- Viện Đào tạo Sau đại học - http://oldsdh.ueh.edu.vn -

Môn học: Quản trị thương hiệu

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU

Học phần quản trị thương hiệu trình bày toàn diện quy trình từ khi hoạch định, đến tổ chức, điều khiển, kiểm soát các chiến lược và kế hoạch xây dựng thương hiệu.

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về những vấn đề chính của thương hiệu và quản trị thương hiệu, bao gồm quan điểm về một số vấn đề cơ bản của thương hiệu, xây dựng thương hiệu mạnh và các công cụ quảng bá thương hiệu. Trình bày những vấn đề về quản trị quá trình xây dựng thương hiệu như chức năng quản trị thương hiệu, nhiệm vụ của một quản trị viên thương hiệu, các hoạt động quản trị phát triển thương hiệu, vai trò của quản trị thương hiệu với khách hàng, công ty và cộng đồng.

Các học phần về quản trị Marketing có liên quan chặt chẽ với học phần quản trị thương hiệu.

5. Mục tiêu học phần

Sau khi hoàn tất học phần, người học có khả năng:

6. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. THƯƠNG HIỆU VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

  1. Một số vấn đề cơ bản về thương hiệu
  2. Quy trình xây dựng thương hiệu.
  3. Công cụ quảng bá xây dựng thương hiệu.

 

Chương 2. QUẢN TRỊ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

  1. Quan điểm và chức năng
  2. Hoạt động quản trị xây dựng thương hiệu

 

Chương 3. VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU

  1. Đối với khách hàng.
  2. Đối với doanh nghiệp
  3. Đối với cộng đồng.

 

Chương 4. CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

  1. Phân tích môi trường
  2. Chiến lược xây dựng thương hiệu

 

Chương 5. KẾ HOẠCH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

  1. Phân tích môi trường.
  2. Kế hoạch xây dựng thương hiệu

 

Chương 6. TỔ CHỨC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

  1. Tổ chức nhân sự.
  2. Điều hành triển khai xây dựng thương hiệu.

 

Chương 7. TỔ CHỨC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

  1. Kiểm soát xây dựng thương hiệu
  2. Đánh giá và cải tiến hiệu quả.

 

Chương 8. ĐỊNH HƯỚNG QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU

  1. Quan điểm và mục đích.
  2. Xây dựng thương hiệu có cơ sở khoa họcvà thực tiễn.
  3.   Trách nhiệm đối với phát triển cộng đồng.

7. Tài liệu tham khảo

7. 1  David Aaker – Building strong brand

7. 2. Brand leadership

7. 3  Kevin Lane – Strategic Brand management

8. Phương pháp đánh giá kết quả học phần

Chủ đề:

               – Hoạt động quản trị xây dựng thương hiệu

                – Công cụ quảng bá xây dựng thương hiệu.

                           –  Hoạt động quản trị xây dựng thương hiệu

Chủ đề:

                – Kiểm soát xây dựng thương hiệu

– Đánh giá và cải tiến hiệu quả.

                – Xây dựng thương hiệu có cơ sở khoa họcvà thực tiễn.