- Viện Đào tạo Sau đại học - http://oldsdh.ueh.edu.vn -

Chương trình đào tạo cao học ngành Quản trị kinh doanh (Hướng nghề nghiệp)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN – PHẦN CHUYÊN NGÀNH

Quản trị Kinh doanh (Hướng nghề nghiệp)

Học phần bắt buộc
(20 tín chỉ)
Học phần tự chọn (6 tín chỉ)
(chọn 3 trong 6 học phần sau)
206
Tên học phầnSố tín chỉTên học phầnSố tín chỉ
QTCL 5212 Quản trị Chiến lược 3QTVH 5219 Văn hóa Doanh nghiệp2
QTNL 5213 Quản trị nguồn Nhân lực3QTPT 5220 Thay đổi và Phát triển Tổ chức2
QTSX 5214 Quản trị Điều hành3QTDA 5222 Quản trị Dự án2
QTTC 5215 Quản trị Tài chính3QTEM 5223 E-Marketing2
QTQU 5216 Quản trị Chất lượng2QTTH 5224 Quản trị Thương hiệu2
QTMA 5217 Quản trị Marketing2QTCC 5225 Quản trị Chuỗi Cung ứng2
QTQT 5218 Quản trị Kinh doanh quốc tế2
QTLĐ 5221 Nghệ thuật Lãnh đạo2