Môn học: Tài chính doanh nghiệp

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC BẬC CAO HỌC

HỌC PHẦN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

SỐ TÍN CHỈ: 3

  1. 1.    Giảng viên phụ trách

Học hàm/học vị, họ và tên

Bộ môn/Ban

Email liên lạc

GS. TS.    Trần Ngọc Thơ

 

thotcdn@ueh.edu.vn

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang

PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt

PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hoa

 

trangtcdn@ueh.edu.vn

nguyettcdn@ueh.edu.vn

hoatdcn@ueh.edu.vn

TS. Nguyễn Thị Uyên Uyên

TS. Trần Thị Thùy Linh

TS. Trần Thị Hải Lý

TS. Lê Đạt Chí

Th.s Dương Kha

 

uyentcdn@ueh.edu.vn

linhtcdn@ueh.edu.vn

lytcdn@ueh.edu.vn

chitcdn@ueh.edu.vn

khatcdn@ueh.edu.vn

2. Điều kiện tiên quyết: Học viên phải học xong các chuyên đề Lý thuyết tài chính

tiền tệ và Thị trường tài chính.

3. Giới thiệu môn học: Tài chính doanh nghiệp là môn học trung tâm trong hệ thống các môn học chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp. Các học viên cao học sẽ nghiên cứu những chủ đề trung tâm của Tài chính doanh nghiệp là chính sách cổ tức, cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp, thị trường hiệu quả, tài chính hành vi và các chứng khoán phái sinh.

4. Các mục tiêu học tập: Môn học chủ yếu hướng đến các vấn đề mang tính chuyên đề có tính ứng dụng trong thực tế. Chẳng hạn khi nghiên cứu về lý thuyết thị trường hiệu quả hoặc tài chính hành vi, học viên sẽ không học lại các lý thuyết này mà giảng viên sẽ cung cấp hoặc gợi ý những tài liệu, bài báo nghiên cứu có liên quan đến từng chủ đề. Sau đó là thảo luận các chủ đề này trên lớp. Mục tiêu của các chuyên đề này là giúp cho học viên có khả năng tự nghiên cứu các vấn đề mới nhất  trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp.

5. Phương pháp giảng dạy: Chia nhóm thảo luận các chuyên đề, hướng dẫn học viên đọc và thảo luận các bài  nghiên cứu công bố trên các tạp chí kinh tế và tài chính được xếp hạng trên thế giới.

6. Tài liệu học tập, tham khảo:

– Trần Ngọc Thơ, 2010, Tài chính doanh nghiệp hiện đại

– Damodaran 2009, Corporate Finance – Theory and Practice

– Brealey and Myers 2008, Principles of Corporate Finance

Học viên có thể truy cập từng chuyên đề có liên quan chuyên cung cấp các bài viết học thuật trong các lĩnh vực kinh tế và tài chính ở địa chỉ: http://www.ssrn.com

7. Cách thức đánh giá kết quả học tập:

Điểm quá trình: (chuyên cần, làm việc nhóm, thảo luận, kiểm tra giữa kỳ 1 lần): 50%

Thi hết môn: 50%

Tổng cộng : 100%

8. Các chính sách giảng dạy áp dụng trong môn học:

– Thành viên trong nhóm phải thực sự cùng tham gia làm việc nhóm với sự xác nhận của nhóm trưởng mới được xét điểm làm việc nhóm.

– Trong quá trình thuyết trình của nhóm, tất cả các thành viên đều phải tham gia tranh luận và thuyết trình cùng với các thành viên khác trong nhóm.

– Các thành viên không được vắng mặt trong buổi thuyết trình của nhóm. Nếu có lý do vắng mặt chính đáng thì học viên phải tự làm bài nghiên cứu hoặc báo cáo một chuyên đề nào đó theo sự phân công của giảng viên.

9. Nội dung chi tiết:

Môn học Tài chính doanh nghiệp thiết kế cho chương trình cao học được giảng dạy dưới dạng các chuyên đề nâng cao. Những nội dung chính bao gồm các chuyên đề sau[1]:

Chuyên đề 1: Chính sách cổ tức (tuần 1)

1. Chính sách cổ tức tác động như thế nào đến giá trị doanh nghiệp

2. Những yếu tố tác động đến chính sách cổ tức

3. Những tranh luận trong chính sách cổ tức

4. Những bằng chứng thực nghiệm về điều hành công ty (Corporate Governance) và chính sách cổ tức ở các nước trên thế giới

5. Những hành vi của chính sách cổ tức ở các nước trên thế giới

6. Vấn đề tập trung sở hữu, mâu thuẫn quyền lợi và chính sách cổ tức

7. Thuế và chính sách cổ tức dưới những chế độ thuế khác nhau

Chuyên đề 2. Cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp (tuần 2,3,4)

1. Định đề I và II của MM về cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp

2. Một doanh nghiệp nên vay nợ bao nhiêu?

3. Thời điểm của thị trường (market timing) và cấu trúc vốn

4. Mô hình năng động của lựa chọn cấu trúc vốn tối ưu (Dynamic Model of Optimal Capital Structure)

5. Thông tin bất cân xứng có tác động đến lựa chọn cấu trúc vốn hay không? (Does Asymmetric Information Drive Capital Structure Decisions?)

6. Ảnh hưởng của điều hành công ty lên mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp (The Influence of Corporate Governance on the Relation Between Capital Structure and Value).

7. Tính thanh khoản của tài sản và cấu trúc vốn (Asset Liquidity and Capital Structure)

Chuyên đề 3: Lý thuyết thị trường hiệu quả (tuần 5,6)

1. Những bài học của thị trường hiệu quả

2. Những trường hợp bất thường của thị trường hiệu quả nói lên điều gì?

3. Lý thuyết trò chơi, kinh tế thông tin, kỳ vọng hợp lý và giả thuyết thị trường hiệu quả (Game Theory, Information Economics, Rational Expectation, and Efficient Market Hypothesis).

Chuyên đề 4. Tài chính hành vi (tuần 7,8)

1. Những lý thuyết nền tảng của tài chính hành vi (lý thuyết triển vọng, lý thuyết ác ảm với hối tiếc, lý thuyết mâu thuẫn nhận thức…)

2. Từ thị trường hiệu quả đến tài chính hành vi

3. Một số ứng dụng của lý thuyết tài chính hành vi trong điều hành công ty (và ứng dụng của lý thuyết tài chính hành vi trong những lĩnh vực khác như hoạch định ngân sách vốn đầu tư).

Chuyên đề 5: Các yếu tố tác động đến trái phiếu (tuần 9,10)

1. Lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực tế

2. Cấu trúc kỳ hạn và tỷ suất sinh lợi đáo hạn của trái phiếu

3. Vòng đời và độ khả biến của trái phiếu

4. Giải thích cấu trúc kỳ hạn

5. Giả thuyết mong đợi (The Expectations Hypothesis)

6. Lý thuyết ưu tiên thanh khoản (The Liquidity Theory)

7. Lý thuyết lạm phát và cấu trúc kỳ hạn

8. So sánh các lý thuyết về cấu trúc kỳ hạn

9. Một vài lý thuyết mới về cấu trúc kỳ hạn

10. Khấu trừ rủi ro vỡ nợ và xếp hạng trái phiếu

 Chuyên đề 6: Ứng dụng các công cụ phái sinh (tuần 11,12)

1. Nhận diện và định giá quyền chọn, giao sau và kỳ hạn

2. Ứng dụng các quyền chọn trong thực tiễn

3. Trái phiếu chuyển đổi

[1] Nội dung ở các chuyên đề này chỉ là kiến thức tối thiểu thuộc phần cứng. Tùy theo diễn biến thực tế, sự phát triển của các lý thuyết tài chính và quan điểm của giảng viên đứng lớp mà các chuyên đề thích hợp sẽ được giới thiệu cho học viên.

Comments are closed.