Môn học: Quản trị Marketing

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

QUẢN TRỊ MARKETING

 

1. MÃ SỐ QTMA 5217 Quản trị marketing

2  Số tín chỉ: 2 tín chỉ (1, 1)

3. Bộ môn phụ trách: Khoa QTKD và khoa Thương mại, Du lịch,Marketing

4. Mô tả học phần

Học phần trang bị cho học viên những kiến thức chung về marketing và quản trị marketing, thương  hiệu của doanh nghiệp, đồng thời giúp người học có kỹ năng thực hành quản trị marketing.

Chương 1: Một số khái niệm căn bản của marketing

Chương 2: Chức năng quản trị marketing trong doanh nghiệp

Chương 3: Quy trình quản trị marketing

Chương 4: Thực hành đánh giá quy trình quản trị marketing và lập kế hoạh marketing

5. Mục tiêu học phần

Sau khi kết thúc học phần, người học có thể:

 • Hiểu được bản chất các khái niệm/thuật ngữ của marketing và thương hiệu đồng thời sử dụng nó như một kỹ năng trong quy trình quản trị marketing;
 • Có khả năng tổ chức thực hiện được chức năng quản trị marketing và thương hiệu trong mối quan hệ với các quản trị chức năng khác của  doanh nghiệp;

6. Nội dung học phần

Chương 1. KHÁI QUÁT VỀ MARKETING (3 TIẾT)

Vai trò của marketing

  1. Với người tiêu dùng
  2. Với nhà sản xuất
  3. Với phát triển xã hội

Một số thách thức của marketing

  1. Khách hàng ngày sành sỏi và nhạy cảm về giá
  2. Khách hàng rất ít thời gian và đòi hỏi sự tiện lợi
  3. Sự khác biệt của sản phẩm ngày càng ít
  4. Khoảng cách giá giữa các đối ngày càng ngắn
  5. Quảng cáo ngày càng tốn kém và ít hiệu quả

Một số khái niệm:

Nhu cầu; mong muốn; yêu cầu; sản phẩm/dịch vụ; chất lượng sản phẩm; trao đổi; giao dịch; thị trường; marketing; quản trị marketing; marketing mix 4P; 4C; khách hàng; khách hàng tiềm năng; khách hàng phi tiềm năng; hành vi khách hàng; giá trị dành cho khách hàng; sự thoả mãn của khách hàng; lòng trung thành của khách hàng;

Một số sai lầm trong quản trị marketing

  1. Đánh đồng marketing với bán hàng
  2. Nhấn mạnh việc thu tóm khách hàng hơn phục vụ khách hàng
  3. Tìm kiếm lợi nhuận qua mỗi giao dịch hơn là quản lý   giá trị khách hàng
  4. Định giá dựa trên chi phí thay cho định giá theo mục tiêu
  5. Hoạch định từng công cụ truyền thông riêng lẻ
  6. Tập trung bán sản phẩm thay cho tìm hiểu và thoả mãn nhu cầu khách hàng

Tài liệu tham khảo chương 1:

Philip Kotler: Những nguyên lý tiếp thị, nhà xuất bản thống kê- năm 2000

Philip Kotler: Những phương thức sáng tạo chiến thắng và khống chế thị trường, nhà xuất bản TPHCM

Philip Kotler: Kotler bàn về tiếp thị, nhà xuất bản trẻ- năm 2007

Philip Kotler: Mười sai lầm chết người của tiếp thị, nhà xuất bản trẻ-2006

Philip Kotler: Những hiểu biết sâu sắc về tiếp thị từ A tới Z, Nhà xuất bản thống kê, 2004

 

Chương 2. CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP  (4 TIẾT) 

  1. Mô hình quản trị doanh nghiệp và quản trị chức năng
  2. Chức năng của bộ phận marketing
  3. Nhiệm vụ của giám đốc marketing
   1. Tổ chức tốt lực lượng tiếp thị
   2. Điều hành tốt bộ phận tiếp thị
   3. Chinh phục lòng tin của người đứng đầu các bộ phận khác
   4. Làm việc tốt với tổng giám đốc để đáp ứng tốt kỳ vọng về tăng trưởng và lợi nhuận
  4. Bài thực hành cá nhân:
   1. Vẽ mô hình cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp
   2. Mô tả chức năng, nhiệm vụ của bộ phận marketing
   3. Nhận xét những ưu nhược điểm của mô hình
   4. Nhận diện các sai lầm trong quản trị marketing của doanh nghiệp

Tài liệu tham khảo chương 2:

Philip Kotler: Những phương thức sáng tạo chiên thắng và khống chế thị trường, nhà xuất bản TPHCM

Philip Kotler: Quản trị marketing, nhà xuất bản thống kê- năm 1997

 

Chương 3. QUY TRÌNH QUẢN TRỊ MARKETING (8 TIẾT)

  1. Nghiên cứu thị trường, phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu
   1. Các loại thị trường cần đo lường
   2. Phân khúc thị trường
   3. Đánh giá và lựa chọn phân khúc
  2. Định vị sản phẩm
   1. Khái niệm định vị sản phẩm
   2. Các nguyên tắc định vị sản phẩm
   3. Vai trò của định vị sản phẩm
  3. Định vị giá trị, định vị thương hiệu
   1. Khái niệm định vị giá trị, định vị thương hiệu
   2. Vai trò định vị giá trị với cạnh tranh dành khách hàng
   3. Các chiến lược định vị giá trị
  4. Marketing mix (4P;4C)
   1. Khái niệm marketing mix
   2. Mối quan hệ giữa 4P và 4C
   3. Mối quan hệ giữa các công cụ của 4P và 4C
   4. Chiến lược đẩy và chiến lược kéo
   5. Sử dụng Marketing mix để xây dựng thương hiệu
  5. Thực hiện các chương trình marketing
   1. Khái niệm chương trình marketing
   2. Một số chương trình marketing phổ biến
   3. Sử dụng kinh phí marketing hiệu quả
   4. Đánh giá khách hàng
  6. Kiểm tra và điều chỉnh các chương trình marketing
   1. Kiểm tra thành tích thực hiện kế hoạch năm
   2. Kiểm tra khả năng sinh lời
   3. Kiểm tra hiệu suất
   4. Kiểm tra chiến lược marketing

 

Tài liệu tham khảo chương 3:

Philip Kotler: Quản trị marketing, nhà xuất bản thống kê- năm 1997

Philip Kotler: Kotler bàn về tiếp thị, nhà xuất bản trẻ- năm 2007

R.Eric Reidenbach and Reginald W. Goeke: competing for customers and Winning with value, ASQ Quality Press, 2006

 

Chương 4.THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH QUẢN TRỊ MARKETING VÀ LẬP KẾ HOẠCH MARKETING (15 TIẾT)

  1. Hướng dẫn thực hành (3 tiết)
  2. Đánh giá quy trình quản trị marketing của doanh nghiệp (5 tiết)
  3. Lập kế hoạch marketing (5 tiết)
  4. Thuyết trình bài tập (2 tiết)

 

7.  Tài liệu tham khảo học phần

 1. Philip Kotler: Những nguyên lý tiếp thị, nhà xuất bản thống kê- năm 2000
 2. Philip Kotler: Quản trị marketing, nhà xuất bản thống kê- năm 1997
 3. Philip Kotler: Những phương thức sáng tạo chiên thắng và khống chế thị trường, nhà xuất bản TPHCM
 4. Philip Kotler: Mười sai lầm chết người của tiếp thị, nhà xuất bản trẻ-2006
 5. Philip Kotler: Kotler bàn về tiếp thị, nhà xuất bản trẻ- năm 2007
 6. Philip Kotler: Những hiểu biết sâu sắc về tiếp thị từ A tới Z, Nhà xuất bản thống kê, 2004
 7. Tạo dựng và quản trị  thương hiệu- danh tiếng lợi nhuận, nhà xuất bản lao động xã hội-năm 2003
 8. Dấu ấn thương hiệu, Tôn thất nguyễn Thiêm, nhà xuất bản trẻ – 2005
 9. Nguyễn Đình Thọ-Nguyễn thị Mai Trang: Nghiên cứu khoa học marketing, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM, 2007
 10. David A Aaker, Managing brand equity. New York, Free Press, 1991
 11. David A Aaker, Building strong brands. New York, Free Press, 1996
 12. R.Eric Reidenbach and Reginald W. Goeke: competing for customers and Winning with value, ASQ Quality Press, 2006

 

8.  Phương pháp đánh giá học phần

Bài tập 1: 10% tổng số điểm học phần

Bài tập 2: 40% tổng số điểm học phần

Thuyết trình và tiểu luận: 20% tổng số điểm học phần

Bài thi kết thúc học phần: 30% tổng số điểm học phần

Comments are closed.