Môn học: Quản trị dư án

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

QUẢN TRỊ DỰ ÁN

1. MÃ SỐ QTDA 5222        Quản trị Dự án

2. Số tín chỉ: 2 tín chỉ (1, 1)

3. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn QTDA-TC, khoa QTKD

4. Mô tả học phần: 

Quản lý dự án là một công cụ của doanh nghiệp trong thế kỷ 21 khi mà môi trường kinh doanh được đặc trưng bởi sự thay đổi và thay đổi tính chất của các dự án. Trong mỗi ngành công nghiệp và mỗi chuyên ngành, các tổ chức nhận thức rằng họ đang dốc nhiều thời gian cũng như nguồn lực vào các dự án, tạo ra ngày càng nhiều tổ chức hoạt động theo dự án. Học phần này cung cấp các phương pháp và cấu trúc cần thiết để vận hành một tổ chức thành công trên nhiều dự án khác nhau.

Môn học này định hướng giúp cho con đường thực hiện của các nhà quản lý dự án trở nên đúng đắn hơn, dễ dàng hơn, và trên hết để cải thiện chất lượng làm việc trong cuộc sống của tất cả mọi người đang làm việc trong môi trường dự án.

 

5. Mục tiêu của học phần:

Cung cấp một cách cô đọng các chủ đề quản lý dự án theo chuẩn mực quốc tế và đưa ra những hướng dẫn cho việc quản lý tổ chức. Sau khi kết thúc học phần này này, học viên có thể:

 • Nắm được các chuẩn mực và các lĩnh vực kiến thức cơ bản của quản lý dự án theo thông lệ quốc tế và lợi ích chiến lược của dự án đối với tổ chức
 • Vận dụng được các nguyên tắc và các kỹ thuật quản lý dự án để vạch ra các hoạt động quản lý một dự án cần phải có để thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược của tổ chức
 • Xác định sự ảnh hưởng của yếu tố con người đến sự thành công của dự án

6. Nội dung chi tiết học phần.   

Chương 1. QUẢN LÝ  ĐỂ THỰC HIỆN SỰ THAY ĐỔI CHIẾN LƯỢC CỦA      TỔ CHỨC

Phần này cung cấp một cái nhìn tổng quan về quản lý dự án và giải thích tại sao quản lý dự án khác biệc so với việc quản lý một hoạt động diễn ra trong tổ chức. Vai trò và năng lực cần có của nhà quản lý dự án để quản lý một dự án đến thành công. Phần này cũng giới thiệu về các nguyên tắc quản lý dự án và trình bày các cơ hội sẵn có đối với những công ty tập trung vào việc quản lý dự án như là một lợi thế chiến lược.

  1. Dự án so với các hoạt động lặp lại
  2. Phạm vi chuyên nghiệp của nhà quản lý dự án
  3. Nhà quản lý dự án phải là người lãnh đạo
  4. Vòng đời dự án và các nhóm tiến trình quản lý dự án
  5. Thành công của dự án – Vấn đề nhận thức
  6. Quản lý dự án là một điểm mạnh chiến lược
 • Giảng lý thuyết (6 tiết)
 • Bài tập trên lớp (2 tiết): Nhận dạng và mô tả được một dự án của tổ chức – nơi học viên  đang làm việc
 • Tài liệu tham khảo Phần 1:

Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý, Tổ chức và điều hành dự án, NXB Tài chính 2006, Trang 14 – 39, trang 84 – 110.

Eric Verzuh, MBA trong tầm tay – Chủ đề Quản lý dự án, Bản quyền tiếng việt (c) 2008 Công ty cổ phần Tinh Văn theo hợp đồng chuyển nhượng bản quyền của John Wiley & Sons,Inc, NXB Tổng hợp TP.HCM. Trang 13 – 79.

Project Management Institude, A Guide to Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 2008. Trang 3 – 65.

 

Chương 2. CÁC NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ DỰ ÁN

Phần hai chứa đựng các minh họa về những nguyên tắc quản lý dự án – khía cạnh khoa học của quản lý dự án – bao gồm việc lựa chọn dự án, hoạch định chi tiết, kiểm soát dự án và kỹ thuật quản lý rủi ro. Các nội dung được xây dựng để thể hiện một cách chi tiết đấy đủ cho các nhà điều hành giúp họ hiểu về các kỹ thuật mà một nhà quản lý dự án phải biết sử dụng.

  1. Chọn lựa dự án
  2. Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án
  3. Làm thỏa mãn các bên tham gia thông qua việc kiểm soát dự án
  4. Quản lý rủi ro dự án
 • Giảng lý thuyết (10 tiết)
 • Bài tập trên lớp (8 tiết): Làm các bài tập và vận dụng các công cụ, phương pháp quản lý dự án để phát triển một bản kế hoạch dự án chi tiết. 
 • Tài liệu tham khảo Phần 2:
 • Eric Verzuh, MBA trong tầm tay – Chủ đề Quản lý dự n, Bản quyền tiếng việt (c) 2008 Cơng ty cổ phần Tinh Văn theo hợp đồng chuyển nhượng bản quyền của John Wiley & Sons,Inc, NXB Tổng hợp TP.HCM. Trang 83 – 274.

Chương 3. THIẾT KẾ TỔ CHỨC DỰ ÁN VÀ XÂY DỰNG ĐỘI LÀM VIỆC   HIỆU QUẢ

Phần ba xác định ảnh hưởng của yếu tố con người đến sự thành công của dự án – Khía cạnh nghệ thuật của quản lý dự án. Phần này trình bày các nguyên tắc cơ bản trong việc xây dựng nên các nhóm làm việc hiệu quả trong môi trường quản lý dự án – đội dự án: tạm thời, bao gồm những ngýời hoạt động trong các bộ phận khác nhau của tổ chức (hoặc có thể từ các công ty khác) vŕ có thể lŕ những ngýời đến từ các vůng địa lý khác nhau.

  1. Lựa chọn cơ cấu tổ chức dự án phù hợp
  2. Xây dựng kỹ năng làm việc nhóm
  3. Nguyên tắc: chất kết dính tất cả lại với nhau
  4. Các yếu tố thành công then chốt của các nhóm ảo
 • Lý thuyết (tự đọc)
 • Thảo luận trên lớp (4 tiết): Làm thế nào để xây dựng một nhóm làm việc hiệu quả – Tình  huống thảo luận
 • Tài liệu tham khảo Phần 3:
 • Eric Verzuh, MBA trong tầm tay – Chủ đề Quản lý dự án, Bản quyền tiếng việt (c) 2008 Công ty cổ phần Tinh Văn theo hợp đồng chuyển nhượng bản quyền của John Wiley & Sons,Inc, NXB Tổng hợp TP.HCM. Trang 329 –405.

7. Tài liệu tham khảo:

 • Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý, Tổ chức và điều hành dự án, NXB Tài chính 2006.
 • Eric Verzuh, MBA trong tầm tay – Chủ đề Quản lý dự án, Bản quyền tiếng việt (c) 2008 Công ty cổ phần Tinh Văn theo hợp đồng chuyển nhượng bản quyền của John Wiley & Sons,Inc, NXB Tổng hợp TP.HCM. 
 • Project Management Institude, A Guide to Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 2008.

8. Phương pháp đánh giá học phần: Học phần được thiết kế 3 phần. Các bài tập vàcáccâu hỏi thảo luận đi theo các chương sẽ được các GV giao cho HV tuỳ theo lớp.

 

Nội dung đánh giá

Tỷ lệ đánh giá

 1. Đánh giá quá trình
 • Tiểu luận nhóm
 • Bài tập cá nhân và kiểm tra trên lớp
 • Tham gia phát biểu, đi học đầy đủ.

50%

20%

20%

10%

 1. Thi cuối kỳ

(Không được sử dụng tài liệu khi thi)

50%

Tổng cộng

100%

Comments are closed.