Môn học: Nghiên cứu Marketing

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC BẬC CAO HỌC

HỌC PHẦN: NGHIÊN CỨU MARKETING

SỐ TÍN CHỈ: 2 Tín chỉ

1. Giảng viên phụ trách:

Họ và tên

Bộ môn

Email liên lạc

TS. Hoàng Thị Phương Thảo

Marketing

hthiphuongthao@yahoo.com

ThS. Nguyễn Quốc Hùng

Marketing

hungmarketingdiv@yahoo.com

2.   Điều kiện tiên quyết:

     Học viên đã học qua các học phần marketing căn bản và xác suất thống kê, kỹ năng sử

     dụng máy tính thành thạo.

3.   Giới thiệu học phần:

Học phần này cung cấp kiến thức nền tảng và kỹ năng thực hiện dự án nghiên cứu thị trường nhằm thu thập thông tin căn bản về thị trường và người tiêu dùng cũng như khả năng cập nhật những thay đổi để giúp nhà quản trị marketing ra các quyết định chính xác hơn, giảm thiểu rủi ro.

4.   Các mục tiêu học tập:

–        Học phần này trang bị cho học viên cơ sở lý thuyết, phương pháp và các kỹ năng thực hiện một dự án nghiên cứu  marketing.

–        Học phần cũng là công cụ cho học viên để kết nối với các môn học như Quản trị marketing, Quảng cáo, Quan hệ công chúng, Quản trị bán hàng, Quản trị bán lẻ,  Marketing dịch vụ, Marketing công nghiệp, Quản trị thương hiệu,….

–        Học phần này còn rèn luyện kỹ năng phân tích thông tin, làm việc nhóm.

5.   Phương pháp giảng dạy:

 Giảng viên giới thiệu về từng phần lý thuyết nền tảng, học viên thảo luận, làm bài tập nhóm, thực hiện phỏng vấn thu thập dữ liệu nghiên cứu, xử lý dữ liệu trên máy tính và thuyết trình báo cáo kết quả nghiên cứu.

 6.   Tài liệu học tập, tham khảo:

–        Philip Kotler,  Gary Amstrong, 2008, Priciple Marketing, Prentice Hall.

–        Nghiên cứu Marketing – GSTS Nguyễn Đình Thọ – Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh – Nhà xuất bản Giáo dục.

–        Marketing Research – David J. Luck / Ronald S. Rubin – Nhà xuất bản thống kê.

–        Marketing Research (An Applied Approach) – Naresh K. Malhotra / David F. Birks

7.   Cách thức đánh giá kết quả học tập:

STT

Hình thức đánh giá

Trọng số

1

Thi cuối môn học

50%

2

Thực hiện dự án nghiên cứu marketing

50%

8.    Các chính sách giảng dạy áp dụng trong môn học

9.    Những thông tin khác (nếu có)

10. Nội dung chi tiết:

 Trình tự thời gian

Nội dung giảng dạy

Chuẩn bị của học viên

Tuần 1 (4 tiết)

Chủ đề 1: Giới thiệu về nghiên cứu marketing

–       Định nghĩa về nghiên cứu marketing

–       Vai trò của nghiên cứu marketing trong quản trị marketing

–       Lịch sử phát triển của nghiên cứu marketing

–        Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu

 

 

Qui trình nghiên cứu

– Nhận diện “vấn đề” của quản trị

– Hình thành vấn đề nghiên cứu

– Các bước nghiên cứu

– Đánh giá và kiểm soát các hoạt động nghiên cứu

 

 

Thiết kế nghiên cứu

– Định nghĩa về thiết kế nghiên cứu

– Các loại thiết kế nghiên cứu

– Nghiên cứu khám phá

– Nghiên cứu kết luận

 

 

Thu thập dữ liệu thứ cấp

– Định nghĩa về dữ liệu thứ cấp

– Ưu điểm và nhược điểm của dữ liệu thứ cấp

– Nguồn bên trong

– Nguồn bên ngoài

 

 

Thu thập dữ liệu sơ cấp

– Định nghĩa dữ liệu sơ cấp

– Ưu điểm và nhược điểm của dữ liệu sơ cấp

– Các phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp: quan sát, phỏng vấn, thực nghiệm

– Thiết kế bản câu hỏi

 

 

Đo lường

– Khái niệm

– Các loại thang đo

 

 

Thiết kế mậu nghiên cứu

– Các khái niệm cơ bản về mẫu

– Qui trình lấy mẫu

– Quyết định kích thước mẫu

 

 

Phân tích dữ liệu

– Xử lý dữ liệu

– Phân tích dữ liệu

– Hồi qui

– Phân tích nhân tố

 

 

Kiểm định

– Khái niệm

            – Các loại kiểm định: Kiểm định Chi-square và kiểm định giá trị trung bình

        (One sample test, Independent-Samples tests, Paired-samples tests, ANOVA)

 

 

Viết báo cáo nghiên cứu

– Phân loại báo cáo

– Các nguyên tắc viết báo cáo

– Các nội dung của một bản báo cáo

 

 

Comments are closed.