Môn học: Quản trị chuỗi cung ứng

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 

 1. MÃ SỐ QTCC 5225  Quản Trị Chuỗi Cung ứng

2. Tổng tín chỉ của học phần: 2 tín chỉ (1, 1)

3. Bộ môn phụ trách: Bộ Môn Quản trị Sản xuất, Khoa QTKD

4. Mô tả học phần:

Học phần trang bị cho người học những kiến thức về quản trị chuỗi cung ứng và những kỹ năng cần thiết để ứng dụng quản trị chuỗi cung ứng vào trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Chương 1: Tổng quan về quản trị chuỗi cung ứng

Chương 2: Các quy trình chuỗi cung ứng: Hoạch định và thu mua

Chương 3: Các quy trình chuỗi cung ứng: Sản xuất và phân phối

Chương 4: Ứng dụng công nghệ thông tin trong chuỗi cung ứng

Chương 5: Hệ thống đo lường hiệu suất hoạt động chuỗi cung ứng

Chương 6: Xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng

5. Mục tiêu học phần:

         Sau khi học xong học phần này, người học:

 • Nắm vững những kiến thức nền tảng về chuỗi cung ứng, hiểu rõ giá trị và vai trò chuỗi cung ứng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Nắm được kiến thức và kỹ năng quản lý các hoạt động liên quan trong quy trình hoạch định và thu mua của chuỗi cung ứng.
 • Nắm được kiến thức và kỹ năng quản lý các hoạt động liên quan trong quy trình sản xuất và phân phối sản phẩm.
 • Đánh giá công nghệ thông tin hiện có, xu hướng công nghệ thông tin mới và hiểu rõ cách thức ứng dụng công nghệ thông tin này vào các quy trình chuỗi cung ứng.
 • Sử dụng các mô hình và hệ thống đo lường để đánh giá hiệu suất hoạt động chuỗi cung ứng.
 • Có kiến thức và kỹ năng xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng

6. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 

  1. Mục tiêu chương
  2. Khái niệm cung ứng và quản trị chuỗi cung ứng
  3. Vai trò, ý nghĩa quản trị chuỗi cung ứng
  4. Cách thức hoạt động của chuỗi cung ứng
  5. Cấu trúc chuỗi cung ứng
  6. Các thành viên của chuỗi cung ứng

Chương 2. CÁC QUY TRÌNH CỦA CHUỖI CUNG ỨNG: HOẠCH ĐỊNH VÀ THU MUA

  1. Mục tiêu chương
  2. Mô hình hoạt động chuỗi cung ứng hiệu quả
  3. Dự báo nhu cầu và lập kế hoạch
  4. Quản trị hàng tồn kho
  5. Quản trị thu mua

Chương 3. CÁC QUY TRÌNH CỦA CHUỖI CUNG ỨNG: SẢN XUẤT VÀ     PHÂN PHỐI

  1. Mục tiêu chương
  2. Thiết kế sản phẩm
  3. Điều độ sản xuất
  4. Quản lý nhà máy sản xuất
  5. Quản trị đơn đặt hàng
  6. Kế hoạch phân phối
  7. Thuê ngoài trong hoạt động cung ứng

Chương 4. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CHUỖI CUNG ỨNG 

  1. Mục tiêu chương
  2. Hệ thống thông tin hỗ trợ chuỗi cung ứng
  3. Thu thập số liệu và truyền đạt dữ liệu
  4. Những khuynh hướng mới trong ứng dụng công nghệ vào chuỗi cung ứng
  5. Đánh giá nhu cầu công nghệ và hệ thống
  6. Thương mại điện tử và ứng dụng thương mại điện tử trong quản trị chuỗi cung ứng

Chương 5. HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT HOẠT ĐỘNG CHUỖI      CUNG ỨNG

  1. Mục tiêu chương
  2. Đo lường hiệu suất hoạt động của thị trường
  3. Thang đo lường hiệu suất hoạt động
  4. Hệ thống đo lường dịch vụ khách hàng
  5. Hệ thống đo lường hiệu suất hoạt động nội bộ
  6. Hệ thống đo lường khả năng phản ứng linh hoạt trước biến động cầu
  7. Hệ thống đo lường khả năng phát triển sản phẩm
  8. Những hoạt động nâng cao năng lực chuỗi cung ứng

Chương 6. XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHUỖI CUNG ỨNG

  1. Mục tiêu chương
  2. Tổ chức dự án phát triển hệ thống
  3. Thiết kế hệ thống chuỗi cung ứng
  4. Qui trình thiết kế hệ thống
  5. Kiểm tra & đưa hệ thống vào sử dụng

7. Tài liệu tham khảo:

          7.1. Quản trị điều hành . Hồ Tiến Dũng- NXB Lao Động, 2010

    7.2 Nâng cao kỹ năng điều hành sản xuất. Hồ Tiến Dũng- NXB Đại Học Quốc Gia, 2006

  1. Michael Hugos, Tinh hoa quản trị chuỗi cung ứng, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2010.
  2. GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân, Quản trị chuỗi cung ứng, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011.
  3. Robert J.Trent, Strategic Supply Management – Creating the next source of competitive advantage, J.Ross Publishing, 2007.

 8. Phương pháp đánh giá học phần

 • Thảo luận và thuyết trình: 15%

Chủ đề:

– Tổng quan về quản trị chuỗi cung ứng

– Các quy trình chuỗi cung ứng: Hoạch định và thu mua

 • Tiểu luận: 15%

Chủ đề:

– Các quy trình chuỗi cung ứng: Sản xuất và phân phối

– Ứng dụng công nghệ thông tin trong chuỗi cung ứng

– Hệ thống đo lường hiệu suất hoạt động chuỗi cung ứng

– Xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng

 • Bài tập tình huống: 20%
 • Thi hết môn : 50%

Comments are closed.