Môn học: Đầu tư tài chính

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC BẬC CAO HỌC

MÔN HỌC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

SỐ TÍN CHỈ: 2

  1. 1.    Giảng viên phụ trách

Học hàm/học vị, họ và tên

Bộ môn/Ban

Email liên lạc

PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt

TS. Trần Thị Hải Lý

TS. Trần Thị Thùy Linh

TS. Lê Đạt Chí

 

nguyettcdn@ueh.edu.vn

lytcdn@ueh.edu.vn

linhtcdn@ueh.edu.vn

chitcdn@ueh.edu.vn

2.        Điều kiện tiên quyết: Học viên phải học xong các chuyên đề Lý thuyết tài chính tiền tệ, Thị trường tài chính, Tài chính doanh nghiệp và Tài chính quốc tế.

3.      Giới thiệu môn học: Đây là môn học cung cấp những kiến thức đầu tư hiện đại liên quan đến các lý thuyết tài chính và những chứng cứ thực nghiệm để đưa ra một quyết định đầu tư. Các chủ đề trong môn học này bao gồm: Lý thuyết quản lý danh mục đầu tư; Các mô hình định giá chứng khoán; Các phương pháp phân tích và dự báo giá chứng khoán; Chiến lược đầu tư vốn cổ phần và trái phiếu; Chiến lược phân bổ tài sản và quản lý danh mục đầu tư; Đánh giá thành quả quản lý danh mục đầu tư.

4.      Các mục tiêu học tập: Nắm vững lý thuyết đầu tư tài chính hiện đại trong quản lý danh mục. Nguyên tắc và mục tiêu của quản trị danh mục đầu tư của các nhà đầu tư tổ chức. Phải biết phân tích và dự báo rủi ro và tỷ suất sinh lợi trong quản lý danh mục đầu tư và vận dụng các lý thuyết đầu tư tài chính trong điều kiện thực tiễn.

5.      Phương pháp giảng dạy: Chia nhóm thảo luận các chuyên đề, hướng dẫn học viên đọc và thảo luận các bài  nghiên cứu công bố trên các tạp chí kinh tế và tài chính được xếp hạng trên thế giới.

6.      Tài liệu học tập, tham khảo:

Phan Thị Bích Nguyệt, 2005, “Đầu tư tài chính – Quản lý danh mục đầu tư”, NXB Thống Kê.

Phan Thị Bích Nguyệt, 2008, “Đầu tư tài chính – Phân tích đầu tư chứng khoán”, NXB Thống Kê.

Frank J. Fabozzi, Harry M. Markowitz (2011); Yhe Theory and Practice of invevestment management, John Wiley and Sons.

H. Ken Baker and John R. Nofsinger (2010); Behavioral finance: Investers, Corporation and Markets, John Wiley and Sons, Inc.

Edwin J. Elton, 2000, “Modern Portfolio Theory and Investment Analysis”.

Richard Oberuc, 2003, “Dynamic Portfolio Theory and Management”. McGraw Hill

Frank K. Reilly, 2002, “Investment Analysis and Portfolio Management: Solutions Manual”.

Chriss, (1997) “Black – Scholes and Beyond Option Pricing Model”, McGraw Hill.

Sharpe William F. , 1985, “Investment”, 3rd Edition, Prentice Hall Inc.

Học viên có thể truy cập từng chuyên đề có liên quan chuyên cung cấp các bài viết học thuật trong các lĩnh vực kinh tế và tài chính ở địa chỉ: http://www.ssrn.com

7. Cách thức đánh giá kết quả học tập:

Điểm quá trình: (chuyên cần, làm việc nhóm, thảo luận, kiểm tra giữa kỳ 1 lần): 50%

Thi hết môn: 50%

Tổng cộng : 100%

8. Các chính sách giảng dạy áp dụng trong môn học:

–        Thành viên trong nhóm phải thực sự cùng tham gia làm việc nhóm với sự xác nhận của nhóm trưởng mới được xét điểm làm việc nhóm.

–        Trong quá trình thuyết trình của nhóm, tất cả các thành viên đều phải tham gia tranh luận và thuyết trình cùng với các thành viên khác trong nhóm.

–        Các thành viên không được vắng mặt trong buổi thuyết trình của nhóm. Nếu có lý do vắng mặt chính đáng thì học viên phải tự làm bài nghiên cứu hoặc báo cáo một chuyên đề nào đó theo sự phân công của giảng viên.

9. Nội dung chi tiết:

Môn học Đầu tư Tài chính thiết kế cho chương trình cao học được giảng dạy dưới dạng các chuyên đề nâng cao. Những nội dung chính bao gồm các chuyên đề sau[1]

Chuyên đề 1: Phân tích tiến trình đầu tư (tuần 1,2)

Chuyên đề này cung cấp cho học viên cao học hướng tiếp cận phân tích đầu tư hiện đại theo phương pháp Top-down. Các nội dung chủ yếu bao gồm:

1. Quy trình phân tích đầu tư theo phương pháp Top-Down trong đầu tư tài chính và một số phương pháp khác.

2. Phân tích động lực tăng trưởng của nền kinh tế các nước trên thế giới: Bằng chứng thực nghiệm

3. Phân tích thị trường chứng khoán, định giá nền tảng các thị trường và tính vền vững của các thị trường

4. Những vấn đề trong nghiên cứu, đánh giá mức độ triển vọng của ngành trong nền kinh tế

5. Thảo luận những nguyên tắc khi phân tích công ty để tìm ra những khoản đầu tư tốt

Chuyên đề 2: Quản lý danh mục đầu tư và lý thuyết đầu tư tài chính (tuần 3,4,5)

Chuyên đề này cung cấp cho học viên cao học các kiến thức về các lý thuyết đầu tư và định giá từ cơ bản đến nâng cao, các mô hình mang tính hiện đại và khả năng ứng dụng của các mô hình trong thực tiễn. Nội dung chủ yếu của chuyên đề này bao gồm:

1. Lý thuyết quản lý danh mục hiệu quả Markowitz

2. Mô hình định giá tài sản vốn – CAPM

3. Mô hình kinh doanh chênh lệch giá – APT

Chuyên đề 3: Các chủ đề đặc biệt (tuần 6,7,8)

Chuyên đề này cung cấp cho học viên cao học các kiến thức phân tích và dự báo giá chứng khoán cũng như các chiến lược đầu tư trên thị trường. Nội dung chủ yếu của chuyên đề này bao gồm:

1. Các phương pháp phân tích và dự báo giá chứng khoán: Bằng chứng thực nghiệm

2. Triển khai các ứng dụng của các phương pháp phân tích và dự báo giá chứng khoán trên thị trường tài chính Việt Nam

3. Trao đổi các chiến lược đầu tư – phương pháp đầu tư năng động.

[1] Nội dung ở các chuyên đề này chỉ là kiến thức tối thiểu thuộc phần cứng. Tùy theo diễn biến thực tế, sự phát triển của các lý thuyết tài chính và quan điểm của giảng viên đứng lớp mà các chuyên đề thích hợp sẽ được giới thiệu cho học viên.

 

Comments are closed.