Môn học: Quản trị chất lượng

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

 

1. Tên học phần: Quản trị chất lượng Số tín chỉ: 2

2. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Quản trị chất lượng

3. Mô tả học phần

Quản trị chất lượng đã trở thành một hoạt động không thể thiếu đối với sự phát triển của các tổ chức thông qua việc tập trung vào hiệu quả của hệ thống quản lý và sự thỏa mãn của khách hàng. Môn học cung cấp cho học viên những kiến thức căn bản về quản trị chất lượng và vai trò của nó đối với sự phát triển bền vững của các tổ chức. Học viên có cơ hội tiếp cận các cách thức quản trị chất lượng hiệu quả tại các doanh nghiệp Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới. Thông qua khóa học, học viên có nhiều cơ hội để thảo luận, nhận dạng những vấn đề về quản trị chất lượng tại tổ chức của mình, được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm về quản trị chất lượng, từ đó giúp học viên có khả năng vận dụng các kiến thức của môn học để giải quyết các vấn đề quản trị chất lượng cũng như định hướng triển khai hệ thống quản lý chất lượng thích hợp tại tổ chức mình.

4. Mục tiêu của học phần

Sau khi học xong học phần, học viên cần đạt được:

 • Nhận thức đúng các vấn đề cơ bản về quản lý chất lượng cũng như tác động của nó đối với sự thành công của các tổ chức.
 • Nhận biết và sử dụng được một số kỹ thuật để kiểm soát và cải tiến chất lượng sản phẩm/ dịch vụ, chất lượng quá trình, chất lượng hệ thống quản lý.
 • Lựa chọn và lập được kế hoạch triển khai một hệ thống quản lý chất lượng thích hợp cho tổ chức mà học viên đang công tác.
 • Có năng lực làm việc theo nhóm một cách hiệu quả, năng lực trình bày và phản biện bằng lời nói, năng lực chuẩn bị và trình bày một bài viết về các chủ đề liên quan đến quản trị chất lượng.

5. Nội dung học phần

Nội dung của học phần được trình bày trong 4 chương.

Chương 1: quẢN TRỊ chẤt lưỢNg

1.1 CHẤT LƯỢNG

1.1.1 Khái niệm chất lượng

1.1.2 Quá trình hình thành chất lượng

1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng

1.1.4 Chi phí chất lượng

1.2 QuẢN TRỊ ChẤT lưỢng

1.2.1 Các phương thức quản trị chất lượng và những bài học kinh nghiệm về quản trị chất lượng

1.2.2 Khái niệm quản trị chất lượng

1.2.3 Mục tiêu, nhiệm vụ của quản trị chất lượng

1.2.4 Các hoạt động của quản trị chất lượng

1.2.5 Các nguyên tắc của quản trị chất lượng

Bài tập (cá nhân): Nhận diện và tính chi phí chất lượng tại một tổ chức.

Thảo luận: Các tình huống liên quan đến nhận thức về chất lượng, chi phí chất lượng, quản trị chất lượng.

Tiểu luận: Phân tích các luận điểm quản trị chất lượng và liên hệ thực tiễn quản trị chất lượng của một tổ chức.

Chương 2:  KỸ THUẬT QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

2.1 Phương pháp giải quyết vấn đề chất lượng

2.2 Kiểm soát quá trình bằng thống kê – SPC

2.3 Hoạt động đội, nhóm

2.4 Phương pháp 5S

2.5 Tấn công não – Brainstorming

2.6 So sánh theo chuẩn mức –  Benchmarking

2.7 Phân tích kiểu sai hỏng và tác động của nó – FMEA

2.8 Triển khai các chức năng chất lượng – QFD

Bài tập (cá nhân/nhóm): Sử dụng các công cụ thống kê trong kiểm soát chất lượng.

Tiểu luận: Áp dụng một kỹ thuật quản lý chất lượng trong một tổ chức.

Chương 3: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN

3.1 đẶc điỂm cỦa HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN

3.1.1 Khái niệm, mục đích của hệ thống quản lý chất lượng

3.1.2 Mối quan hệ giữa hệ thống quản lý chất lượng và các mô hình tuyệt hảo

3.1.3 Đặc điểm của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn

3.1.4 Một số hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn

3.2 hỆ thỐng QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG theo tiêu chuẨn ISO 9000

4.2.1 Tổng quan về ISO 9000

4.2.2 Các yêu cầu của tiêu chuẩn

4.2.3 Áp dụng ISO 9000 trong tổ chức

Bài tập (nhóm): Thiết lập tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000

Thảo luận: Các tình huống liên quan đến nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000.

Tiểu luận: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn tại một tổ chức.

Chương 4: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO Phương pháp 6 sigma

4.1 TỔNG QUAN VỀ 6 SIGMA

4.1.1. Định nghĩa 6 Sigma

4.1.2. Các chủ đề chính của 6 Sigma

4.1.3. Các yếu tố đặc trưng của 6 Sigma

4.1.4. Các lợi ích của chương trình 6 Sigma

4.2 CHU TRÌNH DMAIC

4.2.1 Giai đoạn xác định

4.2.2 Giai đoạn đo lường

4.2.3 Giai đoạn phân tích

4.2.4 Giai đoạn cải tiến

4.2.5 Giai đoạn kiểm soát

4.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA 6 SIGMA VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÁC

4.3.1 6 Sigma và TQM

4.3.2 6 Sigma và ISO 9000

4.3.3 6 Sigma và Lean

Tiểu luận: Dự án cải tiến theo phương pháp 6 sigma tại một tổ chức.

Thời gian phân bổ cho hoạt động giảng dạy lý thuyết, thảo luận tình huống, thuyết trìnhvà tài liệu tham khảo từng chương được trình bày trong bảng sau:

 

STT

Tên chương

Giảng lý thuyết

Thảo luận, thuyết trình

Tài liệu tham khảo (mục 6)

1

Quản trị chất lượng

5 tiết

4 tiết

6.3, 6.4, 6.5, 6.8, 6.9, 6.10

2

Kỹ thuật quản trị chất lượng

4 tiết

4 tiết

6.3, 6.9, 6.10

3

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn

4 tiết

4 tiết

6.1, 6.2, 6.7

4

Quản lý chất lượng theo phương pháp 6 sigma

2 tiết

3tiết

6.6, 6.9, 6.11, 6.12

 

 

6. Tài liệu tham khảo của học phần 

  1. Bộ Khoa học và Công nghệ (2007), TCVN ISO 9000:2007_ Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng.
  2. Bộ Khoa học và Công nghệ (2008), TCVN ISO 9001:2008_ Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu.
  3. BÙI NGUYÊN HÙNG, NGUYỄN THÚY QUỲNH LOAN (2004), Quản lý chất lượng, NXB Đại học Quốc gia TP HCM.
  4. Jeffrey K. LIKER (2006), Phương thức Toyota, NXB Tri thức.
  5. NGUYỄN MINH ĐÌNH, NGUYỄN TRUNG TÍN, PHẠM PHƯƠNG HOA (1996), Quản lý có hiệu quả theo phương pháp Deming, NXB Thống kê, TP. HCM.
  6. Phan Chí Anhvà các tác giả (2002), 6 sigma – Phương pháp tiếp cận mới về quản lý, NXB khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
  7. PHÓ ĐỨC TRÙ, PHẠM HỒNG (2002), ISO 9000:2000, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
  8. Stephen GEORGE, Arnold WEIMERSKIRCH (2009), MBA trong tầm tay – Quản lý chất lượng toàn diện, NXB Tổng hợp TP HCM.
  9. TẠ THỊ KIỀU AN và các tác giả (2010), Quản lý chất lượng, NXB Thống kê, TP. HCM.
  10. Ashok RAO, Lawrence P.CARR, Ismael DAMBOLENA, Robert J. KOPP, John MARTIN, Farshad RAFII, Phyllis Fineman SCHLESINGER (1996), Total Quality Management: A Cross Functional Perspective, John Wiley & Sons, Inc.
  11. George ECKES (2003), Six sigma for everyone, John Wiley & Sons, Inc.
  12. Peter S. PANDE, Robert P. NEUMAN, Roland R. CAVANAGH (2000), The six sigma way, McGraw-Hill.

7. Phương pháp đánh giá học phần

 • Điểm quá trình (30%): Bao gồm đánh giá theo cá nhân và đánh giá theo nhóm. Đánh giá theo cá nhân(10%) dựa trên việc tham dự đầy đủ các buổi học, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp và hoàn thành bài tập cá nhân của học viên. Đánh giá theo nhóm (20%) thông qua các bài tập nhóm, thảo luận các tình huống và trình bày trước lớp. Đánh giá theo nhóm dựa trên mức độ hợp tác nhóm, kỹ năng trình bày, nội dung trình bày bám sát yêu cầu của chủ đề và dựa trên năng lực trả lời câu hỏi từ các thành viên của các nhóm khác về các vấn đề có liên quan đến chủ đề.
 • Thuyết trình và viết tiểu luận (20%): Mỗi nhóm chọn 1 trong nhiều đề tài tiểu luận được giáo viên gợi ý ngay từ buổi học đầu tiên. Trong quá trình học, học viên cùng làm việc nhóm để chuẩn bị bài thuyết trình. Theo lịch trình định sẵn, các nhóm tiến hành thuyết trình và lắng nghe ý kiến đóng góp, phản biện từ các nhóm khác. Dựa trên những đóng góp đó, nhóm tiến hành viết tiểu luận và nộp tiểu luận sau 2 tuần kể từ buổi học cuối. Phần này được đánh giá theo nhóm, cụ thể: 10% đánh giá việc chuẩn bị và tiến hành thuyết trình, 10%  đánh giá bài tiểu luận.
 • Thi cuối khóa (50%): Thi viết, đề thi mở, đánh giá theo cá nhân.

Nội dung đánh giá được tóm tắt trong bảng sau:

 

STT

Nội dung đánh giá

Tỷ trọng (%)

1

Điểm quá trình

30

2

Thuyết trình và viết tiểu luận

20

3

Thi cuối khóa

50

 

 

Comments are closed.