Môn học: Đầu tư quốc tế

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC BẬC CAO HỌC

MÔN HỌC: ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

SỐ TÍN CHỈ: 2 tín chỉ

1. Giảng viên phụ trách

Họ và tên

Bộ môn/Ban

Email liên lạc

GS. TS. Võ Thanh Thu

Kinh doanh Quốc tế

Vothanhthu@yahoo.com

 TS.  Ngô Thị Ngọc Huyền

Kinh doanh Quốc tế

huyenntn1963@yahoo.com

2. Điều kiện tiên quyết: Không

3. Giới thiệu môn học:

Đầu tư quốc tế là hình thức thâm nhập sâu vào thị trường thế giới, thường là bước tiếp theo trong chiến lược thâm nhập thị trường của hình thức thương mại quốc tế truyền thống. Môn học sẽ cung cấp những kiến thức lý luận và kỹ năng giúp cho các học viên nâng cao trình độ quản trị các hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trên lãnh thổ Việt nam và khi đầu tư ra nước ngoài.

4. Các mục tiêu học tập:

–        Cung cấp kiến thức bổ sung về  quản trị hoạt động đầu tư quốc tế

–        Cung cấp những kỹ năng và phương thức thực hiện đầu tư quốc tế.

–        Môn học giúp cho các nhà quản lý những kiến thức kinh doanh Quốc tế thông qua hoạt động đầu tư

5. Phương pháp giảng dạy:

–        Hướng dẫn đọc tài liệu và phương pháp nghiên cứu môn học.

–        Tổ chức làm việc theo nhóm trên lớp và ngoài giảng đường để làm các chuyên đề có liên quan đến nội dung môn học.

–        Các nhóm trình bày những chuyên đề khoa học dưới sự chỉ dẫn của giảng viên.

–        Tổ chức thảo luận các chuyên đề.

–        Giảng viên trình bày những nội dung cơ bản để cung cấp các kiến thức mới và bổ sung các kiến thức có liên quan đến chuyên đề của học viên.

6. Tài liệu học tập, tham khảo :

–        GS.TS. Võ Thanh Thu, TS. Ngô Thị Ngọc Huyền: “Kỹ thuật đầu tư trực tiếp nước ngoài”. Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 9 năm 2011.

–        World Investment Report 2011. UNCTAD.

–        World Investment Prospects Survey- www.unctad.org/diae

–        Global Investment Trends Monitor-www.unctad.org/ iia

–        International Investment Policies for Development -www.unctad.org/iia.

–        Encouraging International Technology Transfer, Keith E.Maskus, May 2004.

–        Technology Transfer, Intellectual Property Rights, Korean Experience, Linsu Kim, June 2003.

–        Chuyển giao công nghệ: Phân tích lý thuyết và kinh nghiệm của Trung Quốc và Việt Nam, Võ Xuân Hân, tháng 07/2005.

–        “2009 Global Transfer pricing survey.” Ernst & Young.

–        Micheal Overesch “Transfer Pricing of Intrafirm Sales as a Profit Shifting Channel- Evidence from German Firm data”,12/2006 ZEW Germany.

–        Witten Dorff, Jens: Transfer Pricing and the Arm’s Length Principle in International Tax Law, 2010, Kluwer Law International,

–        State Administration of Taxation issues inaugural Annual Advanced Pricing Arrangement (APA) Report on Chinese APA program 2010.

–        Discussing paper 7/2009; “Transfer Pricing, Tax havens, and Global governance” Ganapati Bhat, Bonn university, Germany. Tài liệu của tập thể tác giả.

–        Fabian Barthel, Matthias Busse, Eric Numayer: “The Impact of Double taxation treaties on Foreign Direct Investment: evidence from large Dyadic panel data” 12/2009 Western Economic Association International.

    7. Cách thức đánh giá kết quả học tập: Đánh giá theo thang điểm 10:

–        Điểm quá trình 50% (tiểu luận+ Trình bày trên lớp; Làm việc và thảo luận theo nhóm + Mức độ hiện diện tại buổi học.. ).

–        Thi hết môn 50% điểm

8. Các chính sách giảng dạy áp dụng trong môn học:

–        Học viên phải tham gia vào một nhóm học để tối thiểu làm một tiểu luận.

–        Học viên phải tham gia trình bày trên lớp. Nội dung trình bày trên lớp phải gởi trước cho giảng viên xem xét, bình luận, hướng dẫn sửa chữa để nâng cao chất lượng trình bày trên lớp.

–        Trong lớp học viên phải tham gia đặt câu hỏi và bình luận những nội dung có liên quan đến môn học.

–        Sau khi trình bày trên lớp các học viên phải sửa chữa bài theo yêu cầu của giảng viên, nội dung của powerpoint và bài tiểu luận phải gởi cho lớp qua Email và c/c cho giảng viên biết.

–        Học viên phải hiện diện tối thiểu 75% số tiết lên lớp.

9. Những thông tin khác (nếu có):

–        Nội dung trình bày trong tiểu luận và trình bày trên lớp phải tuân thủ đề cương hướng dẫn của giảng viên.

–        Một chủ đề tối đa chỉ 2 nhóm sinh viên đăng ký. Mỗi nhóm tối đa 5 người.

–        Tư liệu cập nhật; sử dụng đa dạng các nguồn và các dạng tài liệu để viết chuyên đề tiểu luận và làm powerpoit được đánh giá cao.

10. Nội dung chi tiết:

Trình tự thời gian

Nội dung giảng dạy

Chuẩn bị của học viên

Tuần 1 (4 tiết)

Chủ đề 1: Những vấn đề cơ bản về đầu tư Quốc tế

Tóm tắt nội dung: Chủ đề 1 cung cấp học viên các kiến thức mang tính hệ thống và toàn diện các vấn đề cơ bản về đầu tư quốc tế : Khái niệm ; phân loại ; nguyên nhân đầu tư quốc tế ; vai trò và hậu quả của đầu tư quốc tế đối với nước XK vốn và nhập khẩu vốn.; đặc điểm và xu hướng đầu tư quốc tế trên thế giới và Việt nam. Thực trạng đầu tư quố tế tại Việt nam và các vấn đề  đặt ra

 

–        Có 1 nhóm làm tiểu luận và Trình bày dưới dạng powerpoint.

–        Tổ chức thảo luận các nội dung liên quan.

–        Đọc chương 1, chương 9 sách giáo trình“ Kỹ thuật đầu tư trực tiếp nước ngoài”.

–        Các tài liệu khác do giảng viên giới thiệu

Tuần 2 (4 tiết)

Chủ đề 2: Môi trường đầu tư quốc tế.

Tóm tắt nội dung: Chủ đề 2 hướng dẫn học viên hiểu về môi trường đầu tư quốc tế; Các tiêu chí đánh giá theo các cách (giác độ khác nhau); Tính cạnh tranh của môi trường đầu tư quốc tế; Ý nghĩa nghiên cứu môi trường đầu tư quốc tế đối với doanh nghiệp; đối với Nhà quản lý Nhà nước về hoạt động đầu tư quốc tế; Môi trường đầu tư quốc tế ở Việt nam và các vấn đề đặt ra.

–        Có 2 nhóm làm tiểu luận và Trình bày dưới dạng powerpoit.

–        Tổ chức thảo luận các nội dung liên quan.

–        Đọc chương 10, từ trang 380 sách giáo trình “Kỹ thuật đầu tư trực tiếp nước ngoài”.

–        Các tài liệu khác do giảng viên giới thiệu

Tuần 3 (4 tiết)

Chủ đề 3: Vấn đề chuyển giá trong hoạt động đầu tư quốc tế.

Tóm tắt nội dung: Chủ đề 3 giới thiệu những hiểu biết về hoạt động định giá chuyển giao; các hình thức; vai trò và hậu quả của chuyển giá đối với Nhà đầu tư; đối với nước XK vốn và đối với nước nhập khẩu vốn; Giới thiệu các biện pháp chống chuyển giá trong hoạt động đầu tư; Thực trạng chuyển giá và chống chuyển giá đối với hoạt động đầu tư quốc tế tại VN và các vấn đề đặt ra.

–        Có 2 nhóm làm tiểu luận và trình bày dưới dạng powerpoit.

–         Tổ chức thảo luận các nội dung liên quan.

–        Đọc chương 6, giáo trình “Kỹ thuật đầu tư trực tiếp nước ngoài”.

–        Các tài liệu khác do giảng viên giới thiệu

Tuần 4 (5 tiết )

Chủ đề 4: Tổ chức hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Tóm tắt nội dung: Ở chủ đề 4 giới thiệu các vấn đề về tổ chức đầu tư ra nước ngoài: vai trò và hậu quả, những rủi ro đối với Nhà đầu tư; quy trình tổ chức đầu tư ra nước ngoài. Nghiên cứu điển hình về tổ chức đầu tư ra nước ngoài của 1 dự án đầu tư ra nước ngoài.

–        + Có 2 nhóm làm tiểu luận và trình bày dưới dạng powerpoit.

–         Tổ chức thảo luận các nội dung liên quan.

–        Đọc chương 8 và 10, giáo trình “Kỹ thuật đầu tư trực tiếp nước ngoài”.

–        Các tài liệu khác do giảng viên giới thiệu

Tuần 5 (4 tiết)

Bài 5/Chủ đề 5: “Tổ chức dịch vụ tư vấn đầu tư FDI tại Việt nam.”

Tóm tắt nội dung: Ở chủ đề 5 giới thiệu về hoạt động tư vấn giới thiệu nhà đầu tư vào Việt nam đầu tư từ khâu giới thiệu môi trường đầu tư; cơ hội đầu tư; Cơ sở pháp lý; chọn đối tác liên doanh; lập hồ sơ xin giấy chứng nhận đầu tư đến khâu triển khai dự án.Nghiên cứu 1 trường hợp điển hình tổ chức một dự án FDI tại Việt nam.

–        Có 2 nhóm làm tiểu luận và trình bày dưới dạng powerpoit.

–         Tổ chức thảo luận các nội dung liên quan.

–        Đọc chương 7-10, giáo trình “Kỹ thuật đầu tư trực tiếp nước ngoài”.

–        Các tài liệu khác do giảng viên giới thiệu

Tuần 6 (5 tiết)

Chủ đề 6: Vấn đề chuyển giao công nghệ quốc tế trong các dự án FDI

Tóm tắt nội dung: Trong chủ đề 6 giới thiệu về bản chất và các hình thức chuyển giao công nghệ (CGCN) quốc tế; vai trò và hậu quả của CGCN quốc tế có liên quan đến hoạt động đầu tư Quốc tế.Hợp đồng CGCN quốc tế. Thực trạng CGCN Quốc tế ở Việt nam trong các dự án FDI và các vấn đề đặt ra.

–        + Có 2 nhóm làm tiểu luận và trình bày dưới dạng powerpoit.

–         Tổ chức thảo luận các nội dung liên quan.

–        Đọc chương 5, giáo trình “Kỹ thuật đầu tư trực tiếp nước ngoài”.

–        Các tài liệu khác do giảng viên giới thiệu

Tuần 7 (4 tiết)

Chủ đề 7: Tổ chức đấu thầu quốc tế.

Tóm tắt nội dung: Ở chủ đề 7 giới thiệu khái niệm , bản chất của đấu thầu quốc tế; vai trò của đấu thầu quốc tế đối với các bên tham gia; các hình thức đấu thầu Quốc tế. Nghiên cứu 02 điển hình: khi tham gia dự thầu quốc tế ở nước ngoài; khi tổ chức mời thầu quốc tế. Các bài học rút ra.

–        + Có 2 nhóm làm tiểu luận và trình bày dưới dạng powerpoit.

–         Tổ chức thảo luận các nội dung liên quan.

–        Đọc chương 4, giáo trình “Kỹ thuật đầu tư trực tiếp nước ngoài”.

–        Các tài liệu khác do giảng viên giới thiệu

Comments are closed.