Môn học: Giao tiếp kinh doanh

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC BẬC CAO HỌC

MÔN HỌC: GIAO TIẾP KINH DOANH

SỐ TÍN CHỈ: 02 tín chỉ

  1. 1.    Giảng viên phụ trách

 

Học hàm/học vị, họ và tên

Bộ môn/Ban

Email liên lạc

TS. Bùi Thanh Tráng

Thương mại

trang_buithanh@yahoo.com

GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân

Kinh doanh QT

hvan.doan@gmail.com

 

 

 

  1. 2.   Điều kiện tiên quyết:

Học viên đã tích lũy đủ các kiến thức cần thiết của khối kiến thức đại cương, cơ sở khối ngành, cơ sở ngành, kiến thức ngành, đặc biệt cần nắm vững kiến thức của các học phần: kinh tế vi mô, vĩ mô, phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh, quản trị chiến lược, marketing căn bản…

  1. 3.   Giới thiệu học phần:

Học phần sẽ tập trung vào những nội dung về giao tiếp kinh doanh và cách rèn luyện các kỹ năng giao tiếp hiệu quả cũng như những ứng dụng của giao tiếp trong công việc cụ thể. Nội dung chủ yếu bao gồm Tổng quan về giao tiếp kinh doanh và các nguyên tắc của giao tiếp kinh doanh; Các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và kỹ năng giao tiếp không lời; Cách sử dụng các phương tiện hỗ trợ giao tiếp hiệu quả; Các ứng dụng của giao tiếp kinh doanh trong giao tiếp đa văn hóa, trong đàm phán và trong tuyển dụng.

  1. 4.   Các mục tiêu học tập:

Học phầnc nhằm giúp cho học viên sau khi học đạt được những kiến thức và kỹ năng:

–         Kiến thức tổng quan về giao tiếp kinh doanh;

–         Rèn luyện những kỹ năng thực hành giao tiếp kinh doanh hiệu quả, tính chuyên nghiệp, tự tin khi giao tiếp trong môi trường kinh doanh;

–         Trang bị phương pháp để phát triển tư duy và cách thức giao tiếp kinh doanh;

  1. 5.   Phương pháp giảng dạy:

Để giúp học viên tiếp thu kiến thức trong quá trình học và nắm chắc phương pháp luận nhằm vận dụng vào quá trình thực tiễn sau này, phương pháp giảng dạy nhấn mạnh vai trò trung tâm của học viên. Giảng viên sẽ trình bày nội dung chính và đưa ra các tình huống, bài tập để thảo luận trên lớp. Thảo luận nhóm tại lớp và bài tập nhóm sẽ được tiến hành trong mỗi buổi học. Mỗi nhóm sẽ được phân công nghiên cứu, viết và trình bày bài tiểu luận theo các nội dung liên quan đến bài giảng.

  1. 6.   Tài liệu học tập, tham khảo:

–         TS. Hà Nam Khánh Giao, Giáo trình Giao Tiếp Kinh Doanh, Bộ môn Thương Mại – Khoa TM-DL-MAR, Trường Đại học Kinh Tế TPHCM.

–         GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân, Giao tiếp trong kinh doanh và cuộc sống, NXB Thống Kê, 2006.

–         TS. Thái Trí Dũng, Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh, NXB Thống Kê, 2003.

–         Krizan A. C. “Buddy”, Patricia Merrier & Carol L. Jones. Business Communication, South-Western Thompson, 2005.

–         Judith B. W. Bogert & Rebecca B. Worley, Managing Business Communications- An Applied Process Approach, Prentice Hall. 1988.

  1. 7.   Cách thức đánh giá kết quả học tập:

Kết quả môn học sẽ bao gồm 2 nhóm điểm: điểm quá trình và điểm thi cuối kỳ;

Tỷ lệ như sau:

–         Điểm quá trình:           50% tổng số theo thang điểm 10

–         Điểm thi cuối khóa:    50% tổng số theo thang điểm 10

Điểm quá trình bao gồm kiểm tra cá nhân tại lớp, kiểm tra giữa kỳ và tiểu luận nhóm.

  1. 8.   Các chính sách giảng dạy áp dụng trong môn học:

Học viên cần tuân thủ các qui định khi tham dự môn học này:

–      Số buổi yêu cầu tham dự tại lớp: ít nhất 80% tổng số tiết môn học.

–      Vắng mặt phải có lý do chính đáng.

–      Tham gia thảo luận nhóm, tham gia thuyết trình trong giờ học

–      Các thành viên trong nhóm khi thuyết trình bài biểu luận phải có mặt.

–      Trong lớp học không được sử dụng điện thoại di động, ăn uống,….

  10. Nội dung chi tiết môn học:

Trình tự thời gian

Nội dung giảng dạy

Chuẩn bị của học viên

Buổi 1 (4 tiết)

Chương 1: Tổng quan về Giao tiếp kinh doanh

–        Các kiểu giao tiếp trong giao tiếp kinh doanh

–        Nguyên tắc giao tiếp kinh doanh

–        Quy trình giao tiếp kinh doanh

–        Các rào cản trong giao tiếp kinh doanh

 

Đọc tài liệu chương Tổng quan giao tiếp kinh doanh. Thảo luận nguyên tắc giao tiếp

Phân tích những rào cản trong quá trình giao tiếp

Buổi 2 (4 tiết)

 

Chương 2: Kỹ năng lắng nghe, đặt câu hỏi và giao tiếp không lời

–        Kỹ năng lắng nghe

–        Những trở ngại trong lắng nghe

–        Kỹ năng đặt câu hỏi

–        Kỹ năng truyền đạt thông tin không lời

–        Các loại giao tiếp không lời

 

 

Đọc tài liệu chương kỹ năng lắng nghe. Phân tích những trở ngại trong lắng nghe. Nghiên cứu biện pháp để cải thiện giao tiếp không lời

Buổi 3 (4 tiết)

 

Chương 3: Kỹ năng thuyết trình

–        Tìm hiểu, phân tích khán thính giả

–        Xây dựng nội dung bài thuyết trình

–        Những điểm cần lưu ý trong thuyết trình

Đọc tài liệu chương Kỹ năng thuyết trình

Nghiên cứu cách thức chọn chủ đề và mục đích của buổi thuyết trình.

Buổi 4 (4 tiết)

Chương 4: Kỹ năng phát triển thông điệp viết

–        Sự cần thiết của kỹ năng viết

–        Phát triển thông điệp viết trong kinh doanh, giao dịch thư tín điện tử

Đọc tài liệu chương Kỹ năng phát triển thông điệp viết. Nghiên cứu cách viết thông điệp, giao dịch thư tín điện tử

Buổi 5 (4 tiết)

Chương 5: Kỹ năng viết thư tín trong kinh doanh

–        Thông điệp tích cực, trung lập, thiện chí, tiêu cực, thuyết phục

–        Cấu trúc thư tín kinh doanh

Đọc tài liệu chương Kỹ năng viết thư tín trong kinh doanh. Thực hành viết thư tín

 

Buổi 6 (4 tiết)

Chương 6: Kỹ năng viết báo cáo trong kinh doanh

–        Các loại báo cáo và các đặc trưng

–        Cách thức viết báo cáo kinh doanh

Đọc tài liệu chương Kỹ năng viết báo cáo trong kinh doanh. Thực hành viết báo cáo kinh doanh

Buổi 7 (3 tiết)

Chương 7: Kỹ năng sử dụng phương tiện hỗ trợ giao tiếp hiệu quả

–        Sử dụng phương tiện nghe nhìn hỗ trợ giao tiếp

–        Chọn phương tiện hỗ trợ thích hợp

–        Những trở ngại trong sử dụng phương tiện hỗ trợ.

Đọc tài liệu chương Kỹ năng sử dụng phương tiện hỗ trợ giao tiếp hiệu quả. Thực hành sử dụng các phương tiện hỗ trợ giao tiếp

 

Buổi 8 (3 tiết)

Chương 8: Giao tiếp đa văn hóa

–        Giao tiếp kinh doanh đa văn hóa

–        Các chiến lược giao tiếp trong kinh doanh toàn cầu và đa quốc gia

–        Ứng dụng giao tiếp trong đàm phán

Đọc tài liệu chương Giao tiếp đa văn hóa. Phân tích những rào cản trong giao tiếp đa văn hóa

Comments are closed.