Môn học: Quản trị xuất nhập khẩu

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC BẬC CAO HỌC

 HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU

SỐ TÍN CHỈ: 2 tín chỉ

1.   Giảng viên phụ trách

Học hàm/học vị, họ và tên

Bộ môn

Email liên lạc

GS. TS.  Đoàn Thị Hồng Vân

Kinh doanh Quốc tế

hvan.doan@gmail.com

TS. Bùi Thanh Tráng

Thương mại

trang_buithanh@yahoo.com

 2.   Điều kiện tiên quyết

Để có thể tham dự môn học đạt kết quả tốt, học viên cần có những kiến thức cơ bản về Quản Trị xuất nhập khẩu (được trang bị ở bậc đại học)

 3.    Giới thiệu môn học

Môn học cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên sâu về Quản trị xuất nhập khẩu: Hoạch định chiến lược kinh doanh xuất nhập khẩu; Đàm phán hợp đồng xuất nhập khẩu; Quản lý hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và tổ chức thực hiện các hợp đồng xuất nhập khẩu.

4.    Các mục tiêu học tập

Sau khi kết thúc môn học, học viên cần đạt được những mục tiêu sau:

–        Nắm vững những kiến thức cơ bản của môn học, về hoạch định chiến lược kinh doanh xuất nhập khẩu; Đàm phán hợp đồng xuất nhập khẩu; Quản lý hợp đồng và tổ chức thực hiện các hợp đồng xuất nhập khẩu.

–        Vận dụng sáng tạo những kiến thức của môn học vào thực tiễn Quản trị xuất nhập khẩu của doanh nghiệp/đất nước.

–        Vận dụng tốt những kiến thức của môn học vào việc viết Luận văn tốt nghiệp cao học.

 5.   Phương pháp giảng dạy

–        Nghe giảng viên, các nhà chuyên môn giới thiệu về các kiến thức cơ bản của môn học;

–        Học viên tự nghiên cứu tài liệu dưới sự hướng dẫn của giảng viên ;

–        Học viên làm việc theo nhóm dưới sự hướng dẫn của giảng viên;

–        Các nhóm thuyết trình kết quả nghiên cứu, tiến hành thảo luận trên lớp.

6.   Tài liệu học tập, tham khảo

  1. GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân, Quản trị xuất nhập khẩu, 2011.
  2. Folsom Ralph H., gordon Michael Wallace, Spanogle John A.Jr, Fitzgeral Peter L.(2006), International Business Transactions: a problem-oriented course book.
  3. Hari K Raino, Guide to import management
  4. Pervez N. Ghauri, Jean Claude Usunier, International; Business Negotiations
  5. Roger Fisher, William Ury, Getting to Yes
  6. US.Department of commerce, A basic guide to exporting
  7. ITC – International Trade Center UNCTAD, Import management
  8. Bài giảng của giảng viên

 7.   Cách thức đánh giá kết quả học tập

–        Điểm quá trình:                                50%

–        Thi hết môn/tiểu luận:                        50%

             Cụ thể: Điểm quá trình gồm: Làm việc cá nhân + chuyên cần –  10%

                                                           Thuyết trình (theo nhóm)            –   20%

                                                           Bài viết (theo nhóm)                   –   20%

                          Tiểu luận cuối khóa (cá nhân)                                     –    50%

8.   Các chính sách giảng dạy áp dụng trong môn học

–        Học viên cần tham gia đầy đủ các buổi học, thảo luận trên lớp theo quy định. Nếu nghỉ quá số giờ theo quy định của Bộ, Trường sẽ không được làm Tiểu luận cuối khóa à Không có điểm môn học à Phải học lại.

–        Khi bị bệnh, đi công tác… cần có giấy xin phép nêu rõ lý do chính đáng (có kèm minh chứng).

–        Tất cả các học viên đều tham gia thuyết trình, thảo luận trên lớp.

–        Không sử dụng điện thoại trong giờ học.

 9.   Những thông tin khác (nếu có)

 10. Nội dung chi tiết

Được bố trí thành 3 chủ đề, cụ thể như sau:

Trình tự thời gian

Nội dung giảng dạy

Chuẩn bị của học viên

Tuần 1 (4 tiết)

Chủ đề 1: Hoạch định chiến lược và kế hoạch kinh doanh xuất nhập khẩu

Tóm tắt nội dung:

–        Quản trị XNK

–        Chiến lược kinh doanh XNK

–        Kế hoạch kinh doanh XNK

 

Tuần 2 (4 tiết)

Chủ đề 1 (tt)

 

Tuần 3 (4 tiết)

Chủ đề 2: Đàm phán hợp đồng XNK

Tóm tắt nội dung:

–        Đàm phán trong QT XNK

–        Đàm phán theo kiểu Harvard

–        Khả năng áp dụng trong hoạt động kinh doanh XNK tại Việt Nam

 

Tuần 4 (4 tiết)

Chủ đề 2 (tt)

 

Tuần 5 (4 tiết)

Chủ đề 3: Quản lý hợp đồng XNK

Tóm tắt nội dung:

–        Hợp đồng XNK

–        Tổ chức thực hiện hợp đồng XNK

–        Những rủi ro trong tổ chức thực hiện hợp đồng XNK và cách phòng ngừa.

 

Tuần 6 (4 tiết)

Chủ đề 3 (tt)

 

Tuần 7 (4 tiết)

Chủ đề 3 (tt)

 

Tuần 8 (số tiết 2)

Ôn tập, giải đáp thắc mắc

 

Comments are closed.