Môn học: Văn hoá doanh nghiệp

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

 1. MÃ SỐ QTVH 5119  Văn hóa Doanh nghiệp.

2. Tổng tín chỉ của học phần: 2 tín chỉ (1, 1)

3. Bộ môn phụ trách: Các giảng viên của Khoa QTKD

4. Mô tả học phần:

Học phần trang bị cho người học những kiến thức chung về văn hoá kinh doanh và những kỹ năng cần thiết để tổ chức, ứng dụng các kiến thức về văn hoá trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Chương 1:  Tổng quan về văn hóa kinh doanh.

Chương 2:  Triết lý kinh doanh.

Chương 3:  Đạo đức kinh doanh.

Chương 4:  Văn hóa doanh nhân

Chương 5:  Văn hóa doanh nghiệp

Chương 6:  Văn hóa các hoạt động kinh doanh.

Chương 7:  Một vài mô hình văn hóa doanh nghiệp tiêu biểu.

 

 

5. Mục tiêu học phần:

– Trang bị cho người học những kiến thức về văn hóa kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp.

– Giúp người học hiểu được những cách thức ứng xử trong kinh doanh sao cho có văn hóa, có đạo đức với tư cách là lãnh đạo cũng như là nhân viên.

– Giúp người học có thể thích nghi tốt với môi trường văn hóa nơi công ty của mình, thích nghi với môi trường văn hóa kinh doanh quốc tế .

– Giúp cho người học biết cách thức xây dựng văn hóa doanh nghiệp mình nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập.

 

6.  Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1. TỔNG QUAN Về VĂN HÓA KINH DOANH.

  1. Mục tiêu của chương.
  2. Giới thiệu.
  3. Khái niệm về văn hóa.
  4. Khái niệm về văn hóa kinh doanh.
 • Khái niệm văn hóa kinh doanh.
 • Nhân tố cấu thành văn hóa kinh doanh.
 • Nhân tố tác động văn hóa kinh doanh.
 • Vai trò văn hóa kinh doanh.

Chương 2.TRIẾT LÝ KINH DOANH.

  1. Mục tiêu của chương.
  2. Giới thiệu.
  3. Khái niệm về triết lý kinh doanh.
  4. Phương pháp xây dựng triết lý kinh doanh.
  5. Triết lý kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam

Chương 3.ĐẠO ĐỨC KINH DOANH.

  1. Mục tiêu của chương.
  2. Giới thiệu.
  3. Khái niệm về đạo đức kinh doanh.
  4. Phương pháp phân tích và xây dựng đạo đức trong kinh doanh.
  5. Đạo đức kinh doanh trong nền kinh tế Việt Nam.
  6. Đạo đức kinh doanh trong nền kinh tế toàn cầu.

Chương 4. VĂN HÓA DOANH NHÂN.

  1. Mục tiêu của chương.
  2. Giới thiệu.
  3. Khái niệm về  doanh nhân.
  4. Khái niệm về văn hóa doanh nhân.
  5. Hệ thống tiêu chuẩn đánh giá văn hóa doanh nhân.

 

Chương 5.VĂN HÓA DOANH NGHIệP.

  1. Mục tiêu của chương
  2. Giới thiệu
  3. Tổng quan về văn hóa doanh nghiệp
  4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành văn hóa doanh nghiệp.
  5. Các dạng văn hóa doanh nghiệp.
  6. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam.

Chương 6.VĂN HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.

  1. Mục tiêu của chương.
  2. Giới thiệu.
  3. Văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp.
  4. Văn hóa trong hoạt động marketing.
  5. Văn hóa ứng xử trong đàm phán và thương lượng.

 

Chương 7.MỘT VÀI MÔ HÌNH VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU.

  1. Mục tiêu của chương
  2. Giới thiệu
  3. Mô hình văn hóa doanh nghiệp trong nước.
  4. Mô hình văn hóa doanh nghiệp nước ngoài.
  5. Một số bài học kinh nghiệm.

 

7. Tài liệu tham khảo

–  PGS.TS Nguyễn Mạnh Quân: Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp- NXB Đại học kinh tế quốc dân-2007.

 –  PGS. TS Dương Thị Liễu: Văn hoá kinh doanh- NXB Đai học kinh tế quốc dân-2006.

–  PGS.Đào Duy Quát: văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân trong quá trình hội nhập

–  GS.Phạm Xuân Nam: Văn hóa và kinh doanh-NXB Khoa Học Xã hội Hà Nội 1996.

–  Bàn về đạo kinh doanh của Người Việt- Hội Thảo Quốc gia về văn hóa kinh doanh –PACE Và  VCCI: 2007

–  Edgar H. Schein: Organizational culture and leadership second edition- Jossey-bass Publishers 1992.

–  Greert Hosftede:  Cultures and organizations- software of the mind: Mc Graw-hill  1997.

 

8. Phương pháp đánh giá kết quả học phần

 • Thảo luận và thuyết trình: 15%

Chủ đề:

– Tổng quan về văn hóa kinh doanh.

– Triết lý kinh doanh.

 

 • Tiểu luận: 15%

Chủ đề:

– Đạo đức kinh doanh.

– Văn hóa doanh nhân

– Văn hóa doanh nghiệp

– Văn hóa các hoạt động kinh doanh.

– Một vài mô hình văn hóa doanh nghiệp tiêu biểu.

 • Bài tập tình huống: 20%
 • Thi hết môn : 50%

Comments are closed.