Môn học: Quản trị điều hành

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH

 

1. MÃ SỐ QTNC 5214 Quản trị Điều hành

2. Tổng tín chỉ của học phần: 3 tín chỉ (1, 2)

3. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Quản trị Sản xuất, Khoa QTKD

4.  Mô tả học phần:

Trong chương trình đại học, sinh viên đã bước đầu tiếp cận với học phần quản trị sản xuất và điều hành qua các nội dung chủ yếu thuộc các lĩnh vực sản xuất, ở chương trình đào tạo cao học theo hướng nghề nghiệp, học viên sẽ được nghiên cứu môn quản trị sản xuất và điều hành với những vấn đề sàn xuất được đào sâu hơn và mở rộng hơn về lĩnh vực điều hành. Nội dung gồm các chương như sau:

Chương 1:  Tổng quan về điều hành.

Chương 2:  Xây dựng chiến lược điều hành.

Chương 3:  Kỹ năng phân bố công việc

Chương 4:  Kỹ năng đo lường công việc

Chương 5:  Xây dựng hệ thống bảo trì

Chương 7:  Xây dựng hệ thống JIT

5. Mục tiêu học phần:

Giúp người học nắm được vai trò quan trọng của quản trị điều hành đối với của hoạt động của một doanh nghiệp.  Giúp các nhà quản trị thực hiện những kỹ năng điều hành nhằm đưa ra quyết định cần thiết trong sản xuất và kinh doanh. Nó là cơ sở để quá trình  điều hành được tiến hành như một dòng chảy liên tục nhằm tăng năng suất lao động từ đầu ra và giảm chi phí của đầu vào.

6. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU HÀNH

  1. Mục tiêu của chương
  2. Giới thiệu
  3. Chức năng tổ chức kinh doanh
  4. Bộ phận điều hành sản xuất
  5. Hệ thống sản xuất cổ điển
  6. Các học thuyết hiện đại và tương lai

 

Chương 2. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC ĐIỀU HÀNH

  1. Mục tiêu của chương
  2. Giới thiệu
  3. Hệ thống
  4. Quy trình xây dựng chiến lược
  5. Xây dựng chiến lược quản trị điều hành

 

Chương 3. KỸ NĂNG PHÂN BỔ CÔNG VIỆC

  1. Mục tiêu của chương
  2. Giới thiệu
  3. Cách sắp xếp theo lối cổ truyền
  4. Sinh lý học về công nhân
  5. Môi trường làm việc
  6. Phạm vi ứng xử của phân bố công việc
  7. Sự luân chuyển trong công việc
  8. Mở rộng công việc
  9. Nâng cao chất lượng công việc
  10. Thiết kế công việc
  11. Tiêu chuẩn sản xuất

 

Chương 4. KỸ NĂNG ĐO LƯỜNG CÔNG VIỆC

  1. Mục tiêu của chương
  2. Giới thiệu
  3. Chọn người lao động trung bình
  4. Ghi giờ
  5. Bấm giờ
  6. Định mức thời gian
  7. Định mức sản lượng

 

Chương 5. XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢO TRÌ 

  1. Mục tiêu của chương
  2. Giới thiệu
  3. Các loại bảo trì
  4. Phương thức bảo trì phòng ngừa
  5. Phương thức bảo trì hư hỏng
  6. Các hệ thống chuyên môn được áp dụng để bảo trì
  7. Thẩm định sự tin cậy của bảo trì
  8. Hiệu quả của bảo trì phòng ngừa
  9. Hiệu quả của bảo trì hư hỏng

 

Chương 6. XÂY DỰNG HỆ THỐNG JIT 

  1. Mục tiêu của chương
  2. Giới thiệu
  3. Mô hình lý thuyết sản xuất cổ điển
  4. Mô hình hiện đại
  5. Phương thức triển khai hệ thống JIT
  6. Các ứng dụng hệ thống JIT
  7. Cải tiến cấu trúc hệ thống JIT
  8. Đánh giá hiệu quả hệ thống JIT

Thời gian phân bổ sốgiờ lý thuyết; thảo luận/bài tập/thuyết trìnhvà tài liệu tham khảo cho từng nội dung được trình bày dưới đây:

 

STT

Nội dung

Lý thuyết

Thảo luận/

Bài tập

và thực hành 

Tài liệu tham khảo (xem  mục 7)

1

Tổng quan về điều hành.

2 tiết

 

7.1 Chương 1, 7.2

2

Xây dựng chiến lược điều hành

2 tiết

7 tiết

7.1 Chương 2, 7.2,7.3

3

Kỹ năng phân bố công việc

2 tiết

7 tiết

7.1 Chương 4, 7.2,7.3

4

Kỹ năng đo lường công việc

2 tiết

7 tiết

7.1 Chương 4, 7.2,7.3

5

Xây dựng hệ thống bảo trì

2 tiết

7 tiết

7.1 Chương 5, 7.2,7.3

6

Xây dựng hệ thống JIT

2 tiết

7 tiết

7.1 Chương 7, 7.2,7.3

10

Ôn tập

3 tiết

 

 

 

 

7. Tài liệu tham khảo

       7.1. Quản trị điều hành. Hồ Tiến Dũng- NXB Lao Động, 2010

7.2 Nâng cao kỹ năng điều hành sản xuất. Hồ Tiến Dũng- NXB Đại Học Quốc Gia, 2007

7.2 Hướng dẫn bài tập Quản trị điều hành. Hồ Tiến Dũng- NXB Thống kê, 2005

       7.3 Production and Operations Analysis – Steven Nahmias, Mc GRAW- HILL INTERNATIONNAL EDITION, 2005

       – Production/Operations Management- Nollet, Kelada, Diorio

       – Quản trị sản xuất và tác nghiệp của PGS.TS Đồng Thị Thanh phương

8. Phương pháp đánh giá học phần

 • Thảo luận và thuyết trình: 15%

Chủ đề:

 • Tổng quan về điều hành.
 • Xây dựng chiến lược điều hành.

 

 • Tiểu luận: 15%

Chủ đề:

 • Kỹ năng phân bố công việc
 • Kỹ năng đo lường công việc
 • Xây dựng hệ thống bảo trì
 • Xây dựng hệ thống JIT
 • Bài tập tình huống: 20%
 • Thi hết môn : 50%

Comments are closed.