Môn học: Tài chính quốc tế

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC BẬC CAO HỌC

HỌC PHẦN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

SỐ TÍN CHỈ: 2

  1. 1.    Giảng viên phụ trách

Học hàm/học vị, họ và tên

Bộ môn/Ban

Email liên lạc

GS. TS. Trần Ngọc Thơ

PGS.TS Nguyễn Ngọc Định

 

thotcdn@ueh.edu.vn

dinhtcdn@ueh.edu.vn

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang

PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hoa

TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo

Th.S Đinh Thị Thu Hồng

 

trangtcdn@ueh.edu.vn

hoatcdn@ueh.edu.vn

 nguyenbao@ueh.edu.vn

hongtcdn@ueh.edu.vn

2. Điều kiện tiên quyết: Học viên phải học xong các chuyên đề Lý thuyết tài chính

tiền tệ, Thị trường tài chính và Tài chính doanh nghiệp.

3. Giới thiệu môn học: Môn học tài chính quốc tế cung cấp kiến thức về môi trường tài chính quốc tế mà tại đó các công ty sẽ hoạt động trong quá trình hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. Môn học này trang bị cho học viên kiến thức về các lý thuyết kinh điển trong tài chính quốc tế thể hiện mối tương quan giữa các biến số kinh tế vĩ mô như lạm phát, lãi suất và tỷ giá; lựa chọn các chính sách trong nhiều kịch bản kinh tế khác nhau. Các mô hình khủng hoảng tài chính cũng được giới thiệu đến học viên thông qua các cuộc khủng hoảng xảy ra trong vài thập niên trở lại đây.

Môn học này nối tiếp và bổ sung cho môn tài chính doanh nghiệp trong mối quan hệ với thị trường tài chính quốc tế và các điều kiện kinh tế vĩ mô toàn cầu tác động đến hoạt động của các công ty nói riêng và nền kinh tế nói chung. Môn học cũng cung cấp các kiến thức về tỷ giá, thị trường các sản phẩm phái sinh để làm nền tảng cho môn học quản trị rủi ro và tài chính công ty đa quốc gia.

4. Các mục tiêu học tập: Sau khi học xong môn học này, học viên có thể hiểu các lý thuyết nền tảng của tài chính quốc tế. Vận dụng các lý thuyết này để phân tích việc hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô; phân tích và đánh giá tác động của việc điều hành chính sách vĩ mô lên nền kinh tế. phân tích các biến động trên thị trường tài chính quốc tế đến tình hình tài chính trong nước; dự báo được tỷ giá và các dấu hiệu khủng hoảng có thể xảy ra

5. Phương pháp giảng dạy: Chia nhóm thảo luận các chuyên đề, hướng dẫn học viên đọc và thảo luận các bài  nghiên cứu công bố trên các tạp chí kinh tế và tài chính được xếp hạng trên thế giới.

6. Tài liệu học tập, tham khảo:

Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Ngọc Định, 2011, Tài chính quốc tế

Henning Charles, William Pigott, and Robert H.Scott, 2002, “International Financial Management”

Levi Maurice, 2009, “International Finance – The Markets and Financial Management of Multinational Business”

Levich Richard M, 2001, “International Financial Markets: Prices and Policies”, McGraw – Hill.

Steve Suranovic, 2010, International Finance: Theory and Policy

Học viên có thể truy cập từng chuyên đề có liên quan chuyên cung cấp các bài viết học thuật trong các lĩnh vực kinh tế và tài chính ở địa chỉ: http://www.ssrn.com

7. Cách thức đánh giá kết quả học tập:

Điểm quá trình: (chuyên cần, làm việc nhóm, thảo luận, kiểm tra giữa kỳ 1 lần): 50%

Thi hết môn: 50%

Tổng cộng : 100%

8. Các chính sách giảng dạy áp dụng trong môn học:

– Thành viên trong nhóm phải thực sự cùng tham gia làm việc nhóm với sự xác nhận của nhóm trưởng mới được xét điểm làm việc nhóm.

– Trong quá trình thuyết trình của nhóm, tất cả các thành viên đều phải tham gia tranh luận và thuyết trình cùng với các thành viên khác trong nhóm.

– Các thành viên không được vắng mặt trong buổi thuyết trình của nhóm. Nếu có lý do vắng mặt chính đáng thì học viên phải tự làm bài nghiên cứu hoặc báo cáo một chuyên đề nào đó theo sự phân công của giảng viên.

9. Nội dung chi tiết:

Môn học Tài chính quốc tế thiết kế cho chương trình cao học được giảng dạy dưới dạng các chuyên đề nâng cao. Những nội dung chính bao gồm các chuyên đề sau[1]:

Chuyên đề 1: Cán cân thanh toán quốc tế (tuần 1,2)

1. Cấu trúc cán cân thanh toán quốc tế

2. Các nhân tố tác động đến tài khoản vãng lai

3. Các nhân tố tác động đến cán cân tài khoản vốn và tài khoản tài chính

4. Giải thích mô hình toàn cầu về mất cân đối cán cân tài khoản vãng lai

(Explaining the Global Pattern of Current Account Imbalances)

5. Cú sốc sản lượng, thâm hụt ngân sách và tài khoản vãng lai

6. Mối liên hệ giữa tự do hóa tài khoản vốn và tăng trưởng kinh tế

Chuyên đề 2: Các lý thuyết cân bằng trong tài chính quốc tế (tuần 3,4,5,6)

1. Lý thuyết ngang giá lãi suất – IRP

2. Lý thuyết ngang giá sức mua – PPP

3. Hiệu ứng Fisher quốc tế – IFE

4. Giải pháp mới cho câu đố ngang giá sức mua: thái độ quan ngại rủi ro,  tính bất định của tỷ giá hối đoái và luật một giá (A New Solution to the Purchasing Power Parity Puzzles: Risk-Aversion, Exchange Rate Uncertainty and the Law of One Price)

5. Các chế độ tiền tệ và ngang giá lãi suất tồn tại yếu (Currency Regimes and Weak Interest Rate Parity)

6. Hàm ý của câu đố ngang giá lãi suất không phòng ngừa (Implications for the Uncovered Interest Rate Parity Puzzle)

Chuyên đề 3: Tỷ giá và tác động của chính phủ đối với tỷ giá (tuần 7,8,9)

1. Các chế độ tỷ giá

2. Các nhân tố tác động đến tỷ giá

3. Can thiệp của chính phủ đối với tỷ giá

4. Vai trò của sự biến động tỷ giá hối đoái thực

Chuyên đề 4: Lý thuyết bộ ba bất khả thi (tuần 10,11)

1. Những nguyên lý cơ bản của lý thuyết bộ ba bất khả thi

2. Lý thuyết bộ ba bất khả thi trong kỷ nguyên mất cân bằng toàn cầu

Chuyên đề 5: Khủng hoảng tài chính (tuần 12)

1. Khủng hoảng tiền tệ

2. Khủng hoảng ngân hàng

3. Khủng hoảng nợ

4. Khủng hoảng kép

[1] Nội dung ở các chuyên đề này chỉ là kiến thức tối thiểu thuộc phần cứng. Tùy theo diễn biến thực tế, sự phát triển của các lý thuyết tài chính và quan điểm của giảng viên đứng lớp mà các chuyên đề thích hợp sẽ được giới thiệu cho học viên.

Comments are closed.