- Viện Đào tạo Sau đại học - http://oldsdh.ueh.edu.vn -

Môn học: Quản trị tài chính quốc tế

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC BẬC CAO HỌC

HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

SỐ TÍN CHỈ: 2 Tín chỉ

1.    Giảng viên phụ trách

Họ và tên

Bộ môn

Email liên lạc

TS. Ngô Thị Ngọc Huyền

Kinh doanh quốc tế

Huyenntn1963@yahoo.com

Th.S Nguyễn Thị Hồng Thu

Kinh doanh quốc tế

thu_hongnguyen@yahoo.com

2. Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vĩ mô

3. Giới thiệu môn học:

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thực liên quan đến mục tiêu tối đa hóa giá trị của cải của các cổ đông trong môi trường cạnh tranh toàn cầu. Theo đó, sẽ xem xét các khía cạnh khác nhau của tài chính đa quốc gia; nghiên cứu lý thuyết tỷ giá, hiểu rõ nguyên nhân của những biến  động trên thị trường ngoại hối; vấn đề bảo hộ giá… Đồng thời cung cấp những hiểu biết về môi trường tài chính toàn cầu, sử dụng có hiệu quả các công cụ trên thị trường ngoại hối, tác động của tỷ giá lên dòng tiền và vị thế cạnh tanh của công  ty. Môn học nhấn mạnh đến các kỹ thuật bảo hộ khác nhau mà công ty sử dụng như: swaps, options, và futures. Sau cùng, môn học đề cập đến những kiến thức liên quan đến vốn và ngân sách của công ty đa quốc gia và đa dạng hóa danh mục đầu tư quốc tế.

4. Các mục tiêu học tập. Hoàn tất nội dung học phần, sinh viên sẽ:

–        Nắm vững môi trường tài chính quốc tế

–        Hiểu rõ về rủi ro hối đoái và quản trị tác động hối đoái

–        Thảo luận về định chế và những công  cụ để giải quyết các vấn đề tài chính của công ty đa quốc gia.

–        Đồng thời nắm vững kiến thức về quản trị hiệu quả vốn

5. Phương pháp giảng dạy: phân tích tình huống, vận dụng kiến thức của môn học để giải thích và dự báo biến động của thị trường và thảo luận khả năng đáp ứng của doanh nghiệp

6.   Tài liệu học tập, tham khảo

–        Alan C. Shapiro, Multinational Financial management, McGraw Hill, 8th edition, 2008

–        Eun/Resnick, International Financial management,

–        Introduction to Futures & options market, John C. Hull

–        Ngô Thị Ngọc Huyền và Nguyễn Thị Hồng Thu, Quản trị tài chính quốc tế, NXB Thống kê 2009

–        Business Week

–        The Economist

–        Far-Eastern Economic Review

–        The Wall Street Journal

–        The Asian Wall Street Journal

–        The World Wide Web

–        International Business Magazine

7. Cách thức đánh giá kết quả học tập. Kết quả học tập của sinh viên bao gồm:

–        Những bài tập trong lớp (40 %),

–        Bài viết cá nhân  (10 %),

–        Và bài kiểm tra hết môn (50 %). Toàn bộ điểm quá trình và thi hết môn sẽ tính theo thang điểm 10/10

8. Các chính sách giảng dạy áp dụng trong môn học: Học viên phải tham dự đầy đủ các buổi học trên lớp, hoàn tất các bài kiểm tra và bài tập cá nhân.

9. Những thông tin khác (nếu có)

10. Nội dung chi tiết

Trình tự thời gian

Nội dung giảng dạy

Chuẩn bị của học viên

Tuần 1 (4 tiết)

MNCs & Multinational Financial Management

The rise of the multinational corporation

The process of oversea expansion

Multinational Financial Management: Theory & practice

Reading: Chapter 1

Multinational Financial management, Alan C. Shapiro

 

Tuần 2 (4 tiết)

The determination of Exchange rates & International Monetary system

Exchange rate equilibrium

The fundamental of central bank intervention

Alternative exchange rate system

A brief history of the international monetary system

Reading: Chapter 2&3

Multinational Financial management, Alan C. Shapiro

 

Tuần 3 (4 tiết)

Balance of Payments

Balance of payments statement

Foreign transaction in balance of payments

Balance of payments structure

Current account balance, financial account balance and changes in official reserves

Reading: Chapter 5

 

Tuần 4 (4 tiết)

Parity conditions in international finance and currency forecasting

Prices, interest rates and FX rates

Purchasing power parity

International Fisher effect

Interest rate parity

Reading: Chapter 4

Multinational Financial management, Alan C. Shapiro

 

Tuần 5 (4 tiết)

Foreign Exchange Markets

Market participants

Type of FX transactions

Motivation (Arbitrage, Speculation, Hedging)

Forward contract and hedging

Reading: Chapter 7

Tuần 6 (4 tiết)

Foreign Currency Futures

Main features of currency futures contract

Forward contract vs. currency futures contract

Futures price quotation and calculation

Currency futures contract and hedging

Foreign Currency Options

Main features of currency option contract

Currency option exercise price and premium

Currency option quotation

Profit and loss positions

Currency options and hedging

Currency Swaps

Main features of currency swaps

Fixed-to-fixed swaps, fixed-to-float swaps and float-to-float swaps

Currency swaps price quotation and calculation

Example on hedging and financing using currency swaps

Reading: Chapter 8 & 9. Multinational Financial management, Alan C. Shapiro

 

Tuần 7 (4 tiết)

Managing Foreign Exchange Exposure and Risk

Types of foreign exchange exposure

Transaction exposure

Managing foreign exchange exposure and risk

Reading: Chapter 10

Multinational Financial management, Alan C. Shapiro

Tuần 8 (4 tiết)

Corporate strategy & Foreign Direct Investment

Theory of MNCs

The strategy of MNCs

Designing a global Expansion strategy

Reading: Chapter 16

Multinational Financial management, Alan C. Shapiro

Tuần 9 (4 tiết)

Current Asset management and short term Financing

International cash management

Account Receivable management

Inventory management

Short term Financing

Reading: Chapter 19

Multinational Financial management, Alan C. Shapiro