- Viện Đào tạo Sau đại học - http://oldsdh.ueh.edu.vn -

Luận án tiến sĩ Hồ Xuân Tiến

Những đóng góp mới của luận án (tiếng Việt) Tóm tắt luận án (tiếng Việt) Những đóng góp mới của luận án (tiếng Anh) Tóm tắt luận án (tiếng Anh)

Luận án tiến sĩ Hồ Xuân Tiến (4.6 MiB, 177 downloads)