Môn học: Thị trường tài chính

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC BẬC CAO HỌC

HỌC PHẦN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

SỐ TÍN CHỈ : 2

 1- Giảng viên phụ trách :

Học hàm, học vị, họ tên

Bộ môn

Email liên lạc

PGS TS Bùi Kim Yến

Chứng khoán

yen.kim@yahoo.com.vn

TS Thân Thị Thu Thủy

Chứng khoán

thuynh@ueh.edu.vn

TS Trần Thị Mộng Tuyết

Chứng khoán

ttmtuyet232@ueh.edu.vn

 

2- Điều kiện tiên quyết

Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, lý thuyết Tài chính tiền tệ.

3- Giới thiệu môn học 

Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bản cần thiết về thị trường tài chính , các định chế tài chính , để làm nền tảng cho các môn học chuyên sâu của ngành tài chính ngân hàng . 

4- Mục tiêu tổng quát

+ Nắm được các kiến thức, lý luận chung về thị trường tài chính, cơ cấu tổ chức , các thị trường bộ phận như thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán và mối liên hệ giữa chúng.

+ Các định chế tài chính như ngân hàng thương mại , công ty chứng khoán , công ty tài chính …với vai trò làm trung gian tài chính .

+ Đi sâu vào thị trường chứng khoán , hàng hoá chứng khoán , Sở giao dịch chứng khoán …

5- Phương pháp giảng dạy

+ Giảng viên trình bày những kiến thức cơ bản trên lớp, giao lưu với học viên qua các câu hỏi, các gợi ý, học viên chuẩn bị trước những kiến thức có liên quan và sẽ phát biểu theo gợi ý của giáo viên, cũng như đặt câu hỏi.

+ Học viên cần chuẩn bị trước khi đến lớp bằng cách đọc các tài liệu có liên quan đến bài học trên các phương tiện thông tin hay các tài liệu tham khảo.

+ Sau mỗi bài giảng đều có những câu hỏi, những bài tập tình huống hoặc các bài thuyết trình cho nhóm làm việc.

+ Sẽ có bài tiểu luận với đề tài được giao cho mỗi nhóm, chuẩn bị trước trong quá trình học, trình bày trước lớp, giáo viên và các học viên khác góp ý, phản biện,. Sau đó nhóm sẽ hoàn thiện và nộp vào cuối môn học.  

6- Đánh giá

Quá trình : 30%

+ Điểm chuyên cần

+ Tham gia thảo luận, thuyết trình

+ Làm bài tập

Hết môn : 70% (tự luận)

7- Tài liệu tham khảo

1/ PGS TS Bùi Kim Yến và TS Nguyễn Minh Kiều, Giáo trình Thị trường tài chính , NXB Thống Kê, năm 2009.

2/ Chứng khoán và thị trường chứng khoán , những kiến thức cơ bản – UBCKNN .

3/ Principles of Financial Market – Lawrence S. Ritter.

4/ How the U.S Securities Industry Works – Hal Mc Intyre.

5/ Các trang web của UBCKNN, SGDCK TP.HCM, và các công ty chứng khoán

+ www.sgx.com

+ www.tse.com

+ www.nyse.com

+ www.bvsc.com.vn

+ www.bsc.com.vn

+ www.ssi.com.vn

+ www.vcbs.com.vn

+ www.dongasecurities.com.vn

+ www.hsc.com.vn

6/ Văn bản pháp lý :

+ Luật chứng khoán : Luật số 70/2006/QH11 và các văn bản pháp qui dưới Luật.

NỘI DUNG CHI TIẾT

 

Trình tự thời gian

Nội dung giảng dạy

Chuẩn bị của học viên

Tuần 1 (4 tiết)

Bài 1: Thị trường tài chính

Tóm tắt: vai trò và chức năng của thị trường tài chính . Các bộ phận của thị trường tài chính và sự tương tác giữa chúng.

Đọc trước tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt và tiếng Anh về thị trường tài chính .

Thảo luận tại lớp.

Tuần 2 (4 tiết)

Bài 2: Các định chế tài chính

Tóm tắt: các tổ chức nhận tiền gửi chủ chốt là các ngân hàng thương mại . Các tổ chức không nhận tiền gửi như công ty chứng khoán , công ty bảo hiểm, công ty tài chính .

Đọc trước tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt và tiếng Anh về các định chế tài chính trung gian.

Thảo luận tại lớp.

Các nhóm chuẩn bị thuyết trình.

Tuần 3 (4 tiết)

Bài 3: Các công cụ tài chính

Tóm tắt: Các công cụ tài chính trên thị trường vốn như : chứng khoán nợ, chứng khoán vốn, chứng khoán phái sinh.

Đọc trước tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt và tiếng Anh về các loại chứng khoán

Thảo luận tại lớp.

Các nhóm thuyết trình về công ty tài chính .

Tuần 4 (4tiết)

Bài 4: Trái phiếu quốc tế

Tóm tắt: Chính phủ và các doanh nghiệp có thể huy động vốn nợ trên thị trường tài chính quốc tế bằng việc phát hành trái phiếu quốc tế

Đọc trước tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt và tiếng Anh về việc phát hành trái phiếu quốc tế .

Thảo luận tại lớp.

Các nhóm thuyết trình về công ty chứng khoán .

Tuần 5 (4tiết)

Bài 5: Thị trường chứng khoán sơ cấp .

Tóm tắt: Các hoạt động phát hành và bảo lãnh phát hành chứng khoán

Đọc trước tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt và tiếng Anh về việc phát hành chứng khoán .

Thảo luận tại lớp.

Các nhóm thuyết trình về phát hành trái phiếu quốc tế

Tuần 6 (4tiết)

Bài 6: Thị trường thứ cấp : Sở giao dịch chứng khoán

Tóm tắt: tổ chức hoạt động và giao dịch tập trung tại Sở giao dịch chứng khoán

Đọc trước tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt và tiếng Anh về Sở giao dịch chứng khoán .

Thảo luận tại lớp.

Xem phim và nêu ý kiến về hoạt động của SGDCK Việt Nam và New York.

Tuần 7 (4tiết)

Bài 7: thị trường thứ cấp : thị trường OTC

Tóm tắt: mô tả hoạt động và cơ chế giao dịch trên thị trường OTC

Đọc trước tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt và tiếng Anh về thị trường OTC .

Thảo luận tại lớp.

Các nhóm thuyết trình về định hướng phát triển thị trường OTC tại Việt Nam .

 

Comments are closed.