Môn học: Quản trị rủi ro tài chính

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC BẬC CAO HỌC

HỌC PHẦN QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH

SỐ TÍN CHỈ: 2

  1. 1.    Giảng viên phụ trách

Học hàm/học vị, họ và tên

Bộ môn/Ban

Email liên lạc

GS. TS.    Trần Ngọc Thơ

 

thotcdn@ueh.edu.vn

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang

TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo

Th.s Đinh Thị Thu Hồng

 

trangtcdn@ueh.edu.vn

nguyenbao@ueh.edu.vn

hongtcdn@ueh.edu.vn

2. Điều kiện tiên quyết: Học viên phải học xong các chuyên đề Lý thuyết tài chính

tiền tệ, Thị trường tài chính, Tài chính doanh nghiệp và Tài chính quốc tế.

3. Giới thiệu môn học: Môn học này cung cấp những kiến thức quản trị hiện đại đối với rủi ro tài chính bao gồm các kiến thức về cấu trúc thị trường sản phẩm phái sinh, phương pháp định giá cũng như ứng dụng các sản phẩm này trong quản trị rủi ro tài chính. Ngoài ra môn học còn giới thiệu những lý thuyết về động cơ quản trị rủi ro của các doanh nghiệp, độ nhạy cảm của doanh nghiệp đối với các bất ổn trong các yếu tố thị trường như giá cả hàng hóa, lãi suất, tỷ giá, giá chứng khoán.

Môn học còn bổ sung kiến thức cho môn tài chính doanh nghiệp về một quyết định tài chính khác không kém phần quan trọng, đó là quyết định quản trị rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Môn quản trị rủi ro cũng có liên hệ mật thiết với môn tài chính quốc tế và tài chính công ty đa quốc gia về các vấn đề tỷ giá hối đoái và sự biến động của tỷ giá hối đoái.

4. Các mục tiêu học tập: Môn học hướng đến mục tiêu chính là làm sao để người học có những hiểu biết sâu sắc những ưu và nhược điểm của công cụ phái sinh trong thực tiễn cũng như những đổi mới tài chính gần đây trên thị trường tài chính. Ngoài ra mục đích của môn học còn hướng đến giúp cho học viên hiểu một cách chính xác thế nào là quản trị rủi ro tài chính. Quản trị rủi ro tài chính khác với phòng ngừa rủi ro tài chính như thế nào.

5. Phương pháp giảng dạy: Chia nhóm thảo luận các chuyên đề, hướng dẫn học viên đọc và thảo luận các bài  nghiên cứu công bố trên các tạp chí kinh tế và tài chính được xếp hạng trên thế giới.

6. Tài liệu học tập, tham khảo:

Nguyễn Thị Ngọc Trang, 2011, Quản trị rủi ro tài chính

Philippe Jorion, 2006 “Financial Risk Manager Handbook”, Wiley – John Wiley & Sons, Inc.

Steve L. Allen 2003, “ Financial Risk Management: A Practitioner’s Guide to Managing Market and Credit Risk”, John Wiley & Sons Inc.

Lev Borodovsky, Marc Lore 2000, “The Professional Handbook of Financial Risk Management”, Butterworth-Heinemann.

Donald R. Van Deventer 2004, “Advanced Financial Risk Management: Tools & Techniques for Integrated Credit Risk and Interest Rate Risk Managements”, John Wiley&Sons Inc.

Karen A. Horcher 2005, “Essentials of Financial Risk Management (Essentials Series)”, John Wiley & Sons Inc.

Chriss 1997, “Black – Scholes and Beyond Option Pricing Model”, McGraw Hill.

Dixit A.K. and R.S. Pindyck

1995, “The Option Approach to Capital Investment”, Havard Bussiness Review.

Hull J.C 2000, “Options, Futures and Derivative Securities”, 4th Edition, Prentice Hall.

Smithson Smith with Wilford 1995, “Managing Financial Risk”, McGraw Hill.

Surdaresan S. 1997, “Fixed Income Markets and Their Derivatives”, South-Western College Publishing.

Học viên có thể truy cập từng chuyên đề có liên quan chuyên cung cấp các bài viết học thuật trong các lĩnh vực kinh tế và tài chính ở địa chỉ: http://www.ssrn.com

7. Cách thức đánh giá kết quả học tập:

Điểm quá trình: (chuyên cần, làm việc nhóm, thảo luận, kiểm tra giữa kỳ 1 lần): 50%

Thi hết môn: 50%

Tổng cộng : 100%

8. Các chính sách giảng dạy áp dụng trong môn học:

– Thành viên trong nhóm phải thực sự cùng tham gia làm việc nhóm với sự xác nhận của nhóm trưởng mới được xét điểm làm việc nhóm.

– Trong quá trình thuyết trình của nhóm, tất cả các thành viên đều phải tham gia tranh luận và thuyết trình cùng với các thành viên khác trong nhóm.

– Các thành viên không được vắng mặt trong buổi thuyết trình của nhóm. Nếu có lý do vắng mặt chính đáng thì học viên phải tự làm bài nghiên cứu hoặc báo cáo một chuyên đề nào đó theo sự phân công của giảng viên.

9. Nội dung chi tiết:

Môn học Quản trị rủi ro tài chính thiết kế cho chương trình cao học được giảng dạy dưới dạng các chuyên đề nâng cao. Những nội dung chính bao gồm các chuyên đề sau[1]

Chuyên đề 1: Rủi ro tài chính và sự ra đời của các sản phẩm tài chính phái sinh (tuần 1,2)

1. Giới thiệu các loại rủi ro tài chính

2. Tiểu sử rủi ro và sự ra đời của các sản phẩm tài chính phái sinh

 Chuyên đề 2: Hợp đồng kỳ hạn và giao sau (tuần 3,4)

1. Cấu trúc thị trường kỳ hạn và giao sau

2. Các nguyên tắc định giá kỳ hạn và giao sau

3. Ứng dụng hợp đồng kỳ hạn và giao sau trong thực tiễn quản trị rủi ro

Chuyên đề 3: Hợp đồng quyền chọn (tuần 5,6)

1. Cấu trúc thị trường quyền chọn

2. Nguyên tắc định giá quyền chọn, các mô hình định giá quyền chọn

3. Các chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng hợp đồng quyền chọn

Chuyên đề 4: Hoán đổi (tuần 7)

Những nội dung trong chuyên đề này là giới thiệu cách thức định giá, và ứng dụng thực tiễn các hoán đổi tiền tệ, hoán đổi lãi suất và hoán đổi chứng khoán trong thực tiễn.

Chuyên đề 5: Quản trị rủi ro tài chính (tuần 8,9)

1. Quản trị rủi ro tài chính và giá trị doanh nghiệp

2. Đo lường độ nhạy cảm của doanh nghiệp đối với rủi ro tài chính

3. Tổ chức chương trình quản trị rủi ro tài chính

[1] Nội dung ở các chuyên đề này chỉ là kiến thức tối thiểu thuộc phần cứng. Tùy theo diễn biến thực tế, sự phát triển của các lý thuyết tài chính và quan điểm của giảng viên đứng lớp mà các chuyên đề thích hợp sẽ được giới thiệu cho học viên.

Comments are closed.