Môn học: Tài chính công ty đa quốc gia

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC BẬC CAO HỌC

HỌC PHẦN TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA

SỐ TÍN CHỈ: 2 (tự chọn)

  1. 1.    Giảng viên phụ trách

Học hàm/học vị, họ và tên

Bộ môn/Ban

Email liên lạc

GS. TS. Trần Ngọc Thơ

 

thotcdn@ueh.edu.vn

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang

TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo

Th.s Đinh Thị Thu Hồng

 

trangtcdn@ueh.edu.vn

nguyenbao@ueh.edu.vn

hongtcdn@ueh.edu.vn

2. Điều kiện tiên quyết: Học viên phải học xong các chuyên đề Lý thuyết tài chính

tiền tệ, Thị trường tài chính, Tài chính doanh nghiệp và Tài chính quốc tế.

3. Giới thiệu môn học: Môn học này là sự tiếp nối của những kiến thức đã được trang bị từ môn học Tài chính doanh nghiệp và Tài chính quốc tế. Các kiến thức được trang bị trong môn học này chủ yếu là những nội dung có liên quan đến quản trị tài chính ở các công ty đa quốc gia. Các nội dung chính là đo lường độ nhạy cảm giao dịch đối với các dao động tỷ giá; đo lường độ nhạy cảm kinh tế đối với các dao động tỷ giá; đo lường độ nhạy cảm chuyển đổi đối với các dao động tỷ giá; phòng ngừa rủi ro và độ nhạy cảm đối với các dao động tỷ giá.

Ngoài ra môn học này còn cung cấp các kiến thức về tài trợ thương mại quốc tế; các quyết định đầu tư và tài trợ gắn liền với môi trường tài chính quốc tế. Các kiến thức về các vấn đề phát sinh trong kinh doanh quốc tế như chuyển giá cũng được môn học phân tích trong môn học.

4. Các mục tiêu học tập: Môn học hướng tới những phân tích sâu hơn các kiến thức đã được nghiên cứu trong các chuyên đề của môn Tài chính doanh nghiệp, nhưng đặt trong bối cảnh các một công ty có các hoạt động kinh doanh ở tầm quốc tế. Các quyết định đầu tư, tài trợ và các chính sách phân phối sẽ được đặt trong bối cảnh một công ty hoạt động quốc tế trong môi trường toàn cầu hóa.

5. Phương pháp giảng dạy: Chia nhóm thảo luận các chuyên đề, hướng dẫn học viên đọc và thảo luận các bài  nghiên cứu công bố trên các tạp chí kinh tế và tài chính được xếp hạng trên thế giới.

6. Tài liệu học tập, tham khảo:

Shapiro Alan C. 2006, “Multinational Financial Management”.

Buckley and Adrian 2002, “Multinational Finance”.

Demirag I. and Goddard S. 2001, “Financial Management for International Business”.

Eiteman David K., Stonehill Arthur I., Moffett Michael H. 2004, “Multinational Business Finance”.

Feiger G. and Jacquillat, B. 1999, “International Finance: Text and Cases, Allyn & Bacon”.

Henning Charles N., William Pigott, and Robert H.Scott 2000, “International Financial Management”.

Holland J.B. 2000, “International Financial Management”, 2nd edition.

Ian H. Giddy 2000 “Global Financial Markets”.

Levi Maurice D 200, “International Finance – The Markets and Financial Management of Multinational Business”.

Levich Richard M. 1998, “International Financial Markets : Prices and Policies”.

Học viên có thể truy cập từng chuyên đề có liên quan chuyên cung cấp các bài viết học thuật trong các lĩnh vực kinh tế và tài chính ở địa chỉ: http://www.ssrn.com

7. Cách thức đánh giá kết quả học tập:

Điểm quá trình: (chuyên cần, làm việc nhóm, thảo luận, kiểm tra giữa kỳ 1 lần): 50%

Thi hết môn: 50%

Tổng cộng : 100%

8. Các chính sách giảng dạy áp dụng trong môn học:

– Thành viên trong nhóm phải thực sự cùng tham gia làm việc nhóm với sự xác nhận của nhóm trưởng mới được xét điểm làm việc nhóm.

– Trong quá trình thuyết trình của nhóm, tất cả các thành viên đều phải tham gia tranh luận và thuyết trình cùng với các thành viên khác trong nhóm.

– Các thành viên không được vắng mặt trong buổi thuyết trình của nhóm. Nếu có lý do vắng mặt chính đáng thì học viên phải tự làm bài nghiên cứu hoặc báo cáo một chuyên đề nào đó theo sự phân công của giảng viên.

9. Nội dung chi tiết:

Môn học Tài chính công ty đa quốc gia thiết kế cho chương trình cao học được giảng dạy dưới dạng các chuyên đề nâng cao. Những nội dung chính bao gồm các chuyên đề sau[1]

Chuyên đề 1: Đo lường độ nhạy cảm đối với rủi ro tỷ giá ((tuần 1,2)

1. Độ nhạy cảm giao dịch

2. Độ nhạy cảm kinh tế

3. Độ nhạy cảm chuyển đổi

4. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá

Chuyên đề 2: Tài trợ ngắn hạn và quản trị tài sản ngắn hạn (tuần 3,4)

1. Các nguồn tài trợ ngắn hạn

2. Tại sao một công ty đa quốc gia thích đi vay nợ bằng đồng ngoại tệ

3. Một số vấn đề cần phải xem xét khi tài trợ ngắn hạn bằng ngoại tệ

4. Các mô hình quản lý tiền mặt quốc tế

5. Một số vấn đề cần xem xét khi đầu tư tiền mặt quốc tế

Chuyên đề 3: Tài trợ dài hạn và đầu tư quốc tế (tuần 5,6)

1. Các nguồn tài trợ dài hạn

2. Cấu trúc vốn quốc tế

3. Chi phí sử dụng vốn của công ty đa quốc gia

4. Hoạch định ngân sách vốn đầu tư quốc tế

Chuyên đề 4: Chuyển giá quốc tế (tuần 7,8)

1. Các phương pháp chống chuyển giá quốc tế

2. Nghiên cứu tình huống thông qua các quy định của OECD về chống chuyển giá

3. Nghiên cứu những trường hợp chuyển giá và chống chuyển giá ở các nước

[1] Nội dung ở các chuyên đề này chỉ là kiến thức tối thiểu thuộc phần cứng. Tùy theo diễn biến thực tế, sự phát triển của các lý thuyết tài chính và quan điểm của giảng viên đứng lớp mà các chuyên đề thích hợp sẽ được giới thiệu cho học viên.

Comments are closed.