Môn học: Quản trị thương hiệu

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC BẬC CAO HỌC

 HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU

SỐ TÍN CHỈ: 2 Tín chỉ

1. Giảng viên phụ trách:

Họ và tên

Bộ môn

Email liên lạc

TS. Lê Tấn Bửu

Thương mại

buult@ueh.edu.vn

ThS. Vũ Quốc Chinh

Marketing

vqchinh@hcm.fpt.vn

2.   Điều kiện tiên quyết:

     Học viên đã học qua các học phần marketing căn bản, quản trị marketing và xác suất

     thống kê, kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo.

3.   Giới thiệu môn học:

Học phần này giới thiệu cho học viên những khái niệm cơ bản về thương hiệu, qui trình xây dựng, quảng bá thương hiệu và đánh giá giá trị thương hiệu.

4.   Các mục tiêu học tập: Môn học này nhằm gúp các học viên:

– Hiểu được tầm quan trọng của thương hiệu

         – Hiểu các khái niệm về thương hiệu

         – Nắm được quy trình xây dựng và quảng bá thương hiệu

         – Giới thiệu các phương pháp đánh giá giá trị thương hiệu

5.   Phương pháp giảng dạy:

Giảng viên giới thiệu về lý thuyết, học viên thảo luận, làm bài tập nhóm và thuyết trình báo cáo kết quả các công việc liên quan tới phát triển và đánh giá thương hiệu.

6.   Tài liệu học tập, tham khảo:

–        Strategic Brand Management – Kevin Lane Keller

–        Sức mạnh thương hiệu Việt  – NXB Trẻ 2002

–        Bài giảng của giảng viên

7.   Cách thức đánh giá kết quả học tập:

STT

Hình thức đánh giá

Trọng số

1

Thi cuối môn học

50%

2

Thực hiện dự án quảng bá thương hiệu

50%

8.   Các chính sách giảng dạy áp dụng trong môn học

9.   Những thông tin khác (nếu có)

10. Nội dung chi tiết và thời lượng (một buổi/ tuần):

Trình tự thời gian

Nội dung giảng dạy

Tuần 1 (4 tiết)

Các khái niệm cơ bản về thương hiệu

– Thương hiệu là gì?

– Vì sao phải xây dựng thương hiệu

– Phân biệt thương hiệu với các khái niệm khác

Tuần 2 (4 tiết)

Xây dựng thương hiệu

– Sự nhận biết thương hiệu

– Hình ảnh tính chất thương hiệu

– Qui trình thiết kế và xây dựng thương hiệu

Tuần 3 (4 tiết)

Xây dựng thương hiệu (tt)

Tuần 4 (4 tiết)

Quảng bá Xây dựng thương hiệu

– Hoạch định chương trình truyền thông quảng bá TH

– Lựa chọn phương tiện truyền thông

– Phối hợp các phương tiện truyền thông tiếp thị

– Đo lường hiệu quả quảng bá

Tuần 5 (4 tiết)

Quảng bá Xây dựng thương hiệu (tt)

Tuần 6 (4 tiết)

Giá trị và đo lường giá trị thương hiệu

– Các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu

– Các phương pháp xác định giá trị thương hiệu

Tuần 7 (4 tiết)

Giá trị và đo lường giá trị thương hiệu (tt)

Comments are closed.