- Viện Đào tạo Sau đại học - http://oldsdh.ueh.edu.vn -

Luận án tiến sĩ Bùi Quang Hùng

Những đóng góp mới của luận án (tiếng Việt)

Tóm tắt luận án (tiếng Việt)

Những đóng góp mới của luận án (tiếng Anh)

Tóm tắt luận án (tiếng Anh)

Luận án tiến sĩ Bùi Quang Hùng (4.9 MiB, 274 downloads)