Môn học: Logistics

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC BẬC CAO HỌC

 HỌC PHẦN: LOGISTICS

SỐ TÍN CHỈ: 2 tín chỉ

1.    Giảng viên phụ trách

Học hàm/học vị, họ và tên

Bộ môn/Ban

Email liên lạc

TS. Tạ Thị Mỹ Linh

Kinh doanh QT

mylinh@sgnlogistics.com.vn

GS. TS. Đoàn Thị Hồng Vân

Kinh doanh QT

hvan.doan@gmail.com

 

 

 

 2.    Điều kiện tiên quyết

Quản Trị xuất nhập khẩu, Quản trị kinh doanh toàn cầu

 

3.    Giới thiệu học phần

Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng, như: Tổng quan về Logistics và Chuỗi cung ứng; Ngành dịch vụ Logistics; Các giải pháp Logistics; Quản trị Logistics và các nội dung chủ yếu của quản trị Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng…

 

4. Các mục tiêu học tập. Sau khi kết thúc học phần, học viên cần đạt được những mục tiêu sau:

–        Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học, về quản trị chuỗi cung ứng và logistics.

–        Vận dụng sáng tạo những kiến thức của môn học để giải quyết các tình huống xảy ra trong thực tiễn quản trị logistics và chuỗi cung ứng.

–        Trở thành những nhà quản trị logistics giỏi.

 

5.    Phương pháp giảng dạy

–        Nghe giảng viên, các nhà chuyên môn giới thiệu về các kiến thức cơ bản của môn học;

–        Học viên tự nghiên cứu tài liệu dưới sự hướng dẫn của giảng viên ;

–        Học viên làm việc theo nhóm dưới sự hướng dẫn của giảng viên;

–        Các nhóm thuyết trình kết quả nghiên cứu, tiến hành thảo luận trên lớp.

 6.    Tài liệu học tập, tham khảo

  1. GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân, Logistics – Những vấn đề cơ bản, 2010
  2. David Blanchard, Supply Chain Management:  Best Practices, 2010.
  3. Donald J. Bowersox, David J. Closs, Logistical management: The integrated supply chain process, McGraw-Hill, 1996.
  4. Donald J. Bowersox, David J. Closs, M. Bixby Cooper, Supply chain logistics management, McGraw-Hill, 2002.
  5. Douglas M. Lambert, James R. Stock, Lisa M.Ellram, Fundamentals of Logistics management, McGraw-Hill, 1998.
  6. Michael Hugos, Essentials of Supply Chain Management, 2006
  7. Tạp chí Vietnam Supply Chain Insight.
  8. www.scmvietnam.com
  9. www.vla.info.vn (Hiệp hội Giao nhận Kho vận Việt Nam)

10. www.jindel.com (SJ Consulting Group)

11. www.worldbank.org

 

7.    Cách thức đánh giá kết quả học tập

–        Điểm quá trình:                                50%

–        Thi hết môn/tiểu luận:                        50%

             Cụ thể: Điểm quá trình gồm: Làm việc cá nhân + chuyên cần –  10%

                                                           Thuyết trình (theo nhóm)            –   20%

                                                           Bài viết (theo nhóm)                   –   20%

                          Thi hết môn:                                                                 –   50%

8.    Các chính sách giảng dạy áp dụng trong môn học

–        Học viên cần tham gia đầy đủ các buổi học, thảo luận trên lớp theo quy định. Nếu nghỉ quá số giờ theo quy định của Bộ, Trường sẽ không được thi hết môn à Không có điểm môn học à Phải học lại.

–        Khi bị bệnh, đi công tác… cần có giấy xin phép nêu rõ lý do chính đáng (có kèm minh chứng).

–        Tất cả các học viên đều tham gia thuyết trình, thảo luận trên lớp.

–        Không sử dụng điện thoại trong giờ học.

 9.   Những thông tin khác (nếu có)

 10. Nội dung chi tiết

Trình tự thời gian

Nội dung giảng dạy

Chuẩn bị của học viên

Tuần 1 (4 tiết)

Chủ đề 1: Quản trị Logistics

Tóm tắt nội dung:

–        Bàn về khái niệm Logistics

–        Vai trò của Logistics

–        Xu hướng phát triển của Logistics

–        Ngành dịch vụ Logistis

–        Quản trị Logistics.

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 2 (4 tiết)

(Chủ đề 1: tiếp theo)

 

Tuần 3 (4 tiết)

(Chủ đề 1: tiếp)

 

Tuần 4  (4 tiết)

Chủ đề 2: Quản trị Chuỗi cung ứng

Tóm tắt nội dung:

–        Bàn về khái niệm Chuỗi cung ứng và Quản trị chuỗi cung ứng

–        Quản trị chuỗi cung ứng

–        Tầm quan trọng và lợi ích của Chuỗi cung ứng và Quản trị chuỗi cung ứng

–        Xu hướng phát triển của các Chỗi cung ứng.

 

Tuần 5 (4 tiết)

(Tiếp chủ đề 2)

 

 

Tuần 6 (4 tiết)

Chủ đề 3: Thực trạng Quản trị Chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Tóm tắt nội dung:

–        Ngành dịch vụ Logistics của Việt Nam: tiềm năng, thực trạng và xu hướng phát triển

–        Chuỗi cung ứng tại Việt Nam (Tùy từng năm sẽ giới thiệu kết quả nghiên cứu về những chuỗi cung ứng cụ thể, ví dụ: Chuỗi cung ứng hàng dệt may, da giày, đồ gỗ, cà phê, gạo…).

–        Giải pháp phát triển dịch vụ Logistics và Chuỗi cung ứng tại Việt Nam

 

Tuần 7 (4 tiết)

(Tiếp chủ đề 3)

 

Tuần 8 (2 tiết)

Ôn tập, giải đáp thắc mắc

 

Comments are closed.