Môn học: Nghệ thuật lãnh đạo

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO

1. MÃ SỐ: NTLĐ 5221  Nghệ thuật Lãnh đạo

2. Số tín chỉ: 2 tín chỉ (1, 1)

3. Bộ môn phụ trách: Quản trị nguồn nhân lực, Khoa Quản trị Kinh doanh

4. Mô tả học phần:

Lãnh đạo là một hoạt động đã xuất hiện từ khi xã hội loài người hình thành và là một trong những nhân tố đóng vai trò quyết định trong sự phát triển của xã hội loài người, các tổ chức. Vì thế nó luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của tất cả mọi người. Đặc biệt, trong điều kiện toàn cầu hóa, với sự bùng nổ tri thức, môi trường kinh tế, văn hóa, xã hội có sự thay đổi rất nhanh chóng hiện nay lãnh đạo trở thành một chủ đề được quan tâm đặc biệt. Trong điều kiện một xã hội đầy biến động sự lãnh đạo đang đối mặt với những cơ hội to lớn cũng như những thách thức vô cùng to lớn với sự tồn tại và phát triển của các cộng đồng và các tổ chức.Để khai thác tốt những cơ hội và xử lý thỏa đáng những thách thức cho sự phát triển của các cộng đồng, các tổ chức đòi hỏi những năng lực lãnh đạo mạnh mẽ đầy thuyết phục.

Môn học này khám phá những nghiên cứu về lãnh đạo trong các tổ chức.Chú trọng vào những sự phát triển lý luận và thực tiễn của lãnh đạo trong các tổ chức. Thông qua việc thảo luận những hiểu biết của nhân loại về sự phát triển lý luận và thực tiễn lãnh đạo cho phép xem xét và đánh giá các lý thuyết lãnh đạo khác nhau, từ đó chiêm nghiệm và phán ánh những thực tiễn của người học đề có thể áp dụng vào trong thực tiễn và nâng cao hiệu quả của lãnh đạo. Những thảo luận cởi mở về lãnh đạo trên phương diện lý thuyết và thực tiễn còn giúp cho người học phát triển các kỹ năng cốt yếu của lãnh đạo trong môi trường hiện đại là hình thành tầm nhìn, truyền đạt tầm nhìn đến các thành viên trong tổ chức, tạo ra khả năng, điều kiện thuận lợi để đạt được tầm nhìn chung.

5. Mục tiêu của học phần

Sau khi học xong học phần này, những người tham gia sẽ có khả năng tốt hơn trong:

 • Thảo luận những khái niệm về lãnh đạo và phát triển những khái niệm lãnh đạo của chính bản thân mình.
 • Nhận ra những lý thuyết và mô hình lãnh đạo khác nhau, sự giống và khác nhau của chúng, đồng thời đánh giá được bản thân trên cơ sở các mô hình lãnh đạo này.
 • Phân tích bối cảnh của lãnh đạo theo đó các quan niệm, mô hình, và lý thuyết là phù hợp cho việc lãnh đạo hiệu quả.
 • Phát triển các kỹ năng cốt yếu của lãnh đạo: hình thành tầm nhìn, truyền đạt tầm nhìn, tạo khả năng… các kỹ năng được quan tâm phát triển trong quá trình môn học là truyền đạt, giải quyết xung đột, phát triển đội, tương tác qua lại giữa các cá nhân.

6. Nội dung: 

Chương 1. BẢN CHẤT CỦA LÃNH ĐẠO

Mục tiêu:

 • Thảo luận khái niệm về lãnh đạo
 • Thảo luận về hiệu quả lãnh đạo
 • Nhận ra các tiếp cận khác nhau trong giải thích về lãnh đạo và những lý do cho những tiếp cận này.

Nội dung:

 • Định nghĩa về lãnh đạo.
 • Hiệu quả của Lãnh đạo.
 • Các tiếp cận chủ yếu trong nghiên cứu về lãnh đạo trên thế giới cho tới nay.

Bài đọc/thảo luận:

Abraham Zaleznik, “Managers and Leaders: Are they different?” Harvard Business Review, Jan, 2004.

Daniel Goleman, “Leadership that Get Results”, Harvard Business Review, March-April, 2000.

Daniel Goleman, “Primal Leadership: The Hidden Driver of Great Performance”, Harvard Business Review, Dec, 2001.

Chương 2. QUYỀN LỰC VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG

Mục tiêu:

 • Thảo luận các khái niệm về quyền lực, sự ảnh hưởng, cơ sở của quyền lực
 • Nhận ra sự khác biệt giữa các loại quyền lực khác nhau và hiệu quả của mỗi loại quyền lực
 • Thảo luận về tầm quan trọng của sự ảnh hưởng
 • Phát triển các chiến lược ảnh hường nhằm đạt tới các mục tiêu

Nội dung:

 • Khái niện về quyền lực và sự ảnh hưởng
 • Cơ sở của quyền lực và hiệu quả của việc sử dụng chúng
 • Mô hình về quyền lực và sự ảnh hưởng
 • Các chiến lựơc ảnh hưởng

Bài đọc/thảo luận:

John Kotter, “What Leader Really Do”, Harvard Business Review, Dec, 2001.

Jim Collin, “Level 5 Leadership: The Triumph of Humility and Fierce Resolve”, Harvard Business Review, Jan, 2001.

John Hamm, “The Five Messages Leaders Must Manage”, Harvard Business Review, May 2006.

Barbara Kellerman, “What Every Leader Needs to Know about Followers”, Harvard Business Review, Dec, 2007.

Jeffrey Pfeffer,Power Play, Harvard Business Review,July–August, 2010.

Frederic Reichheld, “Lead for Loyalty”, Harvard Business Review, July-August, 2001.

Chương 3. PHẨM CHẤT VÀ KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

Mục tiêu:

 • Thảo luận về những tiếp cận khác nhau trong việc xác định phẩm chất của người lãnh đạo thành công từ đó xây dựng mô hình của một người lãnh đạo thành công
 • Nhận ra những kỹ năng và năng lực cần thiết cho sự thành công của lãnh đạo và những cách thức để pát triển những năng lực này

Nội dung:

 • Những tiếp cận khác nhau trong xác định phẩm chất của người lãnh đạo thành công
 • Những tiếp cận khác nhau trong nghiên cứu về năng lực và kỹ năng lãnh đạo

Bài đọc/thảo luận:

Melvin Sorcher & Jame Brant, “Are You Picking The Right Leader”, Harvard Business Review, Feb, 2002.

Robert Sutton, “How to Be a Good Boss in a Bad Economy”, Harvard Business Review, Jun, 2009.

Linda Hill and Kent LinebackAre You a Good Boss or a Great One.Harvard Business Review, January–February, 2011.

Stewart Friedman, “Be A Better Leader, Have Richer Life”, Harvard Business Review, April, 2008.

Michael Maccoby, “Narcissistic Leaders: The Incredible Pros, The Inevitable Cons”, Harvard Business Review, Jan-Feb, 2000.

Russell Eisenstat, Michael Beer, Nathaniel Foote, Tobias Fredberg, & Flemming Norrgren, “The Uncompromising Leader”, Harvard Business Review, July-August, 2008.

CHƯƠNG 4: BẢN CHẤT CÔNG VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VÀ VAI TRÒ CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO 

Mục tiêu:

 • Thảo luận về bản chất của công việc của người lãnh đạo và những thách thức trong hoạt động của người lãnh đạo
 • Nhận ra và phân biệt những vai trò khác nhau của người lãnh đạo

Nội dung:

 • Bản chất công việc của người lãnh đạo
 • Những vai trò của người lãnh đạo

CHƯƠNG 5: PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO

Mục tiêu:

 • Thảo luận về khái niệm phong cách lãnh đạo và lý do hình thành tiếp cận nghiên cứu về phong cách lãnh đạo
 • Giải thích các tiếp cận khác nhau về phong cách lãnh đạo, ưu điểm, nhược điểm và đặc điểm cụ thể của từng tiếp cận
 • Nhận ra phong cách lãnh đạo của bản thân trên cơ sở các nghiên cứu về phong cách lãnh đạo

Nội dung:

 • Khái niệm về phong cách lãnh đạo
 • Nghiên cứu của Kurt Lewin
 • Mô hình của trường đại học bang Ohio
 • Nghiên cứu của trường đại học Michigan
 • Nghiên cứu hệ thống quản lý của Likert
 • Sơ đồ mạng lưới lãnh đạo

Bài đọc/thảo luận:

Robert Quinn, “Moments of Greatness: Entering The Fundamental State of Leadership”, Harvard Business Review, Jul-Aug, 2005.

Teresa Amabile & Mukti Khaire, “Creativity and The Role of The Leader”, Harvard Business Review, Oct, 2008.

Ronald Heifetz & Martin Linsky, “A Survival Guide for Leaders”, Harvard Business Review, Jun, 2002.

Chương 6. LÃNH ĐẠO THEO TÌNH HUỐNG

Mục tiêu:

 • Giải thích lý do và ý nghĩa của tiếp cận lãnh đạo theo tình huống
 • Phân biệt sự giống và khác nhau giữa các tiếp cận lãnh đạo theo tình huống

Nội dung:

 • Miền lựa chọn liên tục hành vi lãnh đạo
 • Thuyết đường dẫn đến mục tiêu
 • Mô hình lãnh đạo của Hersey và Blanchard
 • Mô hình ngẫu nhiên của Fiedler
 • Mô hình ra quyết định của Vroom, Yetton, và Jago
 • Những thay thế cho lãnh đạo

Bài đọc/thảo luận:

William Pagonis, “Leadership in A Combat Zone”, Harvard Business Review, Dec, 2001.

Marshall Goldsmith, “Transforming Leaders: How Not to Lose the Top Job”, Harvard Business Review, Jan, 2009.

Michael Watkins, “Picking the Right Transition Strategy”, Harvard Business Review, Jan, 2009.

 

Chương 7. LÃNH ĐẠO MỚI VỀ CHẤT VÀ LÃNH ĐẠO THÍCH ỨNG

Mục tiêu:

 • Thảo luận về những thách thức chủ yếu với sự lãnh đạo hiện đại và quan điểm để vượt qua những thách thức này
 • Giải thích về những tiếp cận khác nhau của người lãnh đạo hiện đại: Lãnh đạo hấp dẫn và lãnh đạo mới về chất

Nội dung:

 • Những áp lực đối với đổi mới và những kháng cự với đổi mới
 • Các thuyết về thay đổi và phát triển tổ chức
 • Các thuyết về người lãnh đạo hấp dẫn
 • Thuyết về người lãnh đạo mới về chất của Burn.
 • Thuyết về người lãnh đạo mới về chất của Bass.
 • Thực tiễn của người lãnh đạo hiện đại

Bài đọc/thảo luận:

Robert Eckert, “Where Leadership Starts”, Harvard Business Review, Nov, 2001.

Rohit Deshpandé and Anjali Raina,“The Ordinary Heroes Of the Taj”, Harvard Business Review, December 2011.

Bronwyn Fryer, “Leading Through Rough Times”, Harvard Business Review, May 2001.

Ikujiro Nonaka and Hirotaka Takeuchi, “The Wise Leader”, Harvard Business Review, May, 2011.

Bob Frisch,“Who Really Makes the Big Decisions in Your Company”, Harvard Business Review, December 2011.

Douglas A. Ready and Emily Truelove, “The Power of Collective Ambitions”, Harvard Business Review, December 2011.

7.  Tài liệu học tập

 • Nguyễn Hữu Lam, (2006). Nghệ thuật Lãnh đạo. Nhà xuất bản Thống kê
 • Kotter, J. & Bennis, W. (2002) “Tư duy lại lãnh đạo: Trở thành Lãnh đạo của các Lãnh đạo và Các Nền Văn hóa và Các Liên minh”. trong Rowan Gibson, Warren G. Bennis (Ed.) Tư duy lại Tương lai. VAPEC.
 • Nguyễn Hữu Lam, (1997) “Đổi mới và phát triển tổ chức” – trong Hành vi Tổ chức, Nhà xuất bản Giáo dục.
 • Bài giảng của giảng viên có thể tải xuống tại trang web của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quản trị (CEMD)  http://www.cemd.ueh.edu.vn/
 • Tài liệu đọc và trình bày của các nhóm được trình bày trong phần Nội dung và Chương trình ở trên.

Tài liệu đọc:

 • Abraham Zaleznik, “Managers and Leaders: Are they different?” Harvard Business Review, Jan, 2004.
 • John Kotter, “What Leader Really Do”, Harvard Business Review, Dec, 2001.
 • Ronald Heifetz & Donald Laurie, “The Work of Leadership”, Harvard Business Review, Dec, 2001.
 • Daniel Goleman, “Leadership that Get Results”, Harvard Business Review, March-April, 2000.
 • Stewart Friedman, “Be A Better Leader, Have Richer Life”, Harvard Business Review,  April, 2008.
 • Melvin Sorcher & Jame Brant, “Are You Picking The Right Leader”, Harvard Business Review, Feb, 2002.
 • Daniel Goleman, “Primal Leadership: The Hidden Driver of Great Performance”, Harvard Business Review, Dec, 2001.
 • Jim Collin, “Level 5 Leadership: The Triumph of Humility and Fierce Resolve”, Harvard Business Review, Jan, 2001.
 • Barbara Kellerman, “What Every Leader Needs to Know about Followers”, Harvard Business Review, Dec, 2007.
 • Frederic Reichheld, “Lead for Loyalty”, Harvard Business Review, July-August, 2001.
 • John Hamm, “The Five Messages Leaders Must Manage”, Harvard Business Review, May 2006.
 • Michael Maccoby, “Narcissistic Leaders: The Incredible Pros, The Inevitable Cons”, Harvard Business Review, Jan-Feb, 2000.
 • William Pagonis, “Leadership in A Combat Zone”, Harvard Business Review, Dec, 2001.
 • Bronwyn Fryer, “Leading Through Rough Times”, Harvard Business Review, May 2001.
 • Russell Eisenstat, Michael Beer, Nathaniel Foote, Tobias Fredberg, & Flemming Norrgren, “The Uncompromising Leader”, Harvard Business Review, July-August, 2008.
 • Robert Quinn, “Moments of Greatness: Entering The Fundamental State of Leadership”, Harvard Business Review, Jul-Aug, 2005.
 • Teresa Amabile & Mukti Khaire, “Creativity and The Role of The Leader”, Harvard Business Review, Oct, 2008.
 • James C. Collins & Jerry I. Porras, “Building Your Company’s Vision”, Sept-Oct, 1996.
 • Ronald Heifetz & Martin Linsky, “A Survival Guide for Leaders”, Harvard Business Review, Jun, 2002.
 • Michael Watkins, “Picking the Right Transition Strategy”, Harvard Business Review, Jan, 2009.
 • Marshall Goldsmith, “Transforming Leaders: How Not to Lose the Top Job”, Harvard Business Review, Jan, 2009.
 • Mark Van Buren & Todd Safferstone, “The Quick Wins Paradox”, Harvard Business Review, Jan, 2009.
 • Robert Eckert, “Where Leadership Starts”, Harvard Business Review, Nov, 2001.
 • Robert Sutton, “How to Be a Good Boss in a Bad Economy”, Harvard Business Review, Jun, 2009.

8. Phương pháp đánh giá và các yêu cầu đối với học phần:

Sinh viên khám phá lý luận và thực tiễn lãnh đạo theo sự dẫn dắt của giảng viên thông qua phương pháp động não (brainstorming) và thảo luận nhóm. Giảng viên là người dẫn dắt, động viên, giới thiệu và làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn của Lãnh đạo.Học viên phải chuẩn bị cho mỗi buổi học bằng cáchđọc những bài đọc được yêu cầu.Từ các bài đọc này, học viên phải liên hệ những chủ đề được đề cập với thực tiễn của bản thân và trong tổ chức để thấy những cơ hội, thách thức, những điểm mạnh và những điểm yếu trong sự lãnh đạo tổ chức. Việc đọc và thảo luận các chủ đề không những giúp học viên nắm được các lý luận cốt yếu mà còn giúp phát triển các năng lực phân tích, tổng hợp, truyền đạt, tương tác qua lại giữa các cá nhân, và năng lực học tập suốt đời.

Điểm đánh giá môn học được tính như sau: 

 • 30% Bài tập nhóm & trình bày trên lớp (như đã nêu trong nội dung từng chương ở phần trên): Học viên sẽ được phân chia thành các nhóm để đọc, thảo luận và trình bày các bài đọc trên lớp.Các thành viên trong nhóm sẽ được gọi ngẫu nhiên để trình bày. Điểm của nhóm sẽ là điểm của từng học viên. Vì vậy, từng thành viên của nhóm phải chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể thay mặt nhóm trình bày một cách tốt nhất bài của nhóm mình và trả lời các câu hỏi có liên quan từ các thành viên trong lớp và từ giảng viên. Thành viên nào vắng mặt trong buổi trình bày sẽ không được tính điểm phần này. Các thành viên khác không thuộc nhóm trình bày cũng được yêu cầu phải đọc trước các bài đọc này để tham gia thảo luận một cách hiệu quả trên lớp.
 • 20% Tiểu luận (cá nhân): học viên phải nộp một tiểu luận trình bày về việc hoàn thiện sự lãnh đạo của bản thân hoặc hoàn thiện sự lãnh đạo trong tổ chức của cá nhân.

Học viên có thể lựa chọn và viết tiểu luận về 1 trong các chủ đề sau (phải được sự đồng ý của giảng viên):

   1. Bản chất của lãnh đạo
   2. Quyền lực và sự ảnh hưởng
   3. Phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo
   4. Bản chất công việc của lãnh đạo và vai trò của người lãnh đạo
   5. Phong cách lãnh đạo
   6. Lãnh đạo theo tình huống
   7. Lãnh đạo mới về chất
   8. Lãnh đạo thích ứng
 • 50% Thi cuối khóa (bài tập lớn): Thi cuối khóa sẽ được tiến hành trên cơ sở đề mở, tổng hợp toàn bộ lý thuyết đã được học trong chương trình và ứng dụng thực tiễn của các lý thuyết này trong thực tiễn hiện nay.

Comments are closed.