Môn học: Marketing toàn cầu

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC BẬC CAO HỌC

 HỌC PHẦN: MARKETING TOÀN CẦU

SỐ TÍN CHỈ: 2 Tín chỉ

1.    Giảng viên phụ trách

Họ và tên

Bộ môn

Email liên lạc

GS. Nguyễn Đông Phong

 

phongnd@ueh.edu.vn

TS. Tạ Thị Mỹ Linh

Thương mại

mylinh@sgnlogistics.com.vn

2.   Điều kiện tiên quyết

3.   Giới thiệu học phần

Học phần này được thiết kế cho học viên chuyên ngành Ngoại thương, Quản trị kinh doanh, Thương mại nhằm giúp cho học viên nắm vững kiến thức Marketing toàn cầu trong bối cảnh toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới. Thông qua nội dung môn học, giải quyết tình huống, và làm dự án Marketing toàn cầu. Môn học này chuẩn bị cho học viên bản lĩnh trước những thử thách về môi trường xã hội – văn hóa, pháp luật, cạnh tranh, kinh tế, chính trị trong Marketing toàn cầu.

 

4. Các mục tiêu học tập. Sau khi học môn học này học viên có khả năng:

–        Đánh giá môi trường ảnh hưởng đến hoạt động Marketing toàn cầu.

–        Nhận thức vai trò nghiên cứu Marketing toàn cầu và có khả năng xác định phương pháp nghiên cứu phù hợp, từ đó rút ra kết quả nghiên cứu làm cơ sở hoạch định chiến lược Marketing toàn cầu.

–        Nắm vững động cơ, ưu điểm và hạn chế của các phương pháp thâm nhập thị trường thế giới khi thiết kế chiến lược thâm nhập thị trường thế giới.

–        Đánh giá vấn đề tiêu chuẩn hóa và thích nghi hóa khi thiết kế chiến lược Marketing toàn cầu.

–        Các chiến lược Marketing toàn cầu.

–        Xuất phát từ những vấn đề Marketing công ty gặp phải, vận dụng lý thuyết đã học để hoạch định chiến lược và giải pháp nhằm giải quyết vấn đề Marketing của doanh nghiệp.

5.   Phương pháp giảng dạy

Môn học được giảng dạy kết hợp giữa thuyết trình của giảng viên, bài tập tình huống, bài tập Marketing toàn cầu trên mạng Internet, thảo luận tại lớp, làm dự án và thuyết trình dự án Marketing toàn cầu theo nhóm. Học viên tham gia tích cực trong lớp, trong giờ thảo luận, thuyết trình, làm bài tập

6.   Tài liệu học tập, tham khảo

–        Gerald Albaum, Jesper strandskov những tác giả (2003), International Marketing and export management , Addison-wesley publishing company.

–        Michael R. Czinkota- Ilkka A. Ronkainen (2004), International Marketing,  seventh editon, Thomson south-western.

–        Nguyễn Đông Phong, Hoàng Cửu Long (2008), Marketing toàn cầu (Những vấn đề căn bản), Nhà XB Đại học Quốc Gia Tp.HCM

–        Philip R Carteora and John L Graham (1999), International Marketing , tenth Edition, Mc Graw Hill.

–        Jean-Pierre Jeannet, H. David Hennessey (1995), Global Marketing strategies, third edition, Houghton mifflin.

–        Philip Kotler (1999),  How to create, win, and dominate markets,

–        Nguyễn Đông Phong và các thành viên (2007), Marketing quốc tế, Nhà xuất bản Lao Động.

–        Nguyễn Đông Phong và các thành viên, Phát triển một số ngành dịch vụ ở Việt nam thời kỳ hậu WTO, Nhà xuất bản Lao Động.

–        Một số tài liệu phát trên lớp: Bài giảng, bài tập tình huống và bài học thêm.

7.   Cách thức đánh giá kết quả học tập

–        Tham gia đầy đủ các buổi học và làm bài tập   20%

–        Dự án, tiểu luận Marketing toàn cầu                  30%

–        Bài thi cuối khóa                                                 50%

8.   Các chính sách giảng dạy áp dụng trong môn học

9. Những thông tin khác (nếu có)

10. Nội dung chi tiết

Trình tự thời gian

Nội dung giảng dạy

Chuẩn bị của học viên

Tuần 1 (4 tiết)

Chủ đề 1: Môi trường Marketing và hoạt động Marketing quốc tế

–        Marketing quốc tế và xuất khẩu.

–        Môi trường Marketing quốc tế.

–        Nghiên cứu thị trường thế giới và chọn thị trường mục tiêu.

–        Phương pháp thâm nhập thị trường thế giới.

–        Chiến lược Marketing-mix của sản phẩm quốc tế.

Các nhóm chọn đề tài, tổ chức nghiên cứu và báo cáo kết quả nghiên cứu.

 

Tuần 2 (4 tiết)

Chủ đề 1 (tt)

Tuần 3 (4 tiết)

Chủ đề 1 (tt)

Tuần 4 (4 tiết)

Chủ đề 2: Thực hành nghiên cứu thị trường thế giới, làm dự án Marketing toàn cầu (xem danh mục đề tài hướng dẫn)

Tuần 5 (4 tiết)

Chủ đề 3: Các chiến lược Marketing toàn cầu

–        Hoạch định chiến lược toàn cầu.

–        Marketing toàn cầu, tiến trình kế hoạch chiến lược, phát triển chương trình

–        Marketing toàn cầu, thực hiện Marketing toàn cầu

–        Mở rộng thị trường toàn cầu.

–        Đầu tư trực tiếp ở nước ngoài, các hình thức sở hữu doanh nghiệp ở nước ngoài

–        Quản trị sản phẩm và nhãn hiệu.

–        Phát triển sản phẩm toàn cầu, quản trị sản phẩm, thương hiệu sản phẩm toàn cầu

–        Marketing dịch vụ.

–        Sự khác nhau giữa sản phẩm và dịch vụ, vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế thế giới, sự biến đổi của dịch vụ toàn cầu, các công ty và sự tham gia vào dịch vụ quốc tế

–        Chiến lược giá toàn cầu.

–        Định giá chuyển nhượng, định giá trong các thị trường, phối hợp định giá

–        Chiến lược xúc tiến toàn cầu.

–        Hoạch định các chiến lược xúc tiến toàn cầu, các chiến lược xúc tiến cụ thể

–        Chiến lược phân phối.

–        Chiến lược phân phối toàn cầu, thâm nhập vào kênh phân phối ở nước ngoài, Logistics và quản trị chuỗi cung ứng

–        Tổ chức thực hiện và kiểm soát Marketing.

–        Cơ cấu tổ chức Marketing, thực hiện Marketing toàn cầu, kiểm soát

Tuần 6 (4 tiết)

Chủ đề 3 (tt)

Tuần 7 (4 tiết)

Chủ đề 3 (tt)

Tuần 8 (2 tiết)

Ôn tập, giải đáp thắc mắc

Comments are closed.