- Viện Đào tạo Sau đại học - http://oldsdh.ueh.edu.vn -

Điểm thi môn Các lý thuyết nền tảng trong tài chính – Nghiên cứu sinh các khóa