Môn học: Quản trị tài chính

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

 

 1. Tên học phần: Quản trị tài chính (Hệ thực nghiệm)

Số tín chỉ: 3 tín chỉ (lý thuyết, thảo luận và thực hành)

 1. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn QTDA-TC, khoa QTKD
 2. Mô tả học phần: 

Đối với học viên cao học ngành QTKD, học phần QTTC được thiết kế dựa trên nền QTTC căn bản (phần 1), được nâng cao (phần 2). Như vậy, điều kiện tiên quyết là học viên phải có kiến thức QTTC căn bản. Nội dung học phần QTTC giảng cho hệ cao học gồm 5 vấn đề lớn như: 1) phân tích và hoạch định tài chính; 2) quản trị vốn lưu động; 3) ra quyết định đầu tư; 4) quyết định tài trợ và 5) phân phối lợi nhuận. Học phần QTTC sẽ trang bị cho học viên khả năng về phân tích và lập kế hoạch tài chính cho DN; ra các quyết định đầu tư dài hạn dựa trên dòng tiền, chi phí vốn và độ rủi ro của dự án;  lựa chọn cơ cấu vốn tối ưu cho công ty hay ra quyết định tài trợ vốn cho tổ chức… Học viên sẽ được học các lý thuyết cơ bản, sử dụng các tình huống cụ thể để phân tích (cho mỗi chủ đề nghiên cứu), ứng dụng thực hành làm các bài tập lớn (sử dụng các bảng tính Excel). Học phần QTTC có liên quan đến các học phần khác như: kế toán quản trị, thiết lập và thẩm định dự án đầu tư, quản trị rủi ro, quản trị nguồn nhân sự hay quản trị marketing. Kiến thức của các học phần này sẽ hỗ trợ và giúp cho nhà quản trị ra quyết định đúng cho việc hoạch định chiến lược kinh doanh của tổ chức.

Điều kiện tiên quyết: đã học môn quản trị tài chính căn bản.

 

 1. Mục tiêu của học phần:

Học xong học phần QTTC học viên sẽ có kiến thức cao hơn, có cái nhìn bao quát hơn và hiểu đúng hơn về QTTC của một doanh nghiệp như các vấn đề về quản lý tài chính (huy động và sử dụng hiệu quả vốn ngắn hạn và dài hạn của một công ty), đồng thời học viên sẽ có kỹ năng phân tích tài chính, lập kế hoạch tài chính, xác định cơ cấu vốn của doanh nghiệp và nghiên cứu các vấn đề liên quan đến các quyết định tài chính của một tổ chức. Học viên có kỹ năng xử lý các bảng tính trên excel.

 1. Nội dung chi tiết học phần.

 

Phần 1: PHÂN TÍCH VÀ HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH

Chương 1: Phân tích các báo cáo tài chính và vấn đề tăng trưởng của một tổ chức.

  1. Giới thiệu các báo cáo tài chính căn bản
  2. Phân tích tỷ số tài chính và đánh giá hiệu quả tài chính của một doanh nghiệp
  3. Vấn đề tăng trưởng của công ty

Giảng lý thuyết: 4 tiết

Bài tập trên lớp: 4 tiết,

Bài tập tình huống số 1: Phân tích tình hình tài chính của một CTNY trên TTCK VN (yêu cầu làm bài tập cá nhân).

Tài liệu tham khảo chương 1: 

 • Brealey, Myers and Marcus, Principles of Corporate Finance. International     Edition, Mc.Graw Hill Inc. 2003.
 • Eugene F. Brigham, Quản trị tài chính. Đại học Florida, Cengage Learning Asia Pte Ltd 2009. Chương 3 và 4.

 

Chương 2: Lập kế hoạch kinh doanh và dự toán tài chính 

  1. Các phương pháp lập kế hoạch tài chính
  2. Phương pháp lập dự toán tổng hợp.

Giảng lý thuyết: 4 tiết

Bài tập trên lớp: 4 tiết (bao gồm cả xử lý các bảng tính trên máy tính)

Bài tập tình huống số 2: Lập dự toán tổng hợp của công ty XYZ (sử dụng các bảng tính trên excel). Yêu cầu làm bài tập cá nhân.

Tài liệu tham khảo chương 2: 

 • Brealey, Myers and Marcus, Fundamentals of corporate finance. International     Edition, Mc.Graw Hill Inc. 2003.
 • Eugene F. Brigham, Quản trị tài chính. Đại học Florida, Cengage Learning Asia Pte Ltd 2009. Chương 17.

 

Phần 2: QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ.

Chương 3: Chi phí sử dụng vốn và các vấn đề cơ bản đánh giá hiệu quả dự án 

3.1 Chi phí sử dụng vốn

3.2 Các vấn đề cơ bản đánh giá hiệu quả tài chính

Giảng lý thuyết: 4 tiết

Bài tập trên lớp: …. tiết

Tài liệu tham khảo chương 3: 

 • Brealey, Myers and Marcus, Fundamentals of corporate finance. International     Edition, Mc.Graw Hill Inc. 2003.
 • Eugene F. Brigham, Quản trị tài chính. Đại học Florida, Cengage Learning Asia Pte Ltd 2009. Chương 10 và 11.

 

Chương 4: Hoạch định ngân lưu và phân tích rủi ro của dự án đầu tư

4.1 Hoạch định ngân lưu của dự án

4.2 Phân tích rủi ro của dự án

4.3 Quyền chọn thực và các vấn đề khác trong dự toán ngân sách đầu tư

Giảng lý thuyết: 4 tiết

Bài tập trên lớp: 4 tiết

Bài tập tình huống số 3: Hoạch định ngân lưu và phân tích rủi ro của dự án đầu tư

Tài liệu tham khảo chương 4: 

 • Brealey, Myers and Marcus, Fundamentals of corporate finance. International     Edition, Mc.Graw Hill Inc. 2003.
 • Eugene F. Brigham, Quản trị tài chính. Đại học Florida, Cengage Learning Asia Pte Ltd 2009. Chương 12 và 13.

 

Phần 3: QUYẾT ĐỊNH TÀI TRỢ VỐN.

Chương 5: Cơ cấu vốn và các hình thức tài trợ

5.1 Cơ cấu vốn

5.2 Phát hành chứng khoán

5.3 Vấn đề thuê – mua tài chính

 

Giảng lý thuyết: 4 tiết

Bài tập trên lớp: 4 tiết

Bài tập tình huống số 4: Xác định cơ cấu vốn tối ưu của một doanh nghiệp

Tài liệu tham khảo chương 5: 

 • Brealey, Myers and Marcus, Fundamentals of corporate finance. International     Edition, Mc.Graw Hill Inc. 2003.
 • Eugene F. Brigham, Quản trị tài chính. Đại học Florida, Cengage Learning Asia Pte Ltd 2009. Chương 14

 

Chương 6: Chính sách phân chia cổ tức.

6.1 Chính sách phân chia cổ tức

6.2 Các vấn đề khác về chính  sách phân chia cổ tức

Giảng lý thuyết: 4 tiết

Bài tập trên lớp: …. tiết

Tài liệu tham khảo chương 6: 

 • Brealey, Myers and Marcus, Fundamentals of corporate finance. International     Edition, Mc.Graw Hill Inc. 2003.
 • Eugene F. Brigham, Quản trị tài chính. Đại học Florida, Cengage Learning Asia Pte Ltd 2009. Chương 15.

 

Phần 4: QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG.

Chương 7: Quản trị vốn lưu động

7.1 Tổng quan về quản trị vốn lưu động

7.2 Quản trị vốn ngắn han.

7.3 Tài trợ vốn ngắn hạn.

Giảng lý thuyết: 4 tiết

Bài tập trên lớp: ….tiết

Tài liệu tham khảo chương 7: 

 • Brealey, Myers and Marcus, Fundamentals of corporate finance. International     Edition, Mc.Graw Hill Inc. 2003.
 • Eugene F. Brigham, Quản trị tài chính. Đại học Florida, Cengage Learning Asia Pte Ltd 2009. Chương 16.

 

 1. Tài liệu tham khảo:
 • Brealey, Myers and Marcus, Fundamentals of corporate finance. International     Edition, Mc.Graw Hill Inc. 2003.
 • Eugene F. Brigham, Quản trị tài chính. Đại học Florida, Cengage Learning Asia Pte Ltd 2009
 • Chương trình giảng dạy Fulbright VN, Phân tích chi phí và lợi ích cho các quyết định đầu tư, Năm 1995.
 • Bộ môn QTDA-TC, Giáo trình Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư. NXB. Kinh Tế TP.HCM, Năm 2012.

 

 1. Phương pháp đánh giá học phần: Học phần được thiết kế 7 chương. Các bài tập tình huống hoặc tiểu luận đi theo các chương sẽ được các GV giao cho HV tuỳ theo lớp.

Do tính chất của học phần QTTC này, học viên không thuyết trình, chỉ thảo luận và làm bài tập lớn (các tình huống thực hành cụ thể theo chuyên đề). Các bài tập tình huống yêu cầu làm cá nhân hoặc theo nhóm. Số trang của mỗi bài tập tùy thuộc vào nội dung yêu cầu của mỗi tình huống cho.

 

 

Nội dung đánh giá

Tỷ lệ đánh giá

 1. Đánh giá quá trình
 • Giải bài tập ở lớp, thảo luận…

                         –     Bài kiểm tra (thi giữa kỳ)

30%

10%

20%

2.Chuyên đề:

                        –       Tiểu luận  hoặc

                        –       Bài tập tình huống

20%

3. Thi cuối kỳ

50%

Tổng cộng

100%

 

 

Comments are closed.