

5.5. Các dạng chiến lược

3.3. Các mô hình phân tích chiến lược

 

1/ Tham khảo tài liệu

2/ Tham khảo quy trình quản trị chiến lược của các ngân hàng thương mại;

3/ Thảo luận các câu hỏi:liên quan quản tri chiến lược

 

 

10 tiết

CHƯƠNG 4

HIỆP ƯỚC BASEL VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO THEO CÁC CHUẨN MỰC CỦA BASEL

4.1. Các loại rủi ro ngân hàng theo Basel

Rủi ro tín dụng

Rủi ro thị trường

Rủi ro hoạt động

4.2. Hiệp ước Basel và tiêu chuẩn quản trị rủi ro

4.3. So sánh các hiệp ước Basel I, II và III trong quản trị rủi ro

 

1/ Tham khảo tài liệu

2/ Tham khảo hiệp ước Basel

 

 

 

 

10 tiết

CHƯƠNG 5

QUẢN TRỊ TÀI SẢN – NỢ

5.1. Các chiến lược quản trị tài sản –nợ

Chiến lược quản trị tài sản

Chiến lược quản trị nợ

5.2. Tiêu điểm quản trị tài sản –nợ

5.3. Các mô hình quản trị tài sản–nợ trong quản trị rủi ro lãi suất

– Mô hình độ lệch tiền tệ:

– Mô hình quản trị độ lệch thời lượng

– Các kỹ thuật khác trong quản trị tài sản –nợ

1/ Đọc trước giáo trình và tài liệu tham khảo;

2/ Thuyết trình đề tài: Thực trạng quản trị rủi ro lãi suát tại Việt Nam

 

 

Cộng: 45 tiết

 

Lưu ý: Số lượng các đề tài thuyết trình có thể sẽ thay đổi tùy theo số lượng học viên trong từng lớp.

Comments are closed.