Môn học: Quản trị kinh doanh toàn cầu

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC BẬC CAO HỌC

 HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ KINH DOANH TOÀN CẦU

SỐ TÍN CHỈ: 02

1.      Giảng viên phụ trách:

Học hàm/học vị, họ và tên

Bộ môn/Ban

Email liên lạc

TS. Nguyễn Văn Sơn

 

nvson1956@yahoo.com

TS. Tạ Thị Mỹ Linh

Kinh doanh QT

mylinh@sgnlogistics.com.vn

2.      Điều kiện tiên quyết:

Học viên phải học trước các môn: Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô; Kinh tế quốc tế.

3.      Giới thiệu môn học:

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các doanh nghiệp phải thường xuyên chú trọng giải quyết tốt vấn đề cạnh tranh quốc tế và mở rộng kinh doanh toàn cầu để thích ứng với những điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Nhằm đáp ứng yêu cầu đó của các nhà quản trị doanh nghiệp, môn học nầy được thiết kế gồm 3 phần như sau:

 • Mô tả hoạt động kinh doanh quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa;
 • Phân tích những đặc điểm cơ bản của môi trường kinh doanh quốc tế;
 • Nghiên cứu chiến lược kinh doanh toàn cầu và những vấn đề căn bản về quản trị sản xuất kinh doanh toàn cầu của doanh nghiệp.

4.      Các mục tiêu học tập:

Trang bị những kiến thức và kỹ năng về quản trị kinh doanh trong môi trường cạnh tranh toàn cầu để sau khi học xong môn này học viên có thể:

 • Nhận diện rõ những trường hợp cần thiết phải định hướng doanh nghiệp mở rộng kinh doanh toàn cầu.
  • Điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp thích ứng tốt với sự biến động của môi trường kinh doanh toàn cầu.
  • Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh toàn cầu.

5.      Phương pháp giảng dạy:

Giảng viên giới thiệu hệ thống nội dung môn học và hướng dẫn học viên làm việc nhóm để chủ động nghiên cứu sâu hơn bằng cách:

 • Phân nhóm học viên khoảng 4 – 6 người/nhóm.
 • Giảng viên đưa ra đề tài nghiên cứu tình huống gắn liền với nội dung môn học giao cho các nhóm nghiên cứu viết tiểu luận và thuyết trình.
 • Lấy kết quả làm việc nhóm để đánh giá điểm quá trình.

6.      Tài liệu học tập, tham khảo:

 • Charles W. L. Hill: International Business (eighth Edition). McGraw-Hill Higher Education (2011).
 • Charles W. L. Hill: Global Business Today (Fifth Edition). McGraw-Hill Higher Education (2008).
 • Global Business Plan Project. McGraw-Hill Companies, Copyright 2008.
 • Nguyễn Đông Phong và cộng sự: Kinh doanh toàn cầu ngày nay. NXB Thống kê, 2008.
 • John H. Jackson: Hệ thống thương mại thế giới – Luật và chính sách về các quan hệ kinh tế quốc tế. Dịch giả: Phạm Viêm Phương, Huỳnh Văn Thanh. NXB Thanh Niên, 2001.
 • Thomas L. Friedman: Chiếc Lexus và cây ô liu (The Lexus and the Olive Tree). Dịch giả: Lê Minh. NXB Khoa học xã hội, 2005.
  • Michael E. Porter: Lợi thế cạnh tranh quốc gia. Bản dịch tiếng Việt của Tủ sách Doanh Trí. NXB Trẻ, 2008.
  • Bernard Hoekman, Aaditya Mattoo, Philip English: Development, Trade, and the WTO – A handbook. The World Bank, 2002.
  • Keith Head: International Business Management: Elements of Multinational Strategy. University of British Columbia, Vancouver, Canada (August 2004).
  • Klaus Schwab: The Global Competitiveness Report 2011 – 2012. World Economic Forum, 2011.

7.      Cách thức đánh giá kết quả học tập:

 • Điểm quá trình: 50%.
 • Điểm thi cuối kỳ: 50%.

8.      Các chính sách giảng dạy áp dụng trong môn học:

 • Học viên phải tham dự ít nhất 75% số tiết học.
 • Tất cả học viên đều phải tham gia làm việc nhóm: nghiên cứu tiểu luận, thuyết trình và thảo luận trên lớp để có điểm quá trình.

9.      Những thông tin khác:

 • Bài tiểu luận phải được trình bày dưới hai hình thức: file word (in ra, đóng tập nộp cho giảng viên chấm điểm và làm bản lưu); file powerpoint (để thuyết trình trước lớp).
 • Điểm quá trình được chấm theo từng nhóm, các thành viên cùng nhóm được số điểm giống nhau.

10. Nội dung chi tiết:

Thời gian

Nội dung giảng dạy

Học viên chuẩn bị

Tuần 1            (4 tiết)

Chủ đề 1: Tìm hiểu môi trường kinh doanh toàn cầu.

–        Kinh doanh quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa.

–        Sự khác biệt về kinh tế chính trị và văn hóa giữa các quốc gia.

Kết hợp phân nhóm học viên, giao đề tài nghiên cứu và tài liệu đọc thêm.

 

Tuần 2      (4 tiết)

Chủ đề 1: Tìm hiểu môi trường kinh doanh toàn cầu (tiếp theo).

–        Hệ thống lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế.

–        Đầu tư nước ngoài trực tiếp.

–        Thị trường ngoại hối và hệ thống tiền tệ toàn cầu.

 

Tuần 3            (4 tiết)

Chủ đề 2: Quản trị doanh nghiệp trong điều kiện cạnh tranh toàn cầu.

–        Chiến lược kinh doanh toàn cầu.

–        Marketing và phát triển sản phẩm toàn cầu.

 

Tuần 4            (4 tiết

Chủ đề 2: Quản trị doanh nghiệp trong điều kiện cạnh tranh toàn cầu (tiếp theo)

–        Quản trị sản xuất toàn cầu.

–        Quản trị nguồn nhân lực toàn cầu.

 

Tuần 5            (4 tiết)

Chủ đề 3: Nghiên cứu kỹ năng tổ chức kinh doanh toàn cầu.

–           Lập dự án kinh doanh toàn cầu.

–           Thành lập tổ chức hoạt động kinh doanh toàn cầu.

–           Thực hiện kế hoạch marketing toàn cầu.

–           Kiểm soát hoạt động kinh doanh toàn cầu.

 

Tuần 6            (4 tiết)

Chủ đề 3: Nghiên cứu kỹ năng tổ chức kinh doanh toàn cầu.(tiếp theo)

 

Tuần 7            (4 tiết)

Thuyết trình ít nhất 2 đề tài liên quan đến nội dung của chủ đề 1.

Tuần 8            (4 tiết)

Thuyết trình ít nhất 2 đề tài liên quan đến nội dung của chủ đề 2.

Tuần 9            (4 tiết)

Thuyết trình ít nhất 2 đề tài liên quan đến nội dung của chủ đề 3.

 

Comments are closed.